Dagelijks artikelen over taal op LexioPhiles

Nederlands-Engels vertaling voor "gelukkig"

 

"gelukkig" Engelse vertaling

Resultaten: 1-31 van 452

gelukkig {bijvoeglijk naamwoord}

gelukkig {bn.} (ook: handig, bedreven, kundig, blij)

happy {bn.}

En je voelt een liefde voor ze, dat je wilt dat ze gelukkig zijn, zelfs de vijand.

And you feel a love toward them and you want them to be happy, even the enemy.

Ik was niet gelukkig met de wijze waarop het akkoord met Iran tot stand is gekomen.

I am not very happy about the way in which the agreement with Iran came about.

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar

Merry Christmas and a Happy New Year!

(Gelach) Als je gelukkig bent, trek je andere gelukkige mensen naar je toe.

(Laughter) If you are happy, you are going to attract other happy people to you.

Ik kom continu mensen tegen die dat allemaal hebben en die zijn niet per se gelukkig.

I meet people all the time who have those, and they're not necessarily happy.

gelukkig {bn.} (ook: tevreden)

content {bn.}

Laten we tevreden zijn met de regeling, laten we gelukkig zijn met de beginselkwesties.

Let us be content with the way in which these questions of principle have been settled.

Het moest onze achterdocht bijna wekken dat iedereen, in volmaakte kerstsfeer, zo gelukkig en tevreden was.

Everyone was so happy and content and full of Christmas spirit, it was almost too good to be true.

Gelukkig doet dit kleine onderdeel van de tekst geen afbreuk aan de algemene strekking van de mijns inziens goede resolutie.

Fortunately this small part of the text does not invalidate the rest of its content which I regard as positive.

Maakt groei de mensen gelukkiger, gezonder of tevredener?

Does it make people happier, healthier or more contented?

gelukkig {bn.} (ook: geluks-)

lucky {bn.}

Europa mag zich gelukkig prijzen dat de sociale dialoog zoveel heeft opgeleverd.

Europe can count itself as lucky that the social dialogue has achieved so much.

Ik verspild geen seconde meer met me af te vragen waarom ik zo gelukkig ben

I'm not going to waste one more second wondering how I've gotten so lucky

Ik kan echt niet geloven hoe gelukkig ik ben om hier voor jullie te staan spreken.

I mean, I really can't believe how lucky I am here, standing in front of you, speaking.

Het Europees Parlement wordt echter niet voorgezeten door Salomo -- gelukkig voor Salomo.

Solomon does not chair the European Parliament – lucky for Solomon.

Tot nu toe valt de landbouwbegroting zoals het zich laat aanzien onder een gelukkig gesternte.

So far, it would seem that the agricultural budget was born under a lucky star.

gelukkig {bn.} (ook: zegenrijk)

fortunate {bn.}

Mijnheer de Voorzitter, de commissaris kan zich gelukkig prijzen vanmorgen.

Mr President, the Commissioner can count herself fortunate this morning.

Gelukkig beschikken we over een Schots forum voor kustbeheer dat deze taak kan uitvoeren.

We are fortunate in having a Scottish coastal forum to perform this role.

Ook de titel van het voorstel voor een verordening is gelukkig gekozen.

The very heading of the proposed regulation is in itself fortunate.

Gelukkig bestaan er nog twee inhaalmechanismen in de VN-bepaling.

It is fortunate that the UN plan includes two compensatory mechanisms.

In het omgekeerde geval ben je natuurlijk buitengewoon gelukkig.

If the reverse is true, of course, you are extremely fortunate.

gelukkig {bn.} (ook: geschikt, te juister tijd)

gelukkig {bn.}

felicitous {bn.}

Gelukkig hebt u een schildpad van jade.

Having a tortoise made of jade was felicitous.

gelukkig {bijwoord}

gelukkig {bw.}

Gelukkig zijn er geen wijzigingen voor de vergadering van donderdag voorgesteld.

Fortunately, we do not have any proposed amendment for the Thursday sitting.

Gelukkig heeft de commissie dit ingezien en het verslag is hier ook heel helder over.

Fortunately, the committee realised this and adopted the report unanimously.

Er zijn gelukkig reeds acht lidstaten die dat mogelijk maken voor hun burgers.

Fortunately there are already eight Member States who enable their citizens to do so.

Gelukkig vertoeven veel van deze mensen deze week ergens aan de Britse kust.

Fortunately many of those people are away this week at the British seaside.

Gelukkig hadden de lokale overheden tijdig evacuatiemaatregelen getroffen.

Fortunately, the local authorities had undertaken timely evacuation measures.

gelukkig {bw.} (ook: gelukkigerwijs)

luckily {bw.}

Gelukkig staat Tibet en staat de Dalai Lama niet toe dat wij hen vergeten.

Luckily, Tibet and the Dalai Lama do not allow themselves to be forgotten.

Ook gelukkig dat het buiten de gevarenzone van de recente olieramp lijkt te blijven.

Luckily still, it seems to be out of harm's way of the recent oil spill.

Gelukkig wordt wetenschap -- nee, sorry -- marketing dus gemakkelijker.

So luckily, the science -- no, sorry -- the marketing is getting easier.

Gelukkig hebben alle partijen in dit Parlement zich achter dit voorstel geschaard.

Luckily, this proposal had the support of all the parties in the House.

Gelukkig kiezen de Europese Commissie en het Europees Parlement een andere weg.

Luckily, the Commission and Parliament are choosing a different route.

gelukkig {bw.}

happily {bw.}

Als dat echte liefde was, zouden ze getrouwd zijn en nog lang en gelukkig leven, toch?

If it was true love they would've been married and lived happily ever after, right?

Gelukkig is er reden tot hoop dankzij de start van een institutionele hervorming.

Happily, there is reason for hope in the proposed institutional reform.

Ze gaat een token ruilen voor wat eten en wacht gelukkig op haar eten.

She's going to be trading a token for some food and waiting happily and getting her food.

Gelukkig hangen deze esthetische waarden direct samen met deze economische activiteit.

It is therefore important that those values are happily married to our economic activities.

Gelukkig bleken er vele andere zaken te zijn waarmee u zich kon bemoeien.

And so it proved to be that meddle time - happily - was at a premium.

gelukkig

gelukkig [vb.] (ook: toevallig)

Het is een voorbeeld van een aanpak waarbij het gezond verstand gelukkig voorrang heeft gekregen boven absurde wetgeving.

It is an example of the way in which, as luck would have it, common sense has prevailed over absurd legislation.

Gelukkig is het Parlement erin geslaagd om een en ander grotendeels recht te zetten, maar cadmiumbatterijen in draadloze gereedschappen zijn schandalig genoeg nog steeds toegelaten.

As luck would have it, Parliament succeeded in putting most things right, but, scandalously enough, cadmium batteries in hand tools are still permitted.

gelukkig {tussenwerpsel}

gelukkig {tw.}

  lucky me {tw.}
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "gelukkig" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "gelukkig" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Die formule is trouwens niet erg gelukkig, omdat er terzake geen hiërarchie is.

This phrasing is unsatisfactory as there is no hierarchy in terms of human rights.

Ik ben daar gelukkig om en ik hoop dat de Commissie deze strijd verder zal zetten.

I welcome this and I hope that the Commission will continue to argue its case.

Toch is er in deze verslagen een aantal dingen waar ik minder gelukkig mee ben.

Nevertheless, I do have a number of regrets where these reports are concerned.

De Europese Unie mist gelukkig deze diepe, zij het negatieve, emotionele banden.

Thankfully, the European Union lacks these deep, if negative, emotional bonds.

Gelukkig heeft de rapporteur dit zelf in krachtige bewoordingen gekritiseerd.

The rapporteur himself criticised this very firmly and I would thank him for that.

Gelukkig vindt deze overtuiging ook steeds meer weerklank in Afrikaanse ACS-landen.

Thankfully, the ACP countries in Africa are increasingly recognising this fact.

Nu moeten we vooruit kijken, en dat doet deze resolutie gelukkig ook voor een deel.

Now, we must look forward, as in part does the resolution, I am pleased to say.

Gelukkig zit er nog potentieel in de interne markt en de financiële dienstverlening.

The internal market and the financial services sector still offer potential.

Ook ik wil graag net als de eerdere sprekers iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen.

I also join in the goodwill wishes for the New Year expressed by previous speakers.

Gelukkig vind ik deze uitspraak terug in het verslag van de milieucommissie.

I am pleased to see that view expressed in the Environment Committee's report.

Gelukkig hebben wij de mogelijkheid om met amendementen het ontwerp te verbeteren.

We do, however, have a good opportunity to improve the draft by means of amendments.

Eerlijk gezegd ben ík wel gelukkig met deze voorzichtige aanpak van de Commissie.

In all honesty, I happen to be pleased with this cautious approach by the Commission.

Ik kan hierop zeggen dat dit - gelukkig of jammer genoeg - onze manier van werken is.

I would respond that this is - for better or for worse - our way of working.

Maar gelukkig heeft u ook vermeld dat er inhoudelijk veel op het spel staat.

But, thankfully, you have also told us that there are matters of substance.

Ook dat wordt nu gelukkig weer tenietgedaan, deze rare verdeling in twee groepen.

Thankfully, this bizarre division into two groups is also being rescinded.

Niet alle betrokken partijen zijn onverdeeld gelukkig met het Commissievoorstel.

The Commission proposal does not enjoy the unanimous support of all parties concerned.

Het stemt mij zeer gelukkig dat ik op deze dag ook eens goed nieuws mag brengen.

I am very pleased to be able to bring you good news on this day, for once.

Ik wil mijnheer de minister zeggen dat ik niet helemaal gelukkig ben met zijn antwoord.

I would like to tell the Minister that I do not find his answer very satisfactory.

Gelukkig was ik nog in mijn ziekenhuiskamer en waren mijn dokters er ook.

Thank God I was still in my hospital room and my doctors were right there.

Gelukkig is er iemand die de vergadering heeft bijgewoond om de situatie uit te leggen.

It is useful to have someone who attended the meeting to explain the situation.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Nog meer vertalingen in het Nederlands-Engels woordenboek door bab.la.