Ontmoet bab.la's mascotte Joppe op Facebook

Nederlands-Engels vertaling voor "oefenen"

 

"oefenen" Engelse vertaling

Resultaten: 1-30 van 554

oefenen {werkwoord}

oefenen [oefende|geoefend] {ww.} (ook: doorvoeren, aanwenden, in toepassing brengen, toepassen)

Het beste is: als ik geen zin heb om te oefenen, kan ik het verstoppen."

The best of all is that if I don't want to practice, I can hide it.

Luister als Chinese scholieren hun Engels oefenen door het te schreeuwen.

Listen as Chinese students practice their English by screaming it.

Tijdens het oefenen dreef ik, naar beneden kijkend, in het zwembad.

But in practice, I would do it face down, floating on the pool.

En ik ga jullie vragen om dat te oefenen, oké? ~~~ Zeg "ruwe".

And I'm going to ask you to practice that, OK? Can you say "raw"?

Daar kunnen wij ons in vinden, maar hoe denkt u concreet pressie uit te oefenen?

One might agree, but how in practice can pressure be exerted?

oefenen [oefende|geoefend] {ww.} (ook: oefening, sporten, drillen)

De partners hebben meer dan voldoende tijd gehad om daarop invloed uit te oefenen.

The partners have had more than enough time to exercise influence on this.

Zij laat onder meer niet toe een degelijke controle uit te oefenen op de Europese Commissie.

Amongst other things, it does not allow us to exercise real control over the Commission.

Waarom onderneemt deze veel grotere minderheid niets om haar politieke kracht uit te oefenen?

Why does this far more substantial minority not make a move to exercise its political muscle?

Wij zijn het aan onze kiezers verplicht om waar mogelijk democratische controle uit te oefenen.

We owe it to our electorate, where possible, to exercise democratic control.

Zij hebben het zich eigen gemaakt en zij oefenen het ook uit.

They have taken it on board and they exercise it.

oefenen [oefende|geoefend] {ov.ww.} (ook: onderwijzen, scholen)

to school {ww.}

oefenen [oefende|geoefend] {ww.} (ook: studeren, temmen, dresseren, africhten)

Ik moest hem op een computer aansluiten, dus ik kon niet zomaar overal oefenen.

I had to hook it up to a computer, so I couldn't just train it anywhere.

Amerikanen oefenen hun hele leven lang op het spelletje "zie het verschil".

Americans train their whole lives to play "spot the difference."

Nu volstaat dit kleine ding op de rug om te kunnen oefenen.

So now it's able to train with just this little piece on the back.

Bergbeklimmers gaan daar oefenen voor ze naar de Himalaya trekken en deze bergen worden dan ook als heel bar en als een echte uitdaging beschouwd.

People go there to train to attack the Himalayas and therefore, by definition, the mountains are seen as fairly cold and challenging.

Soms trainen brandweerlui zo dat ze een huis nemen dat zal afgebroken worden en het in brand steken, en oefenen door het te blussen.

And that what firemen do to train sometimes is they take a house that is going to be torn down, and they burn it down instead, and practice putting it out.

oefenen [oefende|geoefend] {ww.} (ook: zich oefenen, drillen)

Het recht om in vrijheid zijn godsdienst uit te oefenen en zijn eigen taal te gebruiken is in de praktijk beperkt.

The rights of individuals freely to practise their religion and use their own language are, in practice, restricted.

De vrijheid om je eigen godsdienst uit te oefenen behoort daar evenzeer bij als de plicht van een godsdienst om andersdenkenden naast zich te tolereren.

This includes the freedom to practise one's religion just as much as it includes a religion's duty to show tolerance towards the other faiths which exist alongside it.

Wat we bovendien zien en al lange tijd hebben gezien, is de bijna systematische vernietiging van hun cultureel erfgoed en van hun mogelijkheden om hun godsdienst uit te oefenen.

What, moreover, we see, and have seen for a long time, is an all but systematic destruction of their cultural heritage and of their ability to practise their religion.

In de praktijk is het dus de bedoeling het voor mensen mogelijk te maken hun eigen beroep in een ander land uit te oefenen dan waar zij hun beroepskwalificaties hebben verkregen.

In practice, the aim is to make it possible for people to practise their profession in a country other than the one in which their professional qualifications were obtained.

Wij denken niet dat een universitaire studie van enkele jaren de mogelijkheid biedt een beroep op concurrerende wijze uit te oefenen, met als achtergrond de basisopleiding die wij nodig achten.

A degree course cannot equip us to practise a profession competitively in a couple of years, if we are to have the benefit of the basic preparation we consider necessary.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "oefenen" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "oefenen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Ik oefen drie uur per dag voor als ik een piraat tegen kom...... hem kan doden.

I practice three hours a day, so that when I meet a pirate...... I can kill it.

Dit plan is er dus op gericht druk uit te oefenen en iedereen beter te informeren.

So this scheme aims also to exert pressure and keep everybody better informed.

Het is ons niet echt gelukt politieke druk uit te oefenen op Raad en Commissie.

We have not managed to put any real political pressure on the Council and Commission.

Ik hoop dat het de Commissie zal lukken op dit punt de nodige druk uit te oefenen.

I hope the Commission will be able to exert sufficient pressure to achieve this goal.

    De Commissie oefent haar verantwoordelijkheden volkomen onafhankelijk uit.

In carrying out its responsibilities, the Commission shall be completely independent.

Eerst is het belangrijk dat Europol zijn mandaat volop begint uit te oefenen.

Hitherto, it has been a question of Europol exploiting its current mandate to the full.

Wij oefenen in dat opzicht slechts de parlementaire controlefunctie uit.

In calling for change, we are merely exercising our parliamentary power of scrutiny.

Ik moest hem op een computer aansluiten, dus ik kon niet zomaar overal oefenen.

I had to hook it up to a computer, so I couldn't just train it anywhere.

Deze krachten werken in op of oefenen kracht uit op elektrisch geladen deeltjes.

And these forces act on, attract, bodies that have an electrical charge.

Het doel hiervan lijkt vooral te zijn om druk uit te oefenen op de dwarsliggende landen.

Its intention, it seems, is above all to exert pressure on the recalcitrant countries.

Ik vraag hem ook of hij controle uit laat oefenen op vervoer door de lucht in Europa.

I would also like to know whether he supervises air transport in Europe.

Zij moeten ook voldoende mogelijkheden krijgen hun rechten in de praktijk uit te oefenen.

They must also have adequate scope for making their rights a practical reality.

Ze blijken echter een bijzondere aantrekkingskracht op deze leeftijdsgroep uit te oefenen.

However, they do have a particular attraction for this group of the population.

Ik geloof dat wij ook op dat vlak moeten proberen de nodige invloed uit te oefenen.

I believe that we should also seek to make an impression in this area.

Op ons rust de taak om op dit punt druk uit te oefenen op de Spaanse regering.

It is incumbent upon us to press the Spanish Government on this issue.

Als hij een jaar lang oefent en lessen neemt, hij is nu acht en klinkt zo.

Now, if he practices for a year and takes lessons, he's now eight and he sounds like this.

De Europese Unie moet haar buren volledig respecteren en niet proberen druk uit te oefenen.

The EU must fully respect its neighbours and not attempt to put pressure on them.

Hoe komen er voldoende mogelijkheden voor het Parlement om invloed uit te oefenen?

How will it be possible for Parliament to exert sufficient influence?

(Piano) Dan oefent hij nog een jaar en neemt lessen; hij is nu negen.

(Piano) Then he practices for another year and takes lessons -- now he's nine.

Het Parlement oefent deze controle uit namens de burgers van de Unie.

Parliament exercises control over this on behalf of the citizens of the Union.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Odin · Odyssee · Odysseus · oedeem · Oedipus · oef · Oefa · oefboos · oefen- · oefenboek · oefenen · oefening · oefeningen · oefenveld · Oeganda · Oegandees · oehoe · oekaze · Oekraïener · Oekraïens · Oekraïne

Kijk eens naar het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.