Zo schrijf je een CV in het Engels

Nederlands-Engels vertaling voor "beknopt"

 

"beknopt" Engelse vertaling

Resultaten: 1-23 van 81

beknopt {bijvoeglijk naamwoord}

beknopt {bn.} (ook: zakelijk, bondig, kort, kernachtig)

concise {bn.}

Het verslag van mevrouw Ahern is bovendien prijzenswaardig beknopt.

The report given to us by Ms Ahern is also excellent because it is concise.

Het voorzitterschap is voornemens het ontwerpdocument zo beknopt en gericht mogelijk te houden.

The presidency intends to keep this draft as concise and as targeted as possible.

Dat zal ik echter niet doen, want ik wil het beknopt houden.

I could, of course, add many other facts and figures, but I would like to be concise.

Richtsnoeren dienen niet meer dan dat te zijn en ze dienen beknopt te zijn.

Guidelines should be just that and they should be concise.

Als we daarop een antwoord krijgen dan ben ik beknopt geweest en dan heb ik een goed antwoord op mijn vraag.

If we receive a reply to this, then I have been concise and then I have a good reply to my question.

beknopt {bn.} (ook: bondig)

terse {bn.}

beknopt {bn.} (ook: kortaf, kort)

curt {bn.}
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "beknopt" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

U bent vandaag zo beknopt, dat er nauwelijks tijd is voor een slokje koffie!

Your remarks are so brief today that we do n't even have time for a sip of coffee!

Het beknopte verslag is op zichzelf al een onderwerp dat aandacht verdient.

Another point I also find of interest is the scope of the synthesis report.

Het antwoord dat de Commissie ons op punt 62 geeft, is uiterst beknopt.

And the response given to us by the Commission in section 62 is very short.

Mijnheer de Voorzitter, ik wil twee uiterst beknopte aanvullende vragen stellen.

Mr President, I am going to ask two very short supplementary questions.

Mevrouw de Voorzitter, ik zal uiterst beknopt zijn, aangezien ik slechts één minuut heb.

Madam President, I shall be very brief as I only have one minute.

Ik zal mij beperken tot de hoofdzaken, en het even beknopt houden als gewoonlijk.

I shall restrict myself to addressing the essential aspects, keeping it brief and to the point.

Wat ik zojuist gezegd heb, vindt u vrijwel woordelijk terug in ons beknopte verslag.

This text, practically in the same words I have just used, is included in our synthesis report.

Mijnheer de Voorzitter, het verslag van de Commissie visserij was in ieder geval redelijk beknopt.

Mr President, the Fisheries Committee report was rather brief, in any case.

Dit is maar een beknopte weergave van een complexe en gevoelige kwestie.

This is just a brief outline of a complex and sensitive issue.

Ik vraag u daarom om uw vraag zo beknopt mogelijk toe te lichten.

Tell us what your point or order is as quickly as possible.

Mijnheer de Voorzitter, uw antwoord is ontoereikend en veel te beknopt.

Mr Commissioner, your reply is insufficient and very short.

Waren de collega's bij het stellen van hun vragen maar zo beknopt!

If only colleagues were as brief in asking their questions.

Ik wil de commissaris bedanken voor zijn beknopte antwoord.

Mr President, I would like to thank the Commissioner for his brief response.

Geachte collega's, dit zijn heel beknopt de resultaten van de discussie over de strategie van Lissabon.

Ladies and gentlemen, this - very briefly - was the outcome of discussions on the Lisbon strategy.

Ik zou willen terugkomen op pagina 1 en mijn betoog, want volgens mij is dat wel erg beknopt weergegeven.

On page 1 of the minutes, my speech has been recorded rather too concisely in my opinion.

Ook mijnheer Watson heeft het punt beknopt maar met nadruk aan de orde gesteld.

Mr Watson put the point succinctly but forcefully too.

Ik zal proberen zo beknopt en volledig mogelijk te zijn.

I shall try to be as brief and succinct as possible.

De beschrijving is heel beknopt maar heel hypocriet.

The description is very succinct, but very hypocritical.

Tot zover, mijnheer de Voorzitter, een beknopte samenvatting van de feiten.

That, Mr President, is a brief summary of the facts.

We willen geen retoriek meer, we willen beknopte boodschappen.

We don't want oratory anymore, we want sound bites.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer in het Engels-Nederlands woordenboek.