NL uitspraak
play_circle_outline
{de}

  1. algemeen
  2. taalkunde
  3. juridisch

1. algemeen

uitspraak (ook: arrest, besluit, beslissing, wijzing)
De uitspraak kan voor ons plaatselijk bedrijfsleven zware gevolgen hebben.
The decision could have huge implications for our local economy.
Op dit moment wachten wij op een uitspraak van het Hof van Justitie van Luxemburg.
A decision by the Court of Justice in Luxembourg is now awaited.
Het voorstel moet binnen een maand na de uitspraak van het Gerecht gedaan worden.
The proposal must be made within one month of delivery of the decision by the General Court.
uitspraak (ook: verklaring, mededeling, aangifte, betuiging)
Een veelbetekenende uitspraak over het individu en de gemeenschap.
A profound statement about the individual and the community.
Ik vind die uitspraak van de Commissie onverantwoord.
I do not believe this statement, in the Commission's summary, to be justified.
Dit is geen uitspraak in het kader van de wereldkampioenschappen ijshockey.
This is not a statement in view of the Ice Hockey World Championship.
uitspraak (ook: accent, nadruk, klemtoon, klem)
uitspraak (ook: verklaring, aangifte, bekendmaking, betuiging)
uitspraak (ook: toeslag, toekenning, vonnis, toewijzing)
uitspraak (ook: verklaring, aangifte, betuiging, oorkonde)
Ik weet niet goed of een dergelijke uitspraak bindend is, maar ik hoop dat dat het geval is, zodat de zaak zich niet langer dan deze zes jaar zal voortslepen.
I am not sure whether such a declaration would be binding, but I hope so, so that we do not drag our heels for these six years.
De uitspraak dat consumentenbescherming en gezondheidsbeleid voorrang krijgen binnen de EU is een belangrijk signaal, ook voor de Oostenrijkse burgers.
The declaration that priority will be given to consumer protection and health policy in the EU is an important signal, not least for the citizens of Austria.
uitspraak (ook: verbinding, scharnier, gewricht, articulatie)
uitspraak
Voor ons blijft deze uitspraak, deze opmerking van Romano Prodi iets wat we niet tot de hoogtepunten rekenen.
This utterance, this comment, by Romano Prodi is something that we still do not regard as his finest hour.

trending_flat
"van woorden"

Ik moet mij verontschuldigen voor mijn uitspraak.
Mijn excuses aan de geachte afgevaardigde voor mijn gebrekkige uitspraak van haar achternaam, maar u herkende zich er tenminste in.
I apologise for my inaccurate pronunciation of your surname but at last we know who you are!
Inclusief het deel van uw betoog dat u in het Spaans hebt gehouden, met een uitspraak die mij wel aanstond en die uitermate correct was.
Including the part of your speech in Spanish, with a pronunciation that I appreciated and that was very correct.

2. taalkunde

uitspraak (ook: frase)
play_circle_outline
phrase {znw.} [taalk.]
Mijnheer de commissaris, in verband hiermee bevat de mededeling een uitspraak die ons zorgen baart.
And in this respect, Commissioner, there is a phrase in the communication which worries us.
Ik herhaal nog maar eens de uitspraak dat " wij niet boven onze stand willen leven ".
I repeat, we do not have - to borrow a phrase - " ideas above our station ".
Ik wilde u in deze context deze mooie uitspraak van Jean Monnet niet onthouden.
So I just wanted to refer you to that fine phrase from Jean Monnet.
uitspraak

3. juridisch

uitspraak
play_circle_outline
sentence {znw.} [jur.] (conviction)
Ik zou willen afronden met je een animatie van de structuur te laten zien, en van je weg te gaan met een uitspraak van Jorge Luis Borges.
I would like to conclude by showing you an animation of the structure, and leave you with a sentence by Jorge Luis Borges.
Het geval van Amina Lawal is schrijnend en duldt geen uitstel, want na diverse keren te zijn opgeschort volgt op 25 maart de definitieve uitspraak.
The case of Amina Lawal is dramatic and urgent because, following several postponements, the sentence is imminent: 25 March.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, Georg, jouw uitspraak over de kleine zeehavens was muziek in mijn oren.
Mr President, Commissioner, allow me to begin with a word to my honourable friend: Georg, I was delighted to hear your sentence about the small sea ports.
uitspraak (ook: vonnis, sententie)
Echter, in de uitspraak van het EP dient dan wel duidelijk de kwaliteit van de kandidaten bepalend te zijn.
However, the quality of the candidates should be paramount in the EP's verdict.
Het militair hof heeft een uitspraak gedaan op 1 juni.
The military tribunal reached its verdict on 1 June.
Dit was een kopie van een slecht proces, en de uitkomst van een slecht proces is een slechte uitspraak.
This was a copy of a bad trial, and the result of a bad trial is a bad verdict.
uitspraak (ook: veroordeling)
play_circle_outline
judgment of conviction {znw.} [jur.] [Am. Eng.]

Voorbeeldzinnen voor "uitspraak" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet Europees Hof van Justitie moet eerst een positie innemen en een uitspraak doen.
The European Court of Justice must first adopt a position and give a judgment.
DutchWat het Balog-arrest betreft moet men zich neerleggen bij de uitspraak van het Hof.
With regard to the Balog ruling, we have to respect the judgment of the Court.
DutchGelukkig vind ik deze uitspraak terug in het verslag van de milieucommissie.
I am pleased to see that view expressed in the Environment Committee's report.
DutchIk vind deze uitspraak net zo bevreemdend als de term Europees burgerschap.
I find this pronouncement just as surprising as the term 'European citizenship '.
DutchMet die uitspraak borduurt het comité voort op een eerder gedane uitspraak.
It is a further opinion expressed by that committee, following an earlier one.
DutchU heeft mij bovendien verzocht een uitspraak te doen over de ontvankelijkheid.
You have in addition requested that I should rule as regards admissibility.
Dutch    Het Hof van Justitie van de Europese Unie doet uitspraak overeenkomstig deel III:
The Court of Justice of the European Union shall in accordance with Part III:
DutchKan de commissaris bevestigen dat hij de uitspraak van de vervoerscommissie onderschrijft?
Can the Commissioner confirm that he backs the view of the Transport Committee?
DutchDe uitspraak dat hernieuwbare energie duurder zou kunnen worden, is onjuist.
The assertion that renewable energy could become more expensive is wrong.
DutchIn die zin is de zaak in lijn gebracht met de uitspraak van het Hof.
In that sense things have been brought into line with the judgment of the Court.
DutchIk wil u graag om een uitspraak verzoeken over het gedrag van de Commissie in deze zaak.
I would ask for your view of the conduct of the Commission in this regard.
DutchMet uw uitspraak dat politieke wil het sleutelwoord is slaat u echter de spijker op de kop.
However, your line that the key to it all is political will is exactly right.
DutchDe uitspraak van de minister dat de EU geen macht ontleent aan de Verdragen is onjuist.
To say, as the Minister did, that the Treaties do not give the EU any powers is untrue.
DutchIn dit verband verwijs ik naar de uitspraak van 17 december 1981 inzake biologische producten.
Here I refer to the judgment of 17 December 1981, concerning biological products.
DutchDaar is ook al in een uitspraak van 1978 door het Hof van Justitie op gewezen.
This was also referred to by the European Court of Justice in a judgment dating back to 1978.
DutchDeze uitspraak tast het interne subsidiesysteem van de Gemeenschap niet aan.
The final ruling does not affect our intra-Community support system.
DutchDat is volstrekt duidelijk na de uitspraak van het Hof van 28 maart 1996.
This is completely clear following the Court of Justice's pronouncement of 28 March 1996.
DutchDe Raad heeft zich nog niet over de eventuele consequenties van de bewuste uitspraak gebogen.
The Council has not yet considered the possible consequences of that ruling.
DutchDe uitspraak van het hooggerechtshof is een misdaad tegen mensenrechten en democratische rechten.
The judgment by the Supreme Court is a crime against human and democratic rights.
DutchEén vrouw vatte het drama samen met de uitspraak: ' Ze hebben ons onze dromen afgenomen?.
One lady summed it up when she said 'they have taken away our dreams '.