Zo schrijf je een CV in het Engels

Nederlands-Engels vertaling voor "behandeling"

 

"behandeling" Engelse vertaling

Resultaten: 1-24 van 1658

behandeling {zelfstandig naamwoord}

behandeling {de} (ook: verzorging, onderhandeling, bewerking, hantering)

treatment {znw.}

Dus besluit ik daaruit, gelijke behandeling alleen kan ongelijkheid niet wegwerken.

My conclusion from that is that equal treatment alone cannot get rid of inequality.

Het is niet realistisch, levenslange behandeling voor iedereen in de armste landen.

It's not realistic with lifelong treatment for everyone in the poorest countries.

Wat is het verband tussen een gelijke behandeling en een voorkeursbehandeling?

What is the relationship between equal treatment and preferential treatment?

Dit in tegenstelling tot Turkije, dat een onvergelijkbaar andere behandeling krijgt.

This in contrast to Turkey, which is receiving incomparably different treatment.

Bovendien past China het beginsel van nationale behandeling niet volledig toe.

Furthermore, it is not applying in full the principle of national treatment.

behandeling {de} (ook: administratie, directie, beheer, bestuur)

management {znw.}

De gedachte de rehabilitatie en behandeling van drugverslaafden te centraliseren, vind ik echter verontrustend.

I am not too happy about centralising the management of rehabilitation and therapy for addicts.

Voorts heeft de Commissie verbeteringen kunnen aanbrengen in verband met de behandeling van speciaal GBVB-gevolmachtigden.

Then the Commission has been able to make improvements on the management of special envoys.

Hoge bloeddruk - 74 miljoen mensen kunnen continu hun bloeddruk meten en zorgen voor een betere behandeling en preventie.

Hypertension: 74 million people could have continuous blood-pressure monitoring to come up with much better management and prevention.

De Tillich-Mulder-procedure - ik wens dit te benadrukken - is geen instrument voor een eenzijdige behandeling van landbouwuitgaven.

The Tillich-Mulder procedure - I will say this quite explicitly - is not meant to make the management of agricultural expenditure one-sided.

Hier moet ik helaas zeggen dat de ongelijke behandeling van lidstaten op de hoogste niveaus van de Europese Unie, inclusief de Commissie, evident is.

Here I have to state, unfortunately, that unequal treatment of Member States is evident at high levels of EU management, including the Commission.

behandeling {de} (ook: genezing)

cure {znw.}

Voor tuberculose en malaria zijn de economische aspecten van de medische behandeling heel verschillend.

For TB and malaria, the economics of the cure are very different.

Ondertussen is het, vanwege de torenhoge kosten, noodzakelijk om de nadruk meer op preventie dan op behandeling te leggen.

In the meantime, the scale of the costs here makes it more necessary to emphasise prevention rather than cure.

Het is heel belangrijk dat we voldoende middelen vrijmaken voor het zoeken naar een behandeling van borstkanker en andere vormen van kanker.

Something else that will be crucial is a clear commitment to cure this and other types of cancer.

Ik bedoel niet te zeggen dat we het op moeten geven, maar het mag duidelijk zijn dat preventie bij HIV/aids de enige behandeling is.

I do not mean that we should give up on treatment, but I insist that prevention, to put it quite clearly, is the only cure in terms of HIV/ AIDS.

Dit zijn allemaal ziektes met een genetisch element en de ontwikkelingen in de biotechnologie en genetische engineering brengen toch enige hoop dat er misschien een behandeling mogelijk is.

These are all diseases which have a genetic element in them and the developments in biotechnology and genetic engineering bring some hope that there might be a cure.

behandeling {de} (ook: dekking, verslaggeving)

coverage {znw.}

De reikwijdte en diepgang van de preferentiële behandeling varieert per overeenkomst.

The coverage and depth of preferential treatment varies from one agreement to the other.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "behandeling" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "behandeling" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Aan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerp-resoluties:

The next item is the joint debate on the following seven motions for resolutions:

Aan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerp-resoluties:

   – The next item is the joint debate on the following motions for resolution:

Aan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:

The next item is the joint debate on the following joint motions for resolutions:

Aan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerp-resoluties:

The next item is the joint discussion of the following motions for resolution:

Haar laatste verslag werd in 1997 opgemaakt en voor behandeling naar ons verwezen.

The last report, drawn up in 1997, has been submitted to us for consideration.

Energie is een bijzonder soort koopwaar en verdient een specifieke behandeling.

Energy is not like other goods for sale and must be treated as a special case.

Dit voorstel is momenteel in behandeling bij de Raad en het Europees Parlement.

This proposal is under examination by the Council and the European Parliament.

Octrooiaanvragen van Myriad betreffende het BRCA2-gen zijn nog in behandeling.

Applications from Myriad for patents on the BRCA2 gene are still being processed.

Dit kwam bijvoorbeeld naar voren bij de behandeling van de dienstenrichtlijn.

This fear was in evidence in the debate on the Services Directive, for example.

Aan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:

The next item is the joint debate on six motions for resolutions on Zimbabwe:

Zij hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de behandeling van dit voorstel.

They have made an extremely valuable contribution to the review of these proposals.

Helaas kost de behandeling van dergelijke onderwerpen buitengewoon veel tijd.

Unfortunately, the timetable for dealing with such matters is enormously protracted.

Aan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:

The next item is the following six motions for resolution on the situation in Nepal:

Ten eerste werden bij de behandeling van nieuwe thema's goede resultaten bereikt.

To begin with, good results were achieved in the discussion of new subjects.

Deze kwestie is wat dit betreft bij de behandeling door het Parlement verbeterd.

This aspect of the issue has been dealt with more effectively by Parliament.

Het Parlement stelt voor dat er per werkplek plannen voor gelijke behandeling komen.

Parliament is proposing that the plans for equality in the workplace be adopted.

Ik ben blij dat de behandeling van het systeem van vluchthavens versneld is.

I am pleased that the handling of the system of safe havens has been accelerated.

Het is eigenlijk een slim biomateriaal dat we hebben gebruikt voor deze behandeling.

It's actually a smart biomaterial that we used, to actually treat this patient.

Wij willen een beleid van preventie, behandeling, revalidatie en mensenrechten.

We want a policy of prevention, of care, of enablement and of human rights.

Aan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:

The next item is the joint debate on the following motions for resolutions:
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het Nederlands-Engels woordenboek.