Zo schrijf je een CV in het Engels

Nederlands-Engels vertaling voor "bijlage"

 

"bijlage" Engelse vertaling

Resultaten: 1-25 van 68

bijlage {zelfstandig naamwoord}

bijlage {de} (ook: toevoeging, aanhangsel, extraatje, toegift)

addition {znw.}

Ik vind die bijlage minimaal: nog minder zou niet fatsoenlijk zijn geweest.

I consider that this addition is only the decent minimum.

De bijlage, waarin een koppeling aan het personeelsstatuut geëist wordt, ondergraaft evenwel de positieve uitslag van de stemming en is in tegenspraak met het eerste deel.

However, the addition, which calls for a link with the Statute for Members, undermines the positive statements and stands in contradiction to the first part.

Eerst wil ik de Commissie gelukwensen met haar initiatief om bijlage 1 van Richtlijn 76/769 uit te breiden met polycyclische aromatische koolwaterstoffen in autobanden.

I should like to start by congratulating the Commission on its initiative to extend Annex 1 to Directive 76/ 769 by the addition of polycyclic aromatic hydrocarbons to car tyres.

De opneming van een nieuwe bijlage in het Reglement is echter wel degelijk een wijziging van het Reglement zelf en vereist derhalve de meerderheid van de leden van het Parlement.

But the addition of an Annex to the Rules of Procedure is quite clearly an amendment to the actual Rules of Procedure and, as such, requires an absolute majority.

Daarnaast is de mogelijkheid om van bepaalde tests op grond van bijlage VI af te zien uitgebreid om de lasten in verband met de tests voor hogere hoeveelheidsklassen te minimaliseren.

In addition, the ability to waive certain tests under Annex VI has been strengthened to minimise the burden for testing at the higher tonnage bands.

bijlage {de} (ook: bijgebouw, aanbouw, annex)

annex {znw.}

Zal men aan bijlage 4 kunnen ontsnappen alleen maar uit economische overwegingen?

Will it be possible to avoid Annex 4 simply by referring to economic conditions?

De door mevrouw Ferrer voorgestelde kleurstof komt echter reeds in de bijlage voor.

However, the substance which Mr Ferrer proposes is already included in the annex.

De eindstemming kon uiteraard niet plaatsvinden voor de stemming over de bijlage.

The final vote can clearly not take place before the annex has been voted on.

Ik sta er nu op dat ook overeenkomstig de procedure over deze bijlage wordt gestemd.

I insist that a vote be taken on this annex now in accordance with procedure.

Volgens mij is dit een overtreding van artikel 50 en bijlage III van ons Reglement.

In my view this contravenes Rule 50 and Annex III of our Rules of Procedure.

bijlage {de} (ook: aanhankelijkheid, gehechtheid, verkleefdheid, verknochtheid)

attachment {znw.}

bijlage {de} (ook: toevoeging, aanhangsel, appendix, supplementie)

adjunct {znw.}

bijlage {de} (ook: omheind terrein)

enclosure {znw.}
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "bijlage" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "bijlage" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Dit staat allemaal in de bijlage bij het voorstel waarover wij morgen zullen stemmen.

All this is to be found in the appendix to the proposal we are to vote on tomorrow.

Bijlage II omvat de meeste soorten die door de Commissie worden gereguleerd.

Appendix II contains most of the species regulated by the Commission.

Ik zou zeggen dat 80 % hieronder valt, en voorheen bestond deze bijlage niet.

I would say it stands for 80 %, yet it in the past it did not exist.

Die bijlage is iets volkomen nieuws en dat is de werkelijke oorzaak van het probleem.

It is a new invention and that is really why the difficulty emerged.

Er zijn dus goede redenen om de Afrikaanse olifant morgen niet naar Bijlage I te verplaatsen.

There are, therefore, good reasons not to transfer the African elephant to Appendix I tomorrow.

Ten tweede kunnen nieuwe stoffen toegevoegd worden aan de bijlage waarvoor de PIC-procedure geldt.

Secondly, new products may be added to the Appendix to which the PIC procedure applies.

Wat CITES zelf betreft is bijlage I gereserveerd voor die soorten die het ernstigst worden bedreigd.

In relation to the CITES itself, Appendix I is reserved for the most critically endangered species.

Zij willen die olifanten behouden en dat kan het beste als die olifanten in Bijlage II blijven staan.

They want to preserve them and the way they can best do this is to keep them in Appendix II.

Bovendien dienen alle stoffen uit de bijlage waarvoor de PIC-procedure geldt, geëtiketteerd te worden.

Moreover, all products listed in the Appendix to which the PIC procedure applies, must be labelled.

Wij hebben politici die geloven dat men met een bijlage, een artikel of een wet werkgelegenheid kan creëren.

We have politicians who believe that an additional article or law can create jobs.

Dat laat echter onverlet dat de olifanten in zuidelijk Afrika niet mogen worden teruggeplaatst naar Bijlage I.

But that has nothing to do with the fact that southern African elephants should not be moved back into Appendix I.

We kunnen echter nog altijd besluiten om dit interinstitutionele akkoord als bijlage bij het Reglement op te nemen.

We can still decide whether to add this interinstitutional agreement to the Rules of Procedure.

Natuurlijk hebben wij nu de bijzin geschrapt waarin stond dat de Commissie de bijlage in overweging diende te nemen.

We have obviously now removed the phrase which requires the Commission to take into consideration the attached text.

Alleen voor bijlage I en bijlage II is goedkeuring door de conferentie van de partijen op dit terrein vereist.

It is really only Appendix I and Appendix II that require the sanction of the Conference of the Parties in this area.

Deze bijlage is een welkome stap en ik weet zeker dat we het in de toekomst nog vaak over deze kwestie zullen hebben.

This is to be welcomed, and I know we will return to this many times in the future.

Dit jaar heeft de Whole Earth Catalog een bijlage, Whole Earth Discipline genoemd, die ik vandaag even zal voorstellen.

This year, Whole Earth Catalog has a supplement that I'll preview today, called Whole Earth Discipline.

Mijnheer de Voorzitter, gisteren hebben wij een geel schrijven van de groene ondervoorzitter ontvangen met als bijlage noten.

Mr President, yesterday we received a communication on yellow paper from the vice-president, with some nuts attached to it.

Internationale commerciële handel in exemplaren van soorten die in het wild zijn gevangen en in bijlage I voorkomen is verboden.

International commercial trade in wild-taken specimens of these species is prohibited in Appendix I.

Sterker nog, ik heb ze in de bijlage van mijn verslag opgesomd, en die lijst heb ik naar de diensten van de commissaris gestuurd.

Indeed, I produced an appendix to my report that listed them and this was passed to the Commissioner's service.

De rapporteur stelt voor om de bijlage te vervangen door een eenvoudige tabel; dat is een eenvoudig, noodzakelijk en welkom idee.

The rapporteur's proposal is to replace the appendix with a simple table; this is necessary and welcome.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer in het Engels-Nederlands woordenboek.