Tijd over?

Probeer Galgje

Nederlands-Engels vertaling voor "uitspraak"

 

"uitspraak" Engelse vertaling

Resultaten: 1-34 van 427

uitspraak {zelfstandig naamwoord}

uitspraak {de} (ook: stelling, verklaring, mededeling, aangifte)

statement {znw.}

De financiële fiche bevat vooralsnog geen duidelijke uitspraak over de periode na 2001.

So far, the balance sheet has not made any clear statement for the period after 2001.

Ik kan mij dan ook niet vinden in een uitspraak van de heer Howitt in zijn toelichting.

Mr Howitt wrote something in the explanatory statement that I disagree with.

Kan hij zijn uitspraak toelichten dat Amerika hard op weg is om lid van de OPEC te worden?

Can he explain his statement that America is well on the way to becoming a member of OPEC?

Dit is geen uitspraak in het kader van de wereldkampioenschappen ijshockey.

This is not a statement in view of the Ice Hockey World Championship.

de uitspraak over diensten voor algemeen belang valt onder de bevoegdheid van de lidstaten:

· The statement on the provision of social care is the responsibility of the Member States.

uitspraak {de} (ook: wijzing, beslissing, beslistheid, besluit)

decision {znw.}

Het voorstel moet binnen een maand na de uitspraak van het Gerecht gedaan worden.

The proposal must be made within one month of delivery of the decision by the General Court.

De uitspraak kan voor ons plaatselijk bedrijfsleven zware gevolgen hebben.

The decision could have huge implications for our local economy.

Op dit moment wachten wij op een uitspraak van het Hof van Justitie van Luxemburg.

A decision by the Court of Justice in Luxembourg is now awaited.

Deze beslissing hier is gebaseerd op de uitspraak van het wetenschappelijke comité.

The decision is based, as I say, on the opinion of the SSC.

De politieke oplossing van het probleem mag niet in strijd zijn met de uitspraak van het Hof.

The political adjustment cannot go in a different direction to the clear contents of the Court decision.

uitspraak {de} [taalk.] (ook: frase)

phrase {znw.} [taalk.]

Ik herhaal nog maar eens de uitspraak dat " wij niet boven onze stand willen leven ".

I repeat, we do not have - to borrow a phrase - " ideas above our station ".

Ik wilde u in deze context deze mooie uitspraak van Jean Monnet niet onthouden.

So I just wanted to refer you to that fine phrase from Jean Monnet.

Mijnheer de commissaris, in verband hiermee bevat de mededeling een uitspraak die ons zorgen baart.

And in this respect, Commissioner, there is a phrase in the communication which worries us.

Ik houd van zijn uitspraak " zuinig en schoon ".

I like his phrase 'lean and clean '.

Dat is de uitspraak die men volgens mij in de vorige eeuw aan Alphonse Karr heeft toegeschreven in het debat over de doodstraf.

I think that this phrase is attributed to Alphonse Karr, from the last century, in the debate on the death penalty.

uitspraak {de} [jur.]

sentence (conviction) {znw.} [jur.]

Ik zou willen afronden met je een animatie van de structuur te laten zien, en van je weg te gaan met een uitspraak van Jorge Luis Borges.

I would like to conclude by showing you an animation of the structure, and leave you with a sentence by Jorge Luis Borges.

Ik riep de Turken op het vonnis niet te voltrekken en de uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg af te wachten.

I appealed to the Turks not to enforce the sentence and to await the decision of the European Court of Human Rights at Strasbourg.

Het geval van Amina Lawal is schrijnend en duldt geen uitstel, want na diverse keren te zijn opgeschort volgt op 25 maart de definitieve uitspraak.

The case of Amina Lawal is dramatic and urgent because, following several postponements, the sentence is imminent: 25 March.

Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, Georg, jouw uitspraak over de kleine zeehavens was muziek in mijn oren.

Mr President, Commissioner, allow me to begin with a word to my honourable friend: Georg, I was delighted to hear your sentence about the small sea ports.

uitspraak {de} (ook: verklaring, aangifte, betuiging, declaratie)

declaration {znw.}

De uitspraak dat consumentenbescherming en gezondheidsbeleid voorrang krijgen binnen de EU is een belangrijk signaal, ook voor de Oostenrijkse burgers.

The declaration that priority will be given to consumer protection and health policy in the EU is an important signal, not least for the citizens of Austria.

Ik weet niet goed of een dergelijke uitspraak bindend is, maar ik hoop dat dat het geval is, zodat de zaak zich niet langer dan deze zes jaar zal voortslepen.

I am not sure whether such a declaration would be binding, but I hope so, so that we do not drag our heels for these six years.

uitspraak {de} [jur.] (ook: vonnis, sententie)

verdict {znw.} [jur.]

Dit was een kopie van een slecht proces, en de uitkomst van een slecht proces is een slechte uitspraak.

This was a copy of a bad trial, and the result of a bad trial is a bad verdict.

Echter, in de uitspraak van het EP dient dan wel duidelijk de kwaliteit van de kandidaten bepalend te zijn.

However, the quality of the candidates should be paramount in the EP's verdict.

De onaanvaardbare uitspraak van de militaire rechtbank bevestigt nogmaals de noodzaak van deze herziening.

The unacceptable verdict delivered by the court-martial shows once again just how necessary this review is.

Het militair hof heeft een uitspraak gedaan op 1 juni.

The military tribunal reached its verdict on 1 June.

Wij hopen dat het Zweedse volk spoedig een uitspraak zal doen en zal bijdragen aan de voltooiing van de eurozone.

I hope that soon the verdict of the Swedish people will take the completion of the euro zone one step further.

uitspraak (van woorden) {de}

Ik hoop dat u mijn slechte uitspraak van het Portugees niet opvat als een aanslag op deze mooie taal, die mij zo lief is.

I hope you will not see my bad pronunciation of Portuguese as an insult to that beautiful language, which I admire so much.

Ik moet mij verontschuldigen voor mijn uitspraak.

Apologies for my pronunciation.

Mijn excuses aan de geachte afgevaardigde voor mijn gebrekkige uitspraak van haar achternaam, maar u herkende zich er tenminste in.

I apologise for my inaccurate pronunciation of your surname but at last we know who you are!

Inclusief het deel van uw betoog dat u in het Spaans hebt gehouden, met een uitspraak die mij wel aanstond en die uitermate correct was.

Including the part of your speech in Spanish, with a pronunciation that I appreciated and that was very correct.

uitspraak {de} (ook: accent, accentteken, klemtoon, tongval)

accent {znw.}

uitspraak {de} (ook: verklaring, aangifte, bekendmaking, betuiging)

proclamation {znw.}

uitspraak {de} (ook: toeslag, toekenning, toewijzing, berechting)

adjudication {znw.}

uitspraak {de} (ook: scharnier, gewricht, verbinding, articulatie)

articulation {znw.}

uitspraak {de} [jur.] (ook: veroordeling)

judgment of conviction {znw.} [jur.] [Am. Eng.]

uitspraak {de} [taalk.]

enunciation {znw.} [taalk.]

uitspraak {de}

utterance {znw.}

Voor ons blijft deze uitspraak, deze opmerking van Romano Prodi iets wat we niet tot de hoogtepunten rekenen.

This utterance, this comment, by Romano Prodi is something that we still do not regard as his finest hour.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "uitspraak" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "uitspraak" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Het Europees Hof van Justitie moet eerst een positie innemen en een uitspraak doen.

The European Court of Justice must first adopt a position and give a judgment.

Wat het Balog-arrest betreft moet men zich neerleggen bij de uitspraak van het Hof.

With regard to the Balog ruling, we have to respect the judgment of the Court.

Gelukkig vind ik deze uitspraak terug in het verslag van de milieucommissie.

I am pleased to see that view expressed in the Environment Committee's report.

Met die uitspraak borduurt het comité voort op een eerder gedane uitspraak.

It is a further opinion expressed by that committee, following an earlier one.

U heeft mij bovendien verzocht een uitspraak te doen over de ontvankelijkheid.

You have in addition requested that I should rule as regards admissibility.

Ik vind deze uitspraak net zo bevreemdend als de term Europees burgerschap.

I find this pronouncement just as surprising as the term 'European citizenship '.

    Het Hof van Justitie van de Europese Unie doet uitspraak overeenkomstig deel III:

The Court of Justice of the European Union shall in accordance with Part III:

De uitspraak van de minister dat de EU geen macht ontleent aan de Verdragen is onjuist.

To say, as the Minister did, that the Treaties do not give the EU any powers is untrue.

De uitspraak dat hernieuwbare energie duurder zou kunnen worden, is onjuist.

The assertion that renewable energy could become more expensive is wrong.

Ik wil u graag om een uitspraak verzoeken over het gedrag van de Commissie in deze zaak.

I would ask for your view of the conduct of the Commission in this regard.

Dat is volstrekt duidelijk na de uitspraak van het Hof van 28 maart 1996.

This is completely clear following the Court of Justice's pronouncement of 28 March 1996.

Eén vrouw vatte het drama samen met de uitspraak: ' Ze hebben ons onze dromen afgenomen?.

One lady summed it up when she said 'they have taken away our dreams '.

De definitieve uitspraak van de beroepsinstantie van de WTO vindt plaats op 28 april 2005.

The final ruling of the WTO Appellate Body is fixed for 28 April 2005.

Ik verkeer momenteel niet in de positie om een uitspraak te doen over de ontvankelijkheid.

I am not in a position at this moment to give a ruling on admissibility.

Kan de commissaris bevestigen dat hij de uitspraak van de vervoerscommissie onderschrijft?

Can the Commissioner confirm that he backs the view of the Transport Committee?

Ik moet toegeven dat de uitspraak van het proces in Italië mij ten zeerste verbaasd heeft.

I must say that I was extremely surprised by the Italian court ruling.

Ik hoop op een duidelijke uitspraak van zowel de Commissie als de Raad.

I hope that both the Commission and the Council will clearly state their positions on this.

Deze uitspraak is een cliché geworden, maar is daarom niet minder waar.

Saying this has become a cliché, but this time it happens to be true.

Met uw uitspraak dat politieke wil het sleutelwoord is slaat u echter de spijker op de kop.

However, your line that the key to it all is political will is exactly right.

Laat ons ook de ontnuchterende uitspraak die Dr. Blix eerder deze week deed, niet vergeten.

We should not forget the sobering comment made this week by Dr Blix.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Bovendien biedt bab.la het Engels-Nederlands woordenboek voor meer vertalingen.