Stageplekken in verschillende landen

Nederlands-Engels vertaling voor "gedaan voor"

Vertaling

"gedaan voor" Engelse vertaling

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "gedaan voor" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "gedaan voor" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Er moet dus nog veel worden gedaan om een basis voor de sociale dialoog te leggen.

Much therefore still needs to be done to develop the basis for social dialogue.

Waarom wordt in paragraaf 18 dit voorstel gedaan voor de Turkse strijdmachten?

Why does he propose this for the Turkish military government in paragraph 18?

Waarom wordt er geen voorstel gedaan voor de actuele methode van DNAanalyse?

Why has DNA analysis not been accepted, when it is very much state-of-the-art?

De Commissie heeft dan ook de nodige voorstellen gedaan voor het hervormen van OLAF.

The Commission has, accordingly, made proposals on how OLAF is to be reformed.

Dit is een grafiek van alle proeven die zijn gedaan voor een bepaalde behandeling.

So this is a graph of all of the trials that have been done on a particular treatment.

Een paar lidstaten hebben dit reeds gedaan door hier ambtenaren voor aan te stellen.

One or two Member States have already done this by having Equality Officers appointed.

Wij hebben ons best gedaan voor dit vraagstuk, dat absoluut van fundamenteel belang is.

We have committed ourselves to this and it is an absolutely crucial point.

U heeft er goed aan gedaan voor het verslag tegen de mensenhandel te stemmen.

'You did well to vote for the report against trafficking in human beings!

Weinig gedaan voor de Servische oppositie, weinig gedaan voor mijnheer Rugova.

Little has been done for the Serbian opposition, and little has been done for Mr Rugova.

U hebt nu uw best gedaan voor een document waarvan ik niets heb begrepen.

You have tried to do your best for a document that I did not understand.

Hier wordt alles gedaan voor uw veiligheid, en u bent nog niet tevreden.

Here, where every measure is taken to guarantee your safety, you are not satisfied.

De geachte afgevaardigde weet dat wij ons best hebben gedaan voor de digitale tachograaf.

The honourable Member will be aware of the effort we made regarding digital tachometers.

Daarom moeten concrete voorstellen worden gedaan voor de hervatting van het vredesproces.

Very specific proposals are needed here which will help to revive the peace process.

De Commissie heeft het voorstel gedaan voor een nieuw Schengeninformatiesysteem.

The Commission made the proposal on a new Schengen information system.

U heeft gezegd, mijnheer de commissaris, dat wij hebben gedaan wat nodig was voor het GLB.

Commissioner, you said that we have done what was necessary with regard to the CAP.

In mijn verslag heb ik een aantal voorstellen gedaan voor dergelijke concrete initiatieven.

In my report I suggest a number of specific initiatives of this kind.

Zij heeft de mogelijkheden die het pact biedt, onderzocht en voorstellen gedaan voor actie.

It has analysed the possibilities that the pact offers and has made proposals for action.

De Raad heeft dat gedaan met veertien stemmen voor en één onthouding.

The Council did that with fourteen votes in favour and one abstention.

In welk opzicht werd de stad door Europa beïnvloed en wat heeft de stad voor Europa gedaan?

Where are the city's European influences, and in what way has it influenced Europe?

De Commissie heeft intussen al het eerste voorstel gedaan voor steunverlening uit dit Fonds.

The Commission has now made the first proposal for granting aid from this Fund.
 

Forumresultaten

"gedaan voor" vertaling - forumresultaten

 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het bab.la Engels-Nederlands woordenboek.