Zo schrijf je een brief in het Engels

Nederlands-Engels vertaling voor "bestond"

Infinitief van bestond: bestaan
 

"bestond" Engelse vertaling

Resultaten: 1-27 van 460

bestaan {zelfstandig naamwoord}

bestaan {het} (ook: wezen)

being {znw.}

bestaan {het} (ook: zijn, voorkomen)

existence {znw.}

bestaan {het} (ook: levensonderhoud, bevoorrrading)

subsistence {znw.}

bestaan {werkwoord}

bestaan [bestond|bestaan] {ww.} (ook: existeren, leven, zijn)

ik bestond (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I existed (Simple past)

jij/u (je) bestond (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you existed (Simple past)

hij/zij/het bestond (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it existed (Simple past)

ik bestond (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I was existing (Past continuous)

jij/u (je) bestond (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you were existing (Past continuous)

hij/zij/het bestond (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it was existing (Past continuous)

bestaan [bestond|bestaan] {ww.} (ook: wagen, zich wagen aan, aandurven, zich vermetelen)

ik bestond (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I dared (Simple past)

jij/u (je) bestond (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you dared (Simple past)

hij/zij/het bestond (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it dared (Simple past)

ik bestond (onvoltooid verleden tijd (ovt))

I was daring (Past continuous)

jij/u (je) bestond (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you were daring (Past continuous)

hij/zij/het bestond (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it was daring (Past continuous)

bestaan [bestond|bestaan] {ww.} (ook: blijven bestaan)

to subsist {ww.}

bestaan [bestond|bestaan] {ww.} (ook: wagen, durven)

to be bold {ww.}
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "bestond" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Het compromis bestond in de opneming van de 14 projecten van Essen in die lijst.

The compromise reached consisted of the inclusion of the fourteen Essen projects.

Dit staat absoluut buiten kijf en daarover bestond dan ook niet de minste twijfel.

That is utterly incontestable, and we did not doubt that for a single moment.

En wie bewees dat dezelfde energiebron bestond in mensen en andere levensvormen?

And who proved the same energy source existed in humans and every life form?

Onze taak bestond erin voorstellen te doen inzake de opleiding van zeevarenden.

Our work involved supplying proposals relating to the training of seafarers.

De vertrouwensband die tussen de politieke klasse en het volk bestond gaat verloren.

A link of confidence between the political class and its people has been broken.

Over die beslissing bestond geen enkel politiek meningsverschil binnen ons college.

There has been no political difference of opinion in the Commission on that decision.

Ongeveer de helft van mijn buren bestond uit immigranten uit andere landen.

Approximately half of my neighbours had arrived as immigrants from other countries.

Maar er bestond geen ontwerpsoftware om zoiets poreus en beweeglijks te ontwerpen.

But there was no engineering software to model something porous and moving.

Over dit punt bestond twee jaar geleden overeenstemming tussen Raad en Parlement.

Two years ago, there was a consensus on that point between the Council and Parliament.

Aanvankelijk bestond het gevaar dat de richtlijn de CHP onrendabel zou hebben gemaakt.

At first there was a danger that the directive would have made CHP unprofitable.

Die bestond niet zomaar, wij maakten hem, en we waren er zo mee verbonden.

It didn't just exist. ~~~ We made it, and we were connected to it that way.

Ik was zeer geschokt en verrast dat er in Londen zo weinig animo bestond.

I was very shocked and surprised by the low level of commitment in London.

48 % van de totale zetmeelexport in de jaren 1996 en 1997 bestond uit aardappelzetmeel.

Potato starch consisted of 48 % of the total starch exports in 1996-1997.

Ten derde omdat de vrees bestond dat de code niet openbaar zou worden gemaakt.

Thirdly, it was also feared that the code would be implemented in secret.

Het bestond uit enorme wolken van waterstof- en heliumatomen, zonder verdere structuur.

It consisted of huge clouds of hydrogen and helium atoms, and they have no structure.

Vroeger dachten we dat de theorie over het heelal uit twee delen bestond.

We used to think that the theory of the universe could be divided into two parts.

Wat je dan nu ook mag zijn, je bent niet gemaakt van het stof waaruit je toen bestond.

Whatever you are, therefore, you are not the stuff of which you are made.

Stel dat slechts 20 % van de nationale parlementen in Europa uit mannen bestond.

Imagine if the proportion of men in Europe's national parliaments were only 20 per cent.

De enige oplossing bestond er dan ook in een andere datum voor de minizitting te vinden.

Therefore, the only solution was to find another date for the mini-session.

Een algemeen punt waarover in dit Huis onenigheid bestond, was de kwestie van de kosten.

One general point - and also a disputed one in this House - was the question of costs.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Kijk eens naar het Nederlands-Engels woordenboek door bab.la.