Zo schrijf je een brief in het Engels

Nederlands-Engels vertaling voor "nakijken"

 

"nakijken" Engelse vertaling

Resultaten: 1-40 van 63

nakijken {werkwoord}

nakijken [keek na|nagekeken] {ww.} (ook: testen, bedwingen, beteugelen, betomen)

We zullen ervoor zorgen dat de diensten nakijken of de stemmen naar behoren zijn opgenomen.

We will make sure that the services check that the votes are being recorded properly.

Dat had zij natuurlijk allemaal heel makkelijk kunnen nakijken.

It would, of course, have been very easy for them to check that.

Ik verzeker u dat de taaldiensten dit punt zullen nakijken.

I can assure you that the translation service will check this.

- Ik zou moeten nakijken of het er op dit moment inderdaad slechts 24 zijn.

I need to check whether in fact there are only twenty-four.

Wij zullen dat nakijken en het amendement intrekken als wij bij nader inzien vinden dat wij te ver zijn gegaan.

We will check that and withdraw the amendment if, on reflection, we think we have gone too far.

nakijken [keek na|nagekeken] {ww.} (ook: vorsen, exploreren, nauwkeurig onderzoeken, examineren)

Ik zou willen vragen dat dit nog eens wordt nagekeken, want er bestaat in elk land een heel specifieke terminologie.

I would ask for this to be re-examined, for the terminology in each country is quite distinct.

nakijken [keek na|nagekeken] {ww.} (ook: aflezen, checken, controleren, surveilleren)

nakijken [keek na|nagekeken] {ww.} (ook: aflezen, checken, controleren, surveilleren)

nakijken [keek na|nagekeken] {ww.} (ook: reviseren, studeren, leren, herzien)

nakijken [keek na|nagekeken] {ov.ww.} (ook: aflezen, checken, controleren, surveilleren)

nakijken [keek na|nagekeken] {ww.} (ook: aflezen, checken, controleren, surveilleren)

nakijken [keek na|nagekeken] {ww.} (ook: behartigen, waken over, hoeden, de wacht hebben)

nakijken [keek na|nagekeken] {ww.} (ook: langslopen)

to go over {ww.}
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "nakijken" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Ze liet de scan opnieuw nakijken, ze wilde dat, en haar arts stuurde haar weg.

So she had it read again, she wanted to have it read again, and her doctor fired her.

Ik heb eens nagekeken wat de economie uitgaf aan de oorlog in Irak in datzelfde jaar.

And so I looked up what the economy was paying for the war in Iraq in the same year.

Bij het nakijken van de presentielijst zie ik dat mijn naam er niet op voorkomt.

Going over the attendance register, I noticed that my name is not on it.

We zullen ervoor zorgen dat de diensten nakijken of de stemmen naar behoren zijn opgenomen.

We will make sure that the services check that the votes are being recorded properly.

Ontwikkelingslanden hadden er al vaker het nakijken, met alle fatale gevolgen van dien.

Developing countries would be overlooked once again, with disastrous consequences for them.

Ik zal een juister antwoord kunnen geven nadat ik de verwijzing zelf heb nagekeken.

I will be able to provide a more accurate answer after I have checked the quote for myself.

Voorzitter, u moet nu gaan nakijken waarover het eerst is gestemd.

Mr President, I think you need to find out what we voted on first.

Maar deze kwestie is zo belangrijk dat we het zullen nakijken.

Nevertheless, this matter is so important that it will be checked.

Ik heb de originele Franse versie nagekeken, en daar staat heel duidelijk " la viande britannique ".

I have checked the original French version and it quite clearly states 'la viande britannique '.

Ik verzeker u dat de taaldiensten dit punt zullen nakijken.

I can assure you that the translation service will check this.

Ik verzeker u dat alle taalversies zullen worden nagekeken.

All of the language versions will be checked, I assure you.

Ik heb de notulen van maandag en dinsdag nagekeken, maar dit document komt er niet in voor.

I have checked the Minutes from Monday and Tuesday, but this document does not appear in either of them.

Tegen 2008 geven we de muziekindustrie het nakijken.

By 2008, we're going to kick the butt of the music industry.

Wij zullen dat nakijken en het amendement intrekken als wij bij nader inzien vinden dat wij te ver zijn gegaan.

We will check that and withdraw the amendment if, on reflection, we think we have gone too far.

Iemand die verplicht onderwijs voor de kinderen van deze vluchtelingen eist, moet zich toch eens laten nakijken.

Anyone who demands compulsory schooling for the children of these refugees must need his state of mind examined.

Ik neem er nota van, mijnheer Herman, en alle teksten zullen worden nagekeken om te zorgen dat het in orde komt.

I have made a note of it, Mr Herman, and we shall look at all the texts to make sure that it is done.

Het ziet er naar uit dat je motor moet worden nagekeken.

Looks like your engine could use a little work.

Misschien kan de Voorzitter dat eens nakijken.

That is something the President might want to look at.

Fuck ik heb hem helemaal laten nakijken voordat we gingen.

Fuck I hate it totally checked before we left.

Kunt u alstublieft nog een keer nakijken wat het nu precies was?

Could you please check exactly what happened?
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Kijk eens naar het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.