Zo schrijf je een brief in het Engels

Nederlands-Engels vertaling voor "hoogte"

 

"hoogte" Engelse vertaling

Resultaten: 1-24 van 1650

hoogte {zelfstandig naamwoord}

hoogte {de} (ook: waterpas, peil, niveau, stand)

level {znw.}

De hoogte van de compensatie is zonder meer het meest voor discussie vatbaar.

Clearly, the issue that we most need to discuss is the level of compensation.

Mijn volgende vraag betreft de hoogte van transferbedragen, die nog steeds onbeperkt is.

My other question is about the transfer fee level, which is still unlimited.

Ik zal het Parlement op de hoogte houden van de vorderingen van de Groep op hoog niveau.

I will keep Parliament informed on the progress of the High Level Group.

De aanrekening en de hoogte van deze kosten vallen dus onder de bevoegdheid van de lidstaten.

The application and level of such charges are therefore matters for the national governments.

Toch zorgt de hoogte van de toewijzing voor Kosovo ook voor enkele problemen.

That being the case, the level of funding allocated to Kosovo is not without certain problems.

hoogte {de} (ook: toppunt, stand, peilhoogte)

height {znw.}

Mijn faxapparaat staat nu op een zodanige hoogte dat ik het vlot kan bedienen.

I can now use my fax machine as it is located in a position appropriate to my height.

In de buurt daarvan staan enorme loodsen, die ook op grote hoogte nog zichtbaar zijn.

Close to it are some huge sheds, visible even from that great height.

Kijk naar de koffietafel: ze neemt in hoogte en breedte toe om aan 10 mensen plaats te bieden.

Look at the coffee table -- it grows in height and width to seat 10.

Studenten moeten zelf beslissen, doet de hoogte er toe ?

Students need to decide, "All right, well, does the height matter?

De hoogte hier, wil ik aangeven, is de intensiteit van sommige angsten, zoals ze in de media is weergegeven.

But the height here, I want to point out, is the intensity of certain fears as reported in the media.

hoogte {de} (ook: stand)

altitude {znw.}

Als ik niet op die hoogte rondvloog, was ik meestal in dit Parlement te vinden.

On the whole, when I have not been at that altitude, I have been in this Chamber.

En dan stabiliseer ik. ~~~ Afhankelijk van mijn hoogte ga ik verder met 2 of 3 motoren.

And then I stabilize, and according to my altitude, I continue on two or three engines.

Oké, nu 16 kilometer, 8 kilometer -- dit is ongeveer de hoogte van een passagiersvlucht.

Okay, now, 16 kilometers, eight kilometers -- this is roughly an airline altitude.

Wat er nog zo uitdagend aan deze tocht was, is niet enkel de hoogte.

The other thing which was so challenging about this swim is not just the altitude.

Er is veel thermale activiteit, en een groot verschil in hoogte.

There is big thermal activity, big difference in altitude also.

hoogte {de} (ook: opheffing, verheffing, elevatie)

elevation {znw.}

Dit is ernstig voor landen als Kiribati, je weet wel, waar de gemiddelde hoogte net iets meer is dan één meter boven de zeespiegel.

This is a serious consequence for nations like Kiribati, you know, where the average elevation is about a little over a meter above sea level.

De helling verklaart ook waarom de maximale hoogte van de zon boven de horizon in de loop van het jaar verandert.

And the tilt also explains the sun's angle of elevation at different times of year, and predicts that the seasons will be out of phase in the two hemispheres.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "hoogte" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "hoogte" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Daarmee proberen wij u vroegtijdig op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen.

We will try to inform you in good time of the developments during that meeting.

De Commissie bevestigt dat zij op de hoogte is van het verschijnsel kinderhandel.

The Commission confirms that it is aware of the phenomenon of child trafficking.

Ik vind dat de consument moet worden geïnformeerd; hij moet op de hoogte zijn.

I believe the consumer should be informed, indeed the consumer must be informed.

Ik verzoek de Commissie ons voortdurend op de hoogte te houden van wat ze doet.

I would ask the Commission to keep us informed of what they are doing at all times.

Over de hoogte van de borgsom of verzekering bestaat momenteel enige discussie.

The amount of guarantee or insurance is currently the subject of some debate.

Ik wil je laten zien dat mensen, tot op zekere hoogte, geboren essentialisten zijn.

I want to convince you that humans are, to some extent, natural born essentialists.

Ik was persoonlijk op de hoogte van de verklaring die u nu openbaar heeft gemaakt.

I was personally aware of the explanation, which you have now given publicly.

Het is van wezenlijk belang dat de begroting dat tot op zekere hoogte weerspiegelt.

It is essential that the budget, in a limited way, is a reflection of that point.

Wij zullen het Parlement dan van ons standpunt ter zake op de hoogte brengen.

It is to be presented soon, and we shall then report to the House on our position.

Ja, ik ben op de hoogte van het feit dat dit debat in veel lidstaten gevoerd wordt.

Yes, I am aware that this debate is underway in several of the Member States.

Ik heb begrepen dat de taalkundige diensten reeds op de hoogte zijn van deze fouten.

I am informed that the Translation Department is already aware of these errors.

Ik zal niet terugkomen op de eerdere episodes waarvan wij allen op de hoogte zijn.

I shall not refer again to the previous episodes, of which we are all aware.

Uit de pers ontstaat de indruk dat zelfs onze regering hiervan niet op de hoogte is.

In fact, the impression given by the press is that not even our government knows.

u201D Ik denk dat dit is wat de Commissie tot op zekere hoogte probeert te zeggen.

To a certain extent, I believe that is what the Commission is trying to say.

Het is zeer belangrijk dat de Raad en de Commissie hiervan op de hoogte zijn.

It is very important for the Commission and the Council to be aware of this.

Commissaris Nielson is hiervan uiteraard op de hoogte en probeert er wat aan te doen.

I know Commissioner Nielson understands this and I know he is working for it.

Burgers en kleine bedrijven zijn niet altijd op de hoogte van de potentiële effecten.

Citizens and small businesses are not always aware of the potential effects.

De klager wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van de onderzoeken.

The person lodging the complaint shall be informed of the outcome of such inquiries.

Ik wil er ook op wijzen dat het debat tot op zekere hoogte frustrerend was.

I also want to point out that the debate has been frustrating to some degree.

Wij zullen het Parlement van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

We will keep Parliament constantly informed of developments in this respect.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

In het Nederlands-Engels woordenboek zul je meer vertalingen vinden.