Nederlands-Engels vertaling voor "betekenis"

NL betekenis Engels vertaling

betekenis {de}

NL betekenis
volume_up
{de}

betekenis (ook: doel, plan, zin, bedoeling)
Daar ligt de betekenis van de toetreding van Griekenland; daar ligt de betekenis van zijn deelneming.
That is the meaning of Greece's accession, that is the meaning of its acceptance.
Wat is het in animatie, grafieken, illustraties, dat betekenis creëert?
What is it about animation, graphics, illustrations, that create meaning?
Woorden zijn immers niet hetzelfde als hun reële politieke betekenis.
On one hand, there are the words and, on the other, their real political meaning.
betekenis (ook: besef, verstand, gewaarwording, gevoel)
volume_up
sense {znw.}
De commissaris zal begrijpen dat ik dit niet bedoel in de Swiftiaanse betekenis van het woord.
The Commissioner will understand that I do not mean this in a Swiftian sense.
Het was de bedoeling manieren te vinden om betekenis te geven aan duurzaamheid.
It was about trying to figure out ways to make sustainability make sense.
Kunst in de platonische betekenis is waarheid, het is schoonheid en liefde.
Art, in the Platonic sense, is truth; it's beauty, and love.
betekenis
De ultieme betekenis van deze prijsverlening is haar onbaatzuchtige optiek.
This is the ultimate significance of the prize awarded to her for her selflessness.
De vereniging van Europa is een kans van historische betekenis.
The reunification of Europe is an opportunity of historic significance.
Wij mogen de betekenis van al die positieve maatregelen niet onderschatten.
All these are positive measures and we should not underestimate their significance.
betekenis (ook: zorgvuldigheid, belang, aangelegenheid, zorg)
In Schotland is het zeker ook van betekenis en ik ben teleurgesteld over de uitkomst van die stemming.
The issue of the Euro-bond market is of general concern to all people in Europe; it is not just a London issue.
Voor Europa is deze sector voor de toekomst wel degelijk van betekenis.
As far as Europe is concerned, this sector definitely has assets for the future.
Laten wij evenmin vergeten dat luchthavens een grote territoriale betekenis hebben.
Nor should we forget that airports are important to the area concerned.
betekenis (ook: belang, gewicht, belangrijkheid, aanbelang)
Samenwerking op het gebied van beroepsopleiding is van strategische betekenis.
Cooperation in the field of vocational training is of strategic importance.
Persoonlijk geloof ik dat diplomatieke aanwezigheid van grote betekenis is.
I personally believe that a diplomatic presence is of great importance.
De aanneming van dit verslag heeft dan ook een diepliggende politieke betekenis.
Approval of this report, therefore, takes on a profound political importance.
betekenis (ook: inhoud, zin)

Voorbeeldzinnen voor "betekenis" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIn West-Europa zal de auto-industrie geen groei van enige betekenis meer meemaken.
We shall no longer see any significant growth in vehicle output in Western Europe.
DutchDe vraag rijst wat een gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis dan wel is.
In addition, the question arises as to who defines a minor lack of conformity.
DutchIk ben ervan overtuigd dat die van beslissende betekenis zijn op milieugebied.
I am convinced that this is a decisive factor with regard to the environment.
DutchHet Europees Parlement heeft de jongste maanden heel wat aan betekenis gewonnen.
The European Parliament has clearly gained in stature over the past months.
DutchNaar het oordeel van de Commissie is de economische betekenis hiervan gering.
For the Commission, the dynamics of this, economically speaking, are not fantastic.
DutchZe zijn van grote betekenis voor de werkgelegenheid in afgelegen regio's.
They are very important for employment in those regions that are a long way away.
DutchKan de Commissievoorzitter ons de betekenis van deze zin nader toelichten?
Could the President of the Commission clarify for us what this sentence means?
DutchAlleen daarom wordt in het Verdrag zo'n grote betekenis aan samenhang gegeven.
That is the only reason why it was given so much emphasis in the Treaties.
DutchEen voornemen dat gezien de situatie in Rusland van zeer grote betekenis is.
This is an extremely important project, in view of the situation in Russia.
DutchWat de juiste betekenis van paternalisme betreft, zou ik zeer voorzichtig zijn.
As for paternalism, I should be very cautious about what it actually is.
DutchBlijkbaar heeft in de lidstaten Europees geld een andere betekenis dan eigen geld.
European money obviously ranks differently with the Member States than their own money.
DutchDe stabiliserende betekenis van de Noordse dimensie kan men niet onderschatten.
The stabilising effect of the Nordic dimension cannot be underestimated.
DutchDie hebben echter in deze hele periode niet geleid tot enig resultaat van betekenis.
Our proposals have not led to any significant results during all this time.
DutchDe tekst zal van bijzondere betekenis zijn, aangezien hij duidelijk en leesbaar is.
This text will stand out because it is clear and because it is accessible.
DutchDat wil niet zeggen dat het Britse voorzitterschap niet van betekenis zal zijn.
That is not to say that the British Presidency will not be significant.
DutchDat is de betekenis van de vier aanbevelingen die de ruggengraat van het verslag vormen.
Hence the need for the four recommendations, which are the backbone of the report.
DutchIn mijn land, Wales, is bijvoorbeeld 80% van de gronden van marginale betekenis.
For example, 80 % of the land mass of my nation, Wales, is non-arable.
DutchDaar ligt ongetwijfeld in al haar ongerijmdheid de betekenis van dit verslag.
Undoubtedly, and absurdly, this is what is interesting about the report.
DutchDe betekenis van het onderhavige verslag schuilt met name in de volgende punten.
The report you have before you today is significant in that it covers the following points.
DutchVolgens hem heeft de euro voor Europa vandaag een drievoudige betekenis.
The euro must be regarded as the engine driving economic and social progress.