Productieve luiheid?

Speel Memorize!

Nederlands-Engels vertaling voor "pers"

 

"pers" Engelse vertaling

Resultaten: 1-40 van 110

pers {zelfstandig naamwoord}

pers {de} (ook: drukpers)

press {znw.}

Zij mogen nu bijvoorbeeld niet meer met de pers spreken of verklaringen afleggen.

For example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.

Willen wij echt de eerste Europese regelgeving voor de pers in het leven roepen?

Do we really want to introduce the first ever European regulation of the press?

Ik wil het niet hebben over wat we moeten doen aan de betrokkenheid van de pers.

I do not intend to discuss what should be done about the involvement of the press.

Zoals ik al zei, toen het begon waren we in de Globe en was er geen pers aanwezig.

And as I mentioned, when it started, we were at the Globe, and there was no press.

Ook de onwetendheid van de pers - deels ook de ernstige pers - bevestigt dat.

The ignorance of the press - sometimes the quality press - also confirms this view.

pers {de} (ook: Iraniër, Perziër)

Persian {znw.}

Alleen de Perzen waren nog niet volledig menselijk en verdienden het niet om zo te worden behandeld.

It's just the Persians who aren't fully human and don't deserve to be treated very nicely.

Het Iraanse rijk, de Meden en de Perzen, verenigd onder Cyrus, werd het eerste grote wereldrijk.

The empire of Iran, the Medes and the Persians, united under Cyrus, became the first great world empire.

Diezelfde nacht trok Cyrus, de koning van de Perzen, Babylon binnen en kwam het hele regime van Belsazar ten val.

And that very night Cyrus, king of the Persians, entered Babylon and the whole regime of Belshazzar fell.

Tweede vraag: mijnheer de Hoge Vertegenwoordiger, u bent deze drie dagen in Griekenland; bent u bereid om de tragedie van Aeschylos ' de Perzen? in een Spaanse vertaling te lezen?

And the second question is this: Mr High Representative, these three days you will be in Greece, are you prepared to read Aeschylus ' tragedy 'The Persians ' in Spanish translation?

persen {werkwoord}

persen [perste|geperst] {ww.} (ook: knijpen, dringen, pressen, knellen)

ik pers (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I squeeze (Present)

ik pers (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I am squeezing (Present continuous)

jij/u (je) pers (gebiedende wijs)

you squeeze (Imperative)

jullie pers (gebiedende wijs)

you squeeze (Imperative)

persen [perste|geperst] {ww.} (ook: urgent zijn, jachten, tot haast aanzetten, dringen)

ik pers (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I press (Present)

ik pers (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I am pressing (Present continuous)

jij/u (je) pers (gebiedende wijs)

you press (Imperative)

jullie pers (gebiedende wijs)

you press (Imperative)

persen [perste|geperst] {ww.} (ook: dringen, pressen, knellen, drukken)

ik pers (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I oppress (Present)

ik pers (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I am oppressing (Present continuous)

jij/u (je) pers (gebiedende wijs)

you oppress (Imperative)

jullie pers (gebiedende wijs)

you oppress (Imperative)

ik pers (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I juice (Present)

ik pers (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I am juicing (Present continuous)

jij/u (je) pers (gebiedende wijs)

you juice (Imperative)

jullie pers (gebiedende wijs)

you juice (Imperative)

persen [perste|geperst] {ww.} (ook: uitpersen, uitknijpen, uitdrukken)

per {voorzetsel}

per {vz.}

per {vz.} (ook: with, into, in, a)

Die financiering wordt geschat op zo'n twaalf tot vijftien miljoen euro per jaar.

It is estimated that this funding amounts to some EUR 12 to 15 million per year.

Dat is telkens 5 cent, en 3.000 auto's per dag, dat is 51.000 dollar per jaar.

That's five cents each, and times 3,000 cars per day, that's $51,000 per year.

(Gelach) Maar ze waren hier beneden, ze hadden 1,:,000 dollar per persoon per jaar.

(Laughter) But they were down here. ~~~ They had 1,000 dollars per person per year.

De minimumvergoeding zou drie maanden salaris per vijf dienstjaren zijn geweest.

Minimum compensation would have been three months'salary per five years of service.

Is het niet overdreven als deze organen uitdijen tot 75 leden per agentschap?

Would it not be excessive if these bodies were to expand to 75 members per agency?

in {vz.}

per {vz.} (ook: on, a, within, into)

Van alle geraffineerde cadmium wordt feitelijk 75 procent in batterijen gebruikt.

Seventy-five per cent of all refined cadmium is, in actual fact, used in batteries.

In onze wijnbouwgebieden bestaan al regels voor de maximale opbrengst per hectare.

Our wine-growing regions have already set corresponding maximum yields per hectare.

En dan nog iets: de IAEA kan maar 1 installatie per jaar in Frankrijk controleren.

And another thing: the IAEA can only inspect one facility per year in France.

In Europa wordt er dagelijks per persoon per dag meer dan 1 kg afval gegenereerd.

Waste in Europe is being generated at a rate of over 1kg per person per day.

Een grote hoeveelheid tonijn, 58 %, wordt in de Europese Unie geïmporteerd.

A large quantity of this product, 58 per cent, is imported in the European Union.

voor {vz.}

per {vz.} (ook: toward, to, until, in front of)

In onze wijnbouwgebieden bestaan al regels voor de maximale opbrengst per hectare.

Our wine-growing regions have already set corresponding maximum yields per hectare.

60% van de rokers is voor de leeftijd van 13 begonnen en 90% voor de leeftijd van 18.

Sixty per cent of smokers start smoking at 13 and 90 % start before they are 18.

Voorts vinden wij één vertegenwoordiger per lid-staat voor de comités voldoende.

Moreover, it is enough to have one representative per Member State on the committees.

We hebben meer dan 500,:,000 unieke bezoekers per maand, alleen voor onze site.

We get over 500,000 unique visitors per month, just to our particular site.

Ze krijgen twee euro per uur voor een nachtdienst, wat ronduit schandalig is.

They receive EUR 2 per hour for night shift work, which is truly shameful.

te {vz.}

per {vz.} (ook: on, inside, a, to)

Momenteel kost het belastingbetalers zo'n $60.000 per jaar om iemand op te sluiten.

Currently, taxpayers spend about 60,000 dollars per year sending a person to jail.

De bijdrage per jongere is te gering om iedereen toegang tot het programma te geven.

The contribution per person is too small to allow everyone access to the programme.

Het is beter 1,2 procent goed te besteden dan minder dan 1 procent slecht.

It is better to spend 1.2 per cent well than to spend less than 1 per cent badly.

Mijns inziens is het mogelijk te komen tot een cijfer van één TEP per mens.

I think we can achieve a figure of one tonne-of-oil equivalent per person.

Van de bevolking heeft 88 procent minder dan 4 dollar per dag te besteden.

Eighty-eight per cent of its population lives on an income of under USD 4 a day.

om {vz.}

per {vz.} (ook: about, round, towards, upon)

Momenteel kost het belastingbetalers zo'n $60.000 per jaar om iemand op te sluiten.

Currently, taxpayers spend about 60,000 dollars per year sending a person to jail.

De bijdrage per jongere is te gering om iedereen toegang tot het programma te geven.

The contribution per person is too small to allow everyone access to the programme.

Maar het bestrijden van fraude is op zich geen objectieve reden om een GMO te hervormen.

But combating fraud is not per se an objective reason for reforming a COM.

Om alles te controleren is er één douanebeambte per duizend vrachtwagens.

To monitor all this, there is one customs official per thousand lorries.

En rond de 9 centimeter per seconde om een Aarde-achtige planeet op te sporen.

And we need nine centimeters per second to detect an Earth-like planet.

aan {vz.}

per {vz.} (ook: next to, above, towards, toward)

200 dots per inch is equivalent aan een 300-dots print van een laserprinter.

At 200 dots per inch, it's kind of the equivalent of a 300 dot print laser printer.

Er wordt regelmatig meer dan 500 miljoen euro per jaar uitgegeven aan crisisdistillatie.

Expenditure on distillation regularly amounts to more than EUR 500 million per year.

Europa heeft zich ten doel gesteld drie procent van zijn bbp aan onderzoek te besteden.

Europe has set itself the objective of allocating three per cent of its GDP to research.

Alleen al aan ziektekosten zijn wij hierdoor 200 tot 600 miljard euro per jaar kwijt.

Merely in terms of medical expenses it costs between 200 and 600 billion euros per annum.

Nu zelfs als we aan 16 kilometer per liter geraken tegen 2020, wat we verlangen.

Now even if we get to 40 miles per gallon by 2020, which is our desire.

tegen {vz.}

per {vz.} (ook: towards, toward, to, versus)

Nu zelfs als we aan 16 kilometer per liter geraken tegen 2020, wat we verlangen.

Now even if we get to 40 miles per gallon by 2020, which is our desire.

70 procent van de medicijnen tegen malaria in zeven Afrikaanse landen is nagemaakt.

Seventy per cent of anti-malaria drugs in seven African countries are counterfeit medicines.

80 procent van de kinderen is gevaccineerd tegen mazelen en polio.

Eighty per cent of children have been vaccinated against measles and polio.

De EVP-Fractie is niet tegen een onderzoeksverbod als zodanig, maar wij willen strenge regels.

The PPE Group is not opposed to a ban on research per se, but we wish to see strict rules.

De vrijwillige overeenkomst houdt in dat de emissies beperkt worden tot 140 g CO2 per km tegen 2008.

The voluntary agreement entails a reduction in emissions to 140 g of CO2 per km in 2008.

om te {vz.}

per {vz.} (ook: to, for)

Waarom hebben een miljard driehonderd miljoen mensen minder dan één dollar om te leven?

Why do 1.3 billion people live off less than one dollar per day?

Om te beginnen zij eraan herinnerd dat het aantal euro-startreeksen niet beperkt wordt tot één reeks per persoon.

First and foremost, I should like to point out that access to starter kits for coins is not limited to one per person.

Vanaf de fotosynthetische groei, zou er 500 jaar nodig zijn om te produceren wat we gebruiken, de 30 miljard vaten die we per jaar gebruiken.

From the photosynthetic growth, it would take 500 years of that growth to produce what we use, the 30 billion barrels we use per year.

Mijns inziens zal een verlaging van de rentevoet met 0, 25 % niet voldoende zijn om het roer van de Europese economie om te gooien.

I do not believe that a reduction of a quarter of one per cent in the interest rate will be enough to alter the course of the economy in Europe.

Een aantal leden van mijn fractie zal het voorstel van de rapporteur steunen om te komen tot een EU-verordening voor een alcohollimiet van 0,5 promille.

Some members of my group will support the rapporteur's proposal to produce an EU regulation setting an alcohol limit of 0.5 per cent.

binnen {vz.}

per {vz.} (ook: within, until, on, inside)

70 procent van de ingevoerde biologische producten komt binnen met u201Cinvoervergunningenu201D.

   – Seventy per cent of organic products imported are imported under 'import licences '.

Tachtig procent van het geld dat binnen de Europese Unie omgaat, wordt gebruikt in de lidstaten.

Eighty per cent of the money used in the European Union is used in the Member States.

1,3 miljoen eieren per vierkante meter binnen de zeereservaten waar deze slakken zeer overvloedig aanwezig zijn.

One point three million eggs per square meter inside the marine reserve where these snails are very abundant.

Er komt nog iemand binnen. ~~~ Hij wil een Hummer kopen, 4 kilometer per liter, alles erop en eraan, luxe auto.

Another person walks into the lot, and they're about to buy a Hummer, nine miles per gallon, fully loaded, luxury.

Waarom doet de Commissie geen onderzoek naar de daadwerkelijke steunintensiteit per order binnen de Europese Unie.

Why does the Commission not institute an inquiry into the actual subsidy level per order within the European Union?
per {vz.} (ook: to, for)
per {vz.} (ook: by means of)
per {vz.} (ook: by means of, by way of)
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "pers" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "pers" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

De in de Zweedse pers verschenen berichten en bedragen zijn dus pertinent onjuist.

The reports and the figures quoted in the Swedish media are entirely inaccurate.

De richtlijn garandeert de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de pers.

The directive guarantees freedom of expression and the liberty of the media.

Het gebeurt ook vaak dat wij in de pers over een uitgelekt Commissievoorstel lezen.

It also often happens that we read in the newspaper about a leaked Commission proposal.

De rol van de pers in verband met democratie lijkt in onze regio een vanzelfsprekendheid.

In our region there seems to be an obvious link between the media and democracy.

Als er wel gevallen zijn, zal de pers proberen ze allemaal voor het voetlicht te brengen.

If there are some, then they will try to drag each of these cases into the spotlight.

De pers stelde mij zojuist de vraag wat ik verwachtte van de Voorzitter van dit Parlement.

I was asked just now by the media what I expect of the President of this Parliament.

Mijnheer Poettering, ik ben net zo boos als u over dit lekken naar de pers.

Mr Poettering, you cannot be more irate than I am myself about these leaks of information.

De pers wordt, zodra er een kritisch artikel verschijnt, onmiddellijk met sluiting bedreigd.

As soon as a critical article is written, the newspapers are threatened with closure.

Stelselmatig wordt de vrijheid van meningsuiting aan banden gelegd en de pers gemuilkorfd.

Freedom of expression and the media have been serially breached.

Zo moeten de pers en een kritische publieke opinie ervoor zorgen dat alles rechtvaardig gebeurt.

That way journalists and a critical public would enforce the necessary self-accountability.

Dit is een bijzonder ernstige zaak die helaas maar al te vaak de pers haalt.

This is a deeply serious issue which, unfortunately, is appearing in the media far too frequently.

In alle oprechtheid denk ik dat wij de pers moeten laten weten wat wij van dit soort acties vinden.

In all honesty, I think we need to make journalists aware of what we think of this kind of action.

Wij weten hoe het gaat met voorontwerpen van rapporten, die gaan lekken, die komen in de pers.

We know what happens with preliminary draft reports: they are leaked, they get into the newspapers.

De voorstellen zouden een nadelige uitwerking hebben op de vrijheid en onafhankelijkheid van de pers.

The proposals would have an adverse impact on media freedom and on journalistic independence.

De zes maanden werk van de commissie hebben bovendien niets opgeleverd dat niet eerder in de pers stond.

Six months of work in the committee has revealed nothing that had not already appeared in the media.

Als we zijn standpunt echter zouden volgen, dan kunnen we op onze vingers natellen hoe de pers zal reageren.

But the fact remains that if that were the course of action taken, he knows what the headlines would be.

U weet net zo goed als ik dat dit een nogal controversieel onderwerp is dat veel aandacht in de pers krijgt.

You know as well as I do that this matter is quite controversial and well reported in the media.

Op dit vlak wacht de burgers en de pers een grote taak.

Instead, it must also be experienced as being open.

Als wij de aantijgingen in de Marokkaanse pers van dit moment mogen geloven is dit de achterliggende oorzaak.

This, according to what is being said in Morocco at the moment, seems to be the real reason.

Mij verbaasde evenwel vooral de reactie van het Lagerhuis en zijn tweelingbroer, de Londense pers.

The surprise for me, however, was the reaction of the House of Commons and its Gemini twin, the London media.
 

Forumresultaten

"pers" vertaling - forumresultaten

 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer in het Engels-Nederlands woordenboek.