Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Nederlands-Engels vertaling voor "betekenis"

 

"betekenis" Engelse vertaling

Resultaten: 1-26 van 528

betekenis {zelfstandig naamwoord}

betekenis {de} (ook: gewaarwording, zintuig, gevoel, verstand)

sense {znw.}

Het was de bedoeling manieren te vinden om betekenis te geven aan duurzaamheid.

It was about trying to figure out ways to make sustainability make sense.

Het heeft geen betekenis, dus de enige manier om het te begrijpen is visueel en relatief.

It doesn't make any sense, so the only way to understand it is visually and relatively.

Ware vrijheid heeft pas betekenis wanneer ze ten dienste staat van de liefde en de waarheid.

Genuine freedom makes sense when it is at the service of truth and love.

De commissaris zal begrijpen dat ik dit niet bedoel in de Swiftiaanse betekenis van het woord.

The Commissioner will understand that I do not mean this in a Swiftian sense.

In die betekenis is hij een symbolische derde kant van het Midden-Oosten.

So in that sense, he's the symbolic third side of the Middle East.

betekenis {de}

significance {znw.}

De ultieme betekenis van deze prijsverlening is haar onbaatzuchtige optiek.

This is the ultimate significance of the prize awarded to her for her selflessness.

Wij mogen de betekenis van al die positieve maatregelen niet onderschatten.

All these are positive measures and we should not underestimate their significance.

Voorzitter, sinds 1996 heeft de kwijting een zware politieke betekenis gekregen.

Mr President, since 1996, the discharge has acquired a heavy, political significance.

Daarom heeft het geen daadwerkelijke betekenis voor de rechten van de mensen.

It therefore also lacks any real significance in terms of people's rights.

Dat is de centrale betekenis van een debat over dit verslag op dit specifieke moment.

That is the central significance of a debate on this report at this particular moment.

betekenis {de} (ook: zin, plan, doel, voornemen)

meaning {znw.}

Het is ook waar dat de term u201CEuropese dimensieu201D een andere betekenis heeft.

It is also true that the term ‘ European dimension ’ has a different meaning.

Mevrouw de Voorzitter, zoals u weet hebben deze twee woorden niet dezelfde betekenis.

As you know, Madam President, this does not have the same meaning in French.

En de technische term 'killer application' krijgt in dit verband een nieuwe betekenis.

And the tech term "killer application" takes on new meaning in this space.

Ze zeggen dat het nieuwe waarde en helderheid en betekenis kan geven aan iemands leven.

And they say it can give new significance and clarity and meaning to a person's life.

Het confronteren en het maken van interactieve beelden vergroot de betekenis.

So the act of engaging and creating interactive imagery enriches meaning.

betekenis {de} (ook: zorgvuldigheid, belang, aangelegenheid, zorg)

concern {znw.}

In Schotland is het zeker ook van betekenis en ik ben teleurgesteld over de uitkomst van die stemming.

The issue of the Euro-bond market is of general concern to all people in Europe; it is not just a London issue.

We moeten ons alleen daar mee bezig houden waar de Europese Unie een meerwaarde heeft en ook echt van betekenis kan zijn.

We should only concern ourselves with matters where the European Union can provide added value and can really be of significance.

Met betrekking tot amendement 21 deelt de Commissie de principiële wens van het Europees Parlement dat deze verordening gezien haar betekenis zo snel mogelijk in werking treedt.

With regard to Amendment 21, the Commission shares the basic concern of the European Parliament that this Regulation, in view of its importance, should enter into force as soon as possible.

Dat heeft waarschijnlijk vele betekenissen, maar voor ons zou het in ieder geval iets nieuws moeten betekenen, tenminste wat het leiderschap betreft.

It probably means many things, but at least for us it should mean something new, so far as the leadership is concerned.

betekenis {de} (ook: belang, belangrijkheid, gewicht, aanbelang)

importance {znw.}

Het is uitermate belangrijk dat wij de betekenis van een spoorwegsysteem erkennen.

It is extremely important that we recognise the importance of a railway system.

De aanneming van dit verslag heeft dan ook een diepliggende politieke betekenis.

Approval of this report, therefore, takes on a profound political importance.

Samenwerking op het gebied van beroepsopleiding is van strategische betekenis.

Cooperation in the field of vocational training is of strategic importance.

In het verslag wordt de betekenis van de nationale parlementen gedeeltelijk erkend.

The report is partially an acknowledgement of the importance of national parliaments.

Dat is een lange en zeker moeilijke weg, maar ook een weg van beslissende betekenis.

This is undoubtedly a long and difficult task, but one that is of crucial importance.

betekenis {de} (ook: zin, inhoud)

Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "betekenis" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "betekenis" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

In West-Europa zal de auto-industrie geen groei van enige betekenis meer meemaken.

We shall no longer see any significant growth in vehicle output in Western Europe.

Ik ben ervan overtuigd dat die van beslissende betekenis zijn op milieugebied.

I am convinced that this is a decisive factor with regard to the environment.

De vraag rijst wat een gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis dan wel is.

In addition, the question arises as to who defines a minor lack of conformity.

Naar het oordeel van de Commissie is de economische betekenis hiervan gering.

For the Commission, the dynamics of this, economically speaking, are not fantastic.

Een voornemen dat gezien de situatie in Rusland van zeer grote betekenis is.

This is an extremely important project, in view of the situation in Russia.

Die hebben echter in deze hele periode niet geleid tot enig resultaat van betekenis.

Our proposals have not led to any significant results during all this time.

Het Europees Parlement heeft de jongste maanden heel wat aan betekenis gewonnen.

The European Parliament has clearly gained in stature over the past months.

Kan de Commissievoorzitter ons de betekenis van deze zin nader toelichten?

Could the President of the Commission clarify for us what this sentence means?

De tekst zal van bijzondere betekenis zijn, aangezien hij duidelijk en leesbaar is.

This text will stand out because it is clear and because it is accessible.

Alleen daarom wordt in het Verdrag zo'n grote betekenis aan samenhang gegeven.

That is the only reason why it was given so much emphasis in the Treaties.

Zoals Cyprus heeft Malta nochtans een belangrijke geostrategische betekenis.

However, like Cyprus, Malta is important geographically, and it has a stable democracy.

Blijkbaar heeft in de lidstaten Europees geld een andere betekenis dan eigen geld.

European money obviously ranks differently with the Member States than their own money.

Ze zijn van grote betekenis voor de werkgelegenheid in afgelegen regio's.

They are very important for employment in those regions that are a long way away.

Bulgarije speelt ook een geopolitieke rol van betekenis voor de toekomst van de Balkan.

Bulgaria also has an important geopolitical role to play in the future of the Balkans.

In qua oppervlakte kleine lidstaten heeft het binnenlandse luchtverkeer geen betekenis.

There are big differences in air traffic density among the Member States.

Wij kennen allen zijn betekenis als initiator van het vrijwilligerswerk.

We all know how important he has been as an instigator of voluntary service.

Volgens hem heeft de euro voor Europa vandaag een drievoudige betekenis.

The euro must be regarded as the engine driving economic and social progress.

Solidariteit is een prachtig woord dat voor ons in Polen een bijzondere betekenis heeft.

Solidarity is a fine word, and we Poles are particularly aware of its value.

Daar ligt ongetwijfeld in al haar ongerijmdheid de betekenis van dit verslag.

Undoubtedly, and absurdly, this is what is interesting about the report.

Bosbranden zijn in de Noordse landen evenmin een probleem van betekenis.

Forest fires are not a serious problem in the Scandinavian countries either.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Kijk eens naar het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.