Zo schrijf je een CV in het Engels

Nederlands-Engels vertaling voor "derhalve"

 

"derhalve" Engelse vertaling

Resultaten: 1-27 van 713

derhalve {bijwoord}

derhalve {bw.} (ook: dermate, opdat, zodat, zozeer)

so {bw.}

Een grote stap derhalve in de richting van een federale EU-politie, een " EU-FBI ".

So, a big step has been taken towards a federal EU police force, an 'EU-FBI '.

Laten wij derhalve niet doen alsof onze neus bloedt, maar maatregelen nemen.

So let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!

Het verheugt ons derhalve ten zeerste dat u hier vandaag, sterker nog, deze week bent.

So we are especially pleased that you are here today and indeed this week.

We moeten derhalve goed begrijpen dat een gistingsduur van 90 dagen het minimum is.

So it should be clearly understood that a fermentation period of 90 days is a minimum.

Derhalve zullen wij pas volgend jaar een tweede pakket kunnen presenteren.

So we will not be in a position to present a second package until next year.

derhalve {bw.} (ook: bijgevolg, zodoende, daarom, vandaar)

therefore {bw.}

Ik hoop derhalve dat wij met dit debat op zijn minst twee dingen zullen bereiken.

I hope, therefore, that this sitting will at least have been useful in two ways.

Derhalve wil ik deze correctie in de vorm van een mondeling amendement indienen.

I therefore propose orally that paragraph 33 be amended by adding the word not.

Artikel 23 reflecteert derhalve de Chinese communistische paranoia van toen en nu.

Article 23 therefore reflects Chinese Communist paranoia, both past and present.

De amendementen 10 en 11 zijn derhalve net zo onaanvaardbaar als amendement 6.

Amendments Nos 10 and 11 are therefore just as unacceptable as Amendment No 6.

Het is derhalve niet correct om in dit verband te spreken over de Europese bossen.

It is therefore incorrect to talk in this context about the forests of Europe.

derhalve {bw.} (ook: zozeer, als volgt, bijgevolg, dus)

thus {bw.}

Zij dringt derhalve op geloofwaardige Afrikaanse actie tegen Mugabe´s schrikbewind aan.

It thus calls for credible African action against Mugabe's reign of terror.

De regels moeten derhalve drastisch worden aangepast en het toezicht verscherpt.

The rules thus need to be drastically changed and supervision tightened.

De Italiaanse wijnindustrie is derhalve slachtoffer van oneerlijke concurrentie.

The Italian wine industry is thus falling victim to unfair competition.

Wij hebben derhalve eenderde van de tijd erop zitten en we hebben veel te weinig besteed.

We are thus over 30 % of the way through, and we have grossly underspent.

Strijden tegen terrorisme betekent derhalve ook bijdragen aan het behoud van de rechtsstaat.

Thus, combating terrorism also means helping to maintain the rule of law.

derhalve {bw.} (ook: dienovereenkomstig, bijgevolg, dus, zodoende)

Mijn fractie stelt derhalve voor om dit thema niet als urgentie op te nemen.

Accordingly, my group proposes not to include this topic in the urgent and topical debate.

De zaak wordt derhalve voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie terugverwezen.

The matter is accordingly referred back for reconsideration to the committee responsible.

Het Parlement volgt derhalve de lijn die ook al in het debat over het Groenboek werd aangehouden.

Parliament accordingly wishes to reiterate the line already taken in the debate on the Green Paper.

Derhalve wordt in het verslag aangedrongen op een herziening om helderheid in de situatie te brengen.

Accordingly, the report calls for a review to clarify this position.

Wij zullen ons gewijzigde voorstel derhalve dienovereenkomstig aanpassen.

We will therefore frame our revised proposal accordingly.

derhalve {bw.} (ook: bijgevolg, dus, zodoende, dientengevolge)

In onze Europese gemeenschap horen derhalve antisemitische uitingen gewoon niet thuis.

Consequently, anti-Semitic statements simply do not belong in our European Community.

Derhalve verwachten wij dat de Raad binnenkort zijn conclusies vaststelt.

Consequently we hope that the Council will adopt its conclusions shortly.

Derhalve blijft zij haar bedenkingen houden over compromisamendement 23.

Consequently, the Commission maintains reservations about Compromise Amendment 23.

Derhalve verwacht ik dat ons gewijzigde voorstel in eerste lezing zal worden aangenomen.

Consequently, I expect adoption of our amended proposal at first reading.

Derhalve zullen zij aan de wetgeving van dat land onderworpen zijn.

Consequently they are subject to the legislation of such a country.

derhalve {bw.} (ook: hierop, bijgevolg, dus, zodoende)

Vaak kan het Parlement de formulering van belangrijke elementen van de Overeenkomst en derhalve ook het beheer daarvan niet beïnvloeden.

Consequently, in many cases, Parliament does not have any influence on the definition of significant aspects of the Convention itself and subsequently, above all, on its management.

Ik heb derhalve voor amendement 4 op de ontwerpresolutie inzake de begroting van het Europees Parlement gestemd, een amendement dat als het was aangenomen de schade had kunnen herstellen.

Subsequently, I voted for Amendment No 4 to the motion for a resolution on the budget of the European Parliament, an amendment that could have repaired the damage done if it had been adopted.

derhalve {bw.} (ook: zodoende, daarom, vandaar, daardoor)

Zij moeten derhalve definitieve maatregelen worden, omdat de geografie immers niet verandert.

They have to become final on that account, because the geography will not change.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "derhalve" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "derhalve" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Ook de uitbreidingsproblematiek moet derhalve vanuit deze optiek bezien worden.

The question of the enlargement also needs to be viewed from this perspective.

Ik ben derhalve van mening dat we ook met dit amendement niet kunnen instemmen.

For that reason, I believe this amendment should not be supported here either.

Derhalve is het belangrijk dat we de activiteitengerelateerde begroting krijgen.

That is why it is important for us to have obtained the activity-based budget.

Ik hoop derhalve dat het Duitse EU-voorzitterschap hier nieuwe accenten plaatst.

That is why I expect the new German Presidency to set new trends in this area.

Rundersperma kan derhalve inderdaad weer worden verkocht in de Europese Unie.

For that reason, bulls'semen can once more be sold within the European Union.

De tekst moet derhalve luiden: " investeren in grote waterkrachtprojecten ".

The text now reads '... from investing in large hydroelectric power projects '.

Derhalve moet men verder gaan dan algemene en edelmoedige wensen ter verbetering.

It must go beyond general - albeit generous - intentions to improve matters.

Ik ben derhalve blij dat elk land ook nog afzonderlijk zal worden behandeld.

That is why I am pleased that each country is to be dealt with individually.

Ik kan derhalve evenmin instemmen met amendementen ter verhoging van de rundpremies.

That is why I cannot accept amendments seeking to raise the beef premiums either.

Het komt er derhalve op aan om een passende beleidscocktail samen te stellen.

In this respect, the important issue is the composition of this policy mix cocktail.

Derhalve pleit ik voor onvoorwaardelijke Europese steun aan deze strategie.

That is why I call on Europe to lend its unconditional support to this strategy.

Ik hoop derhalve dat een ruime meerderheid met dit amendement in zal stemmen.

I hope that this amendment will also be supported by a sufficient majority.

Ik ben derhalve van mening dat wij dit probleem ook praktisch moeten aanpakken.

That is why I think we must take a very practical approach to this problem.

Derhalve moeten de ingediende amendementen door het Parlement worden aangenomen.

Furthermore, the amendments that have been tabled must be voted on by our Parliament.

Er is derhalve ook een verband met de werkzaamheden van de komende conventie.

There is a link with the activities the convention will have to undertake.

Wij willen deze problemen opheffen en hebben derhalve een reeks maatregelen getroffen.

We want to eliminate these problems and have adopted a number of measures to that end.

Volgens ons moet dit een basisbeginsel zijn, dat derhalve vaak moet worden toegepast.

Our view is that this is a fundamental principle which must be used often.

Ik begin derhalve met enkele beschouwingen aan het adres van de Commissie.

Allow me, then, to begin with some thoughts which are directed at the Commission.

Onze fractie blijft derhalve vasthouden aan de bezuinigingen bij de categorieën 1 en 2.

That is why our group continues to call for savings in Categories 1 and 2.

Derhalve richten wij ons voornamelijk tot de regionale en plaatselijke autoriteiten.

It underlines the fact that we are primarily addressing local and regional authorities.
 

Forumresultaten

"derhalve" vertaling - forumresultaten

 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Kijk eens naar het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.