Samenvatting

Ons team is geïnformeerd dat de vertaling voor "frustraties" ontbreekt.

Search for the most beautiful word
spaces
to buttonhole

VOTE NOW

Nederlands-Engels vertaling voor "frustraties"

Vertaling

"frustraties" Engelse vertaling

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "frustraties" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Ik heb begrip voor de frustraties van de mensen die met deze ziekte moeten leven.

I can understand the frustration of those who have to live with this illness.

In het Midden-Oosten zullen de frustraties hoger oplaaien dan ooit.

In the Middle East the frustrations will flare up higher than ever.

Ik kan wel begrip opbrengen voor hun bezorgdheid en frustraties.

I can understand their feelings of apprehension and frustration.

Dat doet alleen maar de frustraties in de constitutionele regio's toenemen.

This only adds to the frustration in the constitutional regions.

Wij kampen nu met dezelfde frustraties als toen, zoals gisteren in het Parlement al is opgemerkt.

We face the same old frustrations, as I said in the Chamber yesterday.

Hij kan niet begrijpen hoe deze onmenselijkheid kan worden getolereerd. ~~~ Hij ventileert zijn frustraties.

And he can't understand how this barbarism can be tolerated, and he vents his frustrations.

Zoals we van Freud hebben geleerd, ontstaan frustraties doordat men in zijn verwachtingen wordt teleurgesteld.

Frustration, as we know from Freud, derives from unfulfilled expectations.

Hij was een gokverslaafde -- en raakte daardoor niet aan werk -- en hij reageerde zijn frustraties op haar af.

He was kind of a gambler type -- and unemployable, therefore -- and took his frustrations out on her.

Een laatste gedachte: burgeroorlogen beëindigen is een proces dat is beladen met gevaren, frustraties en tegenslagen.

A final thought: Ending civil wars is a process that is fraught with dangers, frustrations and setbacks.

Als we mensen geld beloven dat ze vervolgens niet kunnen krijgen, zullen hun frustraties alleen maar erger worden.

If we offer people money and they cannot then obtain it, they will only end up more frustrated than they were before.

Deze frustraties hebben verstrekkende gevolgen.

These frustrations are far-reaching.

De frustraties hierover nemen toe, getuige de ongehoorde misdaadcijfers en het buitensporig geweld zowel binnen- als buitenshuis.

Frustration is mounting, as is evident from the unprecedented crime rate and outrageous violence both indoors and outdoors.

De mensen die in de toeristische industrie werken, weten maar al te goed welke frustraties schommelende wisselkoersen veroorzaken.

Those working in the tourism industry know only too well the frustrations of moveable exchange rates.

Ik begrijp de frustraties van de producenten en ik leef zelfs met hun problemen mee, maar eerlijk gezegd heb ik BSE niet uitgevonden!

I understand the frustration of the producers, indeed I share their concerns, but frankly I was not the person who invented BSE!

Dit gaat de burgers boven hun pet en het leidt tot grote beroering, frustraties en uiteindelijk verbittering.

This is incomprehensible to members of the public and causes major disruption and feelings of frustration and finally, of resentment.

Hoeveel frustraties kunnen wij nog aan voordat er een nieuw regionalisme ontstaat en de arme landen weer met lege handen achterblijven?

How much more frustration can be endured before a new regionalism emerges and the poorest countries are left behind?

Dit is een grote bron van frustraties en problemen geweest voor ambtenaren in Groot-Brittannië en in de meeste andere lidstaten van de EU.

Officials have experienced frustration and difficulty over this not only in Britain, but indeed in most of the EU Member States.

Commissaris Van den Broek beweerde dat het openen van dergelijke multilaterale onderhandelingen frustraties bij de kandidaten zou kunnen veroorzaken.

Commissioner van den Broek said that to allow multilateral negotiation could provoke frustration in the candidate countries.

Ook ik betreur het geweld dat we gisteren hebben gezien, maar we moeten begrip hebben voor de frustraties waar de havenarbeiders momenteel mee zitten.

I too regret the violence that we saw yesterday, but we must understand the frustration that the dockers are feeling at the moment.

Ik ben blij te kunnen melden dat ik er in ben geslaagd enkele van deze doelstellingen te verwezenlijken, maar onderweg zijn er ook wat frustraties geweest.

I am pleased to report that I have had considerable successes in meeting some of these objectives; but there have also been some frustrations along the way.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Bovendien biedt bab.la het Engels-Nederlands woordenboek voor meer vertalingen.