Nederlands-Engels vertaling voor "derhalve"

NL derhalve Engels vertaling

derhalve {bw.}

NL derhalve
play_circle_outline
{bijwoord}

derhalve (ook: dus, bijgevolg, zodoende, dientengevolge)
Derhalve vallen ook gezondheidsprogramma's onder deze definitie.
Consequently, health information is included in this definition.
Derhalve blijft zij haar bedenkingen houden over compromisamendement 23.
Consequently, the Commission maintains reservations about Compromise Amendment 23.
Het standpunt van de Commissie ten aanzien van de amendementen is derhalve als volgt:
Consequently, the Commission position on amendments is as follows.
derhalve (ook: even, dus, bijgevolg, zodoende)
De lidstaten kunnen hierover derhalve naar eigen goeddunken besluiten.
The Member States therefore have the power to do so if they so desire.
We kunnen dergelijke sancties zonder schuld derhalve niet opleggen!
So without any guilt whatsoever it is impossible to apply such sanctions.
Mijn fractie steunt derhalve geen enkel amendement.
So, from the point of view of my group, we are not supporting any amendments.
derhalve (ook: bijgevolg, zodoende, daarom, vandaar)
De desbetreffende onderdelen van die amendementen zijn derhalve niet aanvaardbaar.
These parts of these amendments are therefore not acceptable either.
Bedrieglijke en derhalve gevaarlijke symboolpolitiek van Europese zijde?
Is this symbolism, employed by Europe, misleading and, therefore, dangerous?
De tijd van verwachtingen, overgang en aanpassingen is derhalve voorbij.
The time for expectations, transitions and adjustment is, therefore, over.
derhalve (ook: dus, bijgevolg, zodoende, zo)
Die eenvoudige voorwaarde is volstrekt ontoereikend en derhalve onaanvaardbaar.
This simple condition is quite insufficient, and thus unacceptable.
De Italiaanse wijnindustrie is derhalve slachtoffer van oneerlijke concurrentie.
The Italian wine industry is thus falling victim to unfair competition.
De regels moeten derhalve drastisch worden aangepast en het toezicht verscherpt.
The rules thus need to be drastically changed and supervision tightened.
derhalve (ook: dus, dienovereenkomstig, bijgevolg, zodoende)
Wij zullen ons gewijzigde voorstel derhalve dienovereenkomstig aanpassen.
We will therefore frame our revised proposal accordingly.
De zaak wordt derhalve voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie terugverwezen.
The matter is accordingly referred back for reconsideration to the committee responsible.
Mijn fractie stelt derhalve voor om dit thema niet als urgentie op te nemen.
Accordingly, my group proposes not to include this topic in the urgent and topical debate.
derhalve (ook: zodoende, daarom, vandaar, daardoor)
Zij moeten derhalve definitieve maatregelen worden, omdat de geografie immers niet verandert.
They have to become final on that account, because the geography will not change.
De amendementen 2, 3, 8 en 11 zullen derhalve in overweging worden genomen.
Amendments Nos 2, 3, 8 and 11 will therefore be taken into account.
We kunnen derhalve niet spreken over gelijkheid als we geen rekening houden met deze bijzondere aspecten.
You cannot therefore speak of equality without taking account of that special aspect.
derhalve (ook: dus, bijgevolg, zodoende, achteraf)
Vaak kan het Parlement de formulering van belangrijke elementen van de Overeenkomst en derhalve ook het beheer daarvan niet beïnvloeden.
Consequently, in many cases, Parliament does not have any influence on the definition of significant aspects of the Convention itself and subsequently, above all, on its management.
Ik heb derhalve voor amendement 4 op de ontwerpresolutie inzake de begroting van het Europees Parlement gestemd, een amendement dat als het was aangenomen de schade had kunnen herstellen.
Subsequently, I voted for Amendment No 4 to the motion for a resolution on the budget of the European Parliament, an amendment that could have repaired the damage done if it had been adopted.

Voorbeeldzinnen voor "derhalve" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk hoop derhalve dat het Duitse EU-voorzitterschap hier nieuwe accenten plaatst.
That is why I expect the new German Presidency to set new trends in this area.
DutchDerhalve is het belangrijk dat we de activiteitengerelateerde begroting krijgen.
That is why it is important for us to have obtained the activity-based budget.
DutchIk ben derhalve van mening dat we ook met dit amendement niet kunnen instemmen.
For that reason, I believe this amendment should not be supported here either.
DutchOok de uitbreidingsproblematiek moet derhalve vanuit deze optiek bezien worden.
The question of the enlargement also needs to be viewed from this perspective.
DutchDe tekst moet derhalve luiden: " investeren in grote waterkrachtprojecten ".
The text now reads '... from investing in large hydroelectric power projects '.
DutchDerhalve pleit ik voor onvoorwaardelijke Europese steun aan deze strategie.
That is why I call on Europe to lend its unconditional support to this strategy.
DutchDerhalve moeten de ingediende amendementen door het Parlement worden aangenomen.
Furthermore, the amendments that have been tabled must be voted on by our Parliament.
DutchIk kan derhalve evenmin instemmen met amendementen ter verhoging van de rundpremies.
That is why I cannot accept amendments seeking to raise the beef premiums either.
DutchDerhalve moet men verder gaan dan algemene en edelmoedige wensen ter verbetering.
It must go beyond general - albeit generous - intentions to improve matters.
DutchIk ben derhalve van mening dat wij dit probleem ook praktisch moeten aanpakken.
That is why I think we must take a very practical approach to this problem.
DutchRundersperma kan derhalve inderdaad weer worden verkocht in de Europese Unie.
For that reason, bulls'semen can once more be sold within the European Union.
DutchHet komt er derhalve op aan om een passende beleidscocktail samen te stellen.
In this respect, the important issue is the composition of this policy mix cocktail.
DutchIk begin derhalve met enkele beschouwingen aan het adres van de Commissie.
Allow me, then, to begin with some thoughts which are directed at the Commission.
DutchIk hoop derhalve dat een ruime meerderheid met dit amendement in zal stemmen.
I hope that this amendment will also be supported by a sufficient majority.
DutchIk ben derhalve blij dat elk land ook nog afzonderlijk zal worden behandeld.
That is why I am pleased that each country is to be dealt with individually.
DutchHet gaat hier derhalve om overheidsbedrijven die in privé-handen zijn overgegaan.
These public companies have passed into the hands of private individuals.
DutchMaatregelen ter voorkoming van bosbranden zijn derhalve absoluut noodzakelijk...
We must adopt fire prevention action, bearing in mind especially that these must be in...
DutchEr is derhalve ook een verband met de werkzaamheden van de komende conventie.
There is a link with the activities the convention will have to undertake.
DutchDerhalve kunnen wij momenteel niet waarborgen dat wij de kwijting zullen verlenen.
For these reasons, we cannot guarantee at the present time that we shall grant discharge.
DutchDerhalve richten wij ons voornamelijk tot de regionale en plaatselijke autoriteiten.
It underlines the fact that we are primarily addressing local and regional authorities.