Nederlands-Engels vertaling voor "hoogte"

NL hoogte Engels vertaling

hoogte {de}

NL hoogte
volume_up
{de}

hoogte (ook: stand)
Als ik niet op die hoogte rondvloog, was ik meestal in dit Parlement te vinden.
On the whole, when I have not been at that altitude, I have been in this Chamber.
Oké, nu 16 kilometer, 8 kilometer -- dit is ongeveer de hoogte van een passagiersvlucht.
Okay, now, 16 kilometers, eight kilometers -- this is roughly an airline altitude.
De indeling van bergen in verschillende categorieën mag niet alleen op basis van de hoogte gebeuren.
Regions can only be classified as mountainous on the basis of their altitude.
hoogte (ook: stand, verdieping, etage, peilhoogte)
volume_up
level {znw.}
De hoogte van de compensatie is zonder meer het meest voor discussie vatbaar.
Clearly, the issue that we most need to discuss is the level of compensation.
Mijn volgende vraag betreft de hoogte van transferbedragen, die nog steeds onbeperkt is.
My other question is about the transfer fee level, which is still unlimited.
De aanrekening en de hoogte van deze kosten vallen dus onder de bevoegdheid van de lidstaten.
The application and level of such charges are therefore matters for the national governments.
hoogte (ook: toppunt, stand, peilhoogte)
volume_up
height {znw.}
In de buurt daarvan staan enorme loodsen, die ook op grote hoogte nog zichtbaar zijn.
Close to it are some huge sheds, visible even from that great height.
Studenten moeten zelf beslissen, doet de hoogte er toe ?
Students need to decide, "All right, well, does the height matter?
Mijn faxapparaat staat nu op een zodanige hoogte dat ik het vlot kan bedienen.
I can now use my fax machine as it is located in a position appropriate to my height.
hoogte (ook: opheffing, verheffing, elevatie)
De helling verklaart ook waarom de maximale hoogte van de zon boven de horizon in de loop van het jaar verandert.
And the tilt also explains the sun's angle of elevation at different times of year, and predicts that the seasons will be out of phase in the two hemispheres.
Dit is ernstig voor landen als Kiribati, je weet wel, waar de gemiddelde hoogte net iets meer is dan één meter boven de zeespiegel.
This is a serious consequence for nations like Kiribati, you know, where the average elevation is about a little over a meter above sea level.

Voorbeeldzinnen voor "hoogte" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

Dutchzich op de hoogte stellen van
Dutchtot op zekere hoogte
Dutchop de hoogte houden
Dutchiemand op de hoogte houden
Dutchtot op zekere hoogte
Dutchop de hoogte zijn van de actualiteit
DutchDe Commissie bevestigt dat zij op de hoogte is van het verschijnsel kinderhandel.
The Commission confirms that it is aware of the phenomenon of child trafficking.
DutchDaarmee proberen wij u vroegtijdig op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen.
We will try to inform you in good time of the developments during that meeting.
DutchIk vind dat de consument moet worden geïnformeerd; hij moet op de hoogte zijn.
I believe the consumer should be informed, indeed the consumer must be informed.
DutchOver de hoogte van de borgsom of verzekering bestaat momenteel enige discussie.
The amount of guarantee or insurance is currently the subject of some debate.
DutchHet is van wezenlijk belang dat de begroting dat tot op zekere hoogte weerspiegelt.
It is essential that the budget, in a limited way, is a reflection of that point.