Professionele vertalers één klik verwijderd

Nederlands-Engels vertaling voor "ter controle"

 

"ter controle" Engelse vertaling

Resultaten: 1-21 van 27

ter controle {bijwoord}

Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "ter controle" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "ter controle" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

We hebben ook eigen certificaten ingevoerd ter verlichting van de controle.

In addition, we have introduced our own certificates to make monitoring easier.

Ik ben vooral ingenomen met het voorstel betreffende controle ter plaatse.

I am particularly pleased that on-site checks are being proposed.

Bovendien wordt door de richtlijn de bijzondere controle ter plaatse bij zeer kleine ondernemingen ingevoerd.

In addition, through the Directive, a special monitoring of small companies in industrial areas is to be introduced.

De ontwikkeling van technieken ter controle van het aanbod moet gepaard gaan met geschikte toepassingen van die technieken.

The development of technical control systems should be monitored in order to find appropriate solutions.

Die besluiten zijn allemaal ter controle voorgelegd aan het Hof van Justitie, die de gegrondheid ervan volledig heeft bevestigd.

All these decisions were subject to the control of the Court of Justice, which confirmed that they were fully justified.

Ik ben ervan overtuigd dat de doeltreffendste controle op de vangsten of het gebruikte tuig nog steeds de controle ter plaatse is.

To my mind, on-the-spot inspections still remain the most effective way of monitoring catches and the type of gear being used.

U heeft in uw bijdrage vooral gewezen op het technische werk ter controle van het concurrentievermogen en op mogelijke verbeteringen.

Most of your speech, Commissioner, you devoted to the technical work of reviewing competitiveness and to improving it.

Ik ben nadrukkelijk voorstander van een internationale overeenkomst ter versterking van de controle op de handel in conventionele wapens.

I particularly support the idea of an international agreement to strengthen the control of conventional arms sales.

Dankzij het Euratom-Verdrag uit 1957 hebben wij in Europa op kernenergiegebied het hoogste niveau van controle en bescherming ter wereld.

It is thanks to the 1957 Euratom Treaty that we in Europe have the highest level of nuclear supervision and protection in the world.

Mijnheer de Voorzitter, voor morgen staat het verslag-De Giovanni over vertrouwelijke informatie ter controle van de Commissie op de agenda.

Mr President, tomorrow's agenda includes the De Giovanni report on scrutiny of the exercise of the Commission's powers.

Tenslotte kunnen we niet akkoord gaan met amendement 11 dat betrekking heeft op het aantal ad hoc inspecties dat ter controle wordt uitgevoerd.

Finally, we cannot accept Amendment No 11, which relates to the number of spot-check inspections to be carried out for control purposes.

Zij voorziet eveneens in de invoering van een mechanisme ter controle van technische uitvoeringsmaatregelen, zodat de rechtsgeldigheid gegarandeerd is.

It also provides for technical implementing measures to be adopted under the Spectrum Decision as a mechanism to ensure legal certainty.

We hebben dus een hoop dingen, wat beelden, en met een hand hebben we zes vrijheidsgraden ter beschikking, zes graden van controle over de navigatie.

So here we have a bunch of stuff, some images. ~~~ And, using a hand, we can actually exercise six degrees of freedom, six degrees of navigational control.

Amendement 7 verplicht de Commissie voor 1 oktober 2001 voorstellen ter controle van de doeltreffendheid van de brandstofverwarmingstoestellen uit te werken.

No 7 commits the Commission to drawing up proposals for testing the efficiency of combustion heaters by 1 October 2001.

Ten eerste algemeen over het Schengen-project, dat het meest uitgebreide systeem voor bewaking en politieke en sociale controle ter wereld is.

First, regarding the Schengen project in general, which of course constitutes the most extensive system in world history of supervision and political and social control.

Het verwezenlijken van de kredieten is om verschillende redenen problematisch geweest en ook de controle ter bestrijding van fraude is gebrekkig gebleken.

For various reasons, there have been problems with the implementation of appropriations, and the monitoring arrangements to prevent misappropriation have proven inadequate.

Als wij het hier hebben over maatregelen ter verbetering van de controle, dan mogen wij er niet omheen kijken dat het eigenlijk zaak is die exportrestituties af te schaffen.

When we talk here about measures for improving controls, that should not hide the fact that the real point is to do away with these export refunds.

Aan de orde is de verklaring van de Commissie over de uitvoering door de Commissie van het programma ter controle van de kerninstallaties in de landen van Midden- en Oost-Europa.

The next item is the Commission statement on the implementation by the Commission of the programme for checking nuclear installations in the Central and Eastern European countries.

Ik ben het dan ook eens met de mogelijkheid voor de lidstaten om ter controle voorwaarden te stellen zoals kennis van de taal, beschikking over woonruimte et cetera.

I also appreciate the fact that the Member States will be enabled to introduce checks on other criteria such as language skills, housing accommodation and more along similar lines.

Het verificatiesysteem omvat ook bepalingen die controle ter plaatse mogelijk maken als er reden is aan te nemen dat het verdrag wordt geschonden.

The verification system also contains legal provisions that enables on-the-spot checks to be carried out when there is reason to suspect that there has been a breach of the treaty.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Bovendien biedt bab.la het Engels-Nederlands woordenboek voor meer vertalingen.