Nederlands-Engels vertaling voor "gelukkig"

NL gelukkig Engels vertaling

gelukkig {bn.}
gelukkig {bw.}
gelukkig {tw.}
gelukkig [voorbeeld]

NL gelukkig
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

gelukkig (ook: handig, bedreven, kundig, opgewekt)
De mens wil gelukkig zijn, alleen maar gelukkig zijn en kan niet wensen het niet te zijn.
Man wishes to be happy, only wishes to be happy, and cannot wish not to be so.
Ze zijn er blij mee en worden er gelukkig van niet extreme gelukkig, maar een beetje gelukkig.
And turns out they liked it, and it made them happy -- not very happy, but a little bit of happy.
(Gelach) Als je gelukkig bent, trek je andere gelukkige mensen naar je toe.
(Laughter) If you are happy, you are going to attract other happy people to you.
gelukkig (ook: tevreden)
Laten we tevreden zijn met de regeling, laten we gelukkig zijn met de beginselkwesties.
Let us be content with the way in which these questions of principle have been settled.
Het moest onze achterdocht bijna wekken dat iedereen, in volmaakte kerstsfeer, zo gelukkig en tevreden was.
Everyone was so happy and content and full of Christmas spirit, it was almost too good to be true.
Gelukkig doet dit kleine onderdeel van de tekst geen afbreuk aan de algemene strekking van de mijns inziens goede resolutie.
Fortunately this small part of the text does not invalidate the rest of its content which I regard as positive.
gelukkig (ook: zegenrijk)
Gelukkig bestaan er nog twee inhaalmechanismen in de VN-bepaling.
It is fortunate that the UN plan includes two compensatory mechanisms.
Gelukkig berust democratie op scheiding der machten.
It is fortunate that democracy is founded on the division of powers.
Mijnheer de Voorzitter, de commissaris kan zich gelukkig prijzen vanmorgen.
Mr President, the Commissioner can count herself fortunate this morning.
gelukkig (ook: geluks-)
Het Europees Parlement wordt echter niet voorgezeten door Salomo -- gelukkig voor Salomo.
Solomon does not chair the European Parliament – lucky for Solomon.
Tot nu toe valt de landbouwbegroting zoals het zich laat aanzien onder een gelukkig gesternte.
So far, it would seem that the agricultural budget was born under a lucky star.
Europa mag zich gelukkig prijzen dat de sociale dialoog zoveel heeft opgeleverd.
Europe can count itself as lucky that the social dialogue has achieved so much.
gelukkig
Gelukkig hebt u een schildpad van jade.
Having a tortoise made of jade was felicitous.
gelukkig (ook: geschikt, te juister tijd)

Voorbeeldzinnen voor "gelukkig" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

Dutchontzettend gelukkig zijn
Dutchzich heel gelukkig voelen
DutchDe Europese Unie mist gelukkig deze diepe, zij het negatieve, emotionele banden.
Thankfully, the European Union lacks these deep, if negative, emotional bonds.
DutchToch is er in deze verslagen een aantal dingen waar ik minder gelukkig mee ben.
Nevertheless, I do have a number of regrets where these reports are concerned.
DutchDie formule is trouwens niet erg gelukkig, omdat er terzake geen hiërarchie is.
This phrasing is unsatisfactory as there is no hierarchy in terms of human rights.
DutchNu moeten we vooruit kijken, en dat doet deze resolutie gelukkig ook voor een deel.
Now, we must look forward, as in part does the resolution, I am pleased to say.
DutchIk ben daar gelukkig om en ik hoop dat de Commissie deze strijd verder zal zetten.
I welcome this and I hope that the Commission will continue to argue its case.
DutchGelukkig vindt deze overtuiging ook steeds meer weerklank in Afrikaanse ACS-landen.
Thankfully, the ACP countries in Africa are increasingly recognising this fact.
DutchGelukkig heeft de rapporteur dit zelf in krachtige bewoordingen gekritiseerd.
The rapporteur himself criticised this very firmly and I would thank him for that.
DutchGelukkig vind ik deze uitspraak terug in het verslag van de milieucommissie.
I am pleased to see that view expressed in the Environment Committee's report.
DutchHet stemt mij zeer gelukkig dat ik op deze dag ook eens goed nieuws mag brengen.
I am very pleased to be able to bring you good news on this day, for once.
DutchNiet alle betrokken partijen zijn onverdeeld gelukkig met het Commissievoorstel.
The Commission proposal does not enjoy the unanimous support of all parties concerned.
DutchEerlijk gezegd ben ík wel gelukkig met deze voorzichtige aanpak van de Commissie.
In all honesty, I happen to be pleased with this cautious approach by the Commission.
DutchGelukkig hebben wij de mogelijkheid om met amendementen het ontwerp te verbeteren.
We do, however, have a good opportunity to improve the draft by means of amendments.
DutchOok dat wordt nu gelukkig weer tenietgedaan, deze rare verdeling in twee groepen.
Thankfully, this bizarre division into two groups is also being rescinded.
DutchOok ik wil graag net als de eerdere sprekers iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen.
I also join in the goodwill wishes for the New Year expressed by previous speakers.
DutchGelukkig is er iemand die de vergadering heeft bijgewoond om de situatie uit te leggen.
It is useful to have someone who attended the meeting to explain the situation.
DutchGelukkig zit er nog potentieel in de interne markt en de financiële dienstverlening.
The internal market and the financial services sector still offer potential.
DutchIk kan hierop zeggen dat dit - gelukkig of jammer genoeg - onze manier van werken is.
I would respond that this is - for better or for worse - our way of working.
DutchIk wil mijnheer de minister zeggen dat ik niet helemaal gelukkig ben met zijn antwoord.
I would like to tell the Minister that I do not find his answer very satisfactory.