Professionele vertalers één klik verwijderd

Nederlands-Engels vertaling voor "CAO"

 

"CAO" Engelse vertaling

Resultaten: 1-21 van 40

CAO {zelfstandig naamwoord}

CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) {de} [afk.]

Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "CAO" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Dat is te vergelijken met datgene wat voor zeevarenden via een CAO voorzien is.

This is comparable to that provided by a collective agreement for seafarers.

De nodige flexibiliteit wordt ook nog door de CAO-onderhandelingen gegarandeerd.

The necessary flexibility is further safeguarded through wage negotiations.

Hierbij doelen wij in het bijzonder op de naleving van een aantal CAO's.

In particular this involves respecting a number of collective agreements.

Nieuwe CAO's worden afgesloten op basis van de bestaande CAO's.

Collective agreements are drawn up on the basis of the existing collective agreements.

De heer McCreevy bepleit dat er 25 verschillende CAO's in de afzonderlijke lidstaten komen.

Mr McCreevy recommends that there should be 25 different collective agreements: one for each country.

Er wordt gerommeld met werktijden, er wordt gerommeld met CAO's, er wordt gerommeld met heel veel.

Working hours are being fiddled, and so are collective labour agreements as well as many other things.

Er wordt gepleit voor de invoering van een bij cao vastgelegd minimumloon op Europees niveau.

It calls, amongst other things, for the introduction of an agreement-based basic wage at European level.

De euro zal deze trend verder versterken en de CAO-onderhandelingen op Europese schaal bevorderen.

The euro is going to give fillip to this and there will be more collective bargaining on a European basis.

Ook eventuele uitbreidingen van de 48-urige werkweek zouden via nationale regels en CAO's moeten worden geregeld.

Decisions on possible extensions of the 48-hour week, too, are a matter for them and for collective agreements.

CAO's en arbeidswetgeving zullen door de afzonderlijke landen en de afzonderlijke vakbewegingen worden bepaald.

Agreements and labour legislation will be decided on by individual countries and individual trade union movements.

Als dit geen vraagtekens zijn bij het Zweedse CAO-model, dan weet ik niet wat het dan wel zijn.

If that is not bringing the Swedish collective agreement model into question, then I do not know what, in fact, is.

De arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn voor zowel tijdelijke als vaste krachten vastgelegd in CAO's.

Terms and conditions of employment are regulated by collective agreements for both permanent and temporary employees.

Dat is zoals bij CAO-onderhandelingen.

It is just like collective bargaining.

Afwijkingen kunnen maar alleen bij CAO of na consultatie van de sociale partners.

Exemptions are only possible under a collective labour agreement or following consultation involving both sides of industry.

Er wordt bijvoorbeeld totaal geen melding gemaakt van de mogelijkheid om de naleving van de CAO's in de lidstaten te eisen.

For example, the right to demand on a national basis that collective agreements be adhered to has been completely disregarded.

Vraagstukken inzake collectieve onderhandelingen en CAO's vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de lidstaten.

Questions concerning collective bargaining or collective agreements are a matter for the Member States themselves and not for anyone else.

Wij moeten er rekening mee houden dat er grote verschillen zijn tussen lidstaten wat betreft de cao's en het sociaal overleg.

We must take account of the fact that there are differences between collective agreements and wage agreement systems in the Member States.

De detacheringsrichtlijn blijft lagelonenlanden het recht geven onze lonen en het Deense CAO-model te ondermijnen.

The Posting Directive continues to give low-wage countries the right to undermine our own wages and the Danish model of collective bargaining.

Ten vierde, is het verstandig om steun te verlenen aan ondernemingen die niet gebonden zijn aan een CAO en waarop vakbonden geen invloed hebben?

Fourthly, is it wise to support companies which are not bound by a collective agreement and which trade unions are unable to influence?

In dit verband is het belangrijk om duidelijk te maken dat men zich dient te houden aan de rechtsbepalingen op het gebied van arbeid, milieu en CAO.

It must therefore be made clear that standards must be adhered to as laid down by the law on labour, pricing and the environment.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Kijk eens naar het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.