×Bedoelde je: unconditional?

Samenvatting

Ons team is geïnformeerd dat de vertaling voor "unconditionally" ontbreekt.

Search for the most beautiful word
definable
pretenses

VOTE NOW

Engels-Nederlands vertaling voor "unconditionally"

Vertaling

"unconditionally" Nederlandse vertaling

Bedoelde je: unconditional?
Laat ons weten dat deze vertaling ontbreekt. We doen ons best om er binnen 24 uur een toe te voegen.
Als alternatief kun je je vraag stellen op het forum.
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "unconditionally" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

No one, of course, but not at just any price, not by surrendering unconditionally.

Niemand, maar niet tot elke prijs, niet door een onvoorwaardelijke overgave.

We have appealed to the Iranian Government to cooperate unconditionally with the IAEA.

We hebben de Iraanse regering opgeroepen volledig met de IAEA samen te werken.

Mr President, my group unconditionally condemns all violence in the Middle East.

Voorzitter, mijn fractie veroordeelt alle geweld in het Midden-Oosten onvoorwaardelijk.

They have asked that UN inspectors be allowed to return unconditionally to Iraq.

Ze hebben de onvoorwaardelijke terugkeer van de VN-inspecteurs geëist.

Some are supported almost unconditionally by the European Union, the IMF and others.

Sommigen worden bijna onvoorwaardelijk gesteund door de Europese Unie, het IMF en anderen.

I think this is such a valuable report that it should be approved unconditionally by Parliament.

Ik vind dit een dermate waardevol verslag dat het Parlement het absoluut dient goed te keuren.

But we don't notice that bit; we just unconditionally love.

Maar dat merken we niet eens: we hebben gewoon onvoorwaardelijk lief.

North Korea must refrain from further tests and unconditionally return to the six-party talks.

Noord-Korea moet afzien van verdere proeven en onvoorwaardelijk naar het zespartijenoverleg terugkeren.

Nevertheless, we reject unconditionally the use of violence and deeply deplore the loss of human lives.

Wij wijzen het gebruik van geweld echter categorisch af en betreuren het verlies van mensenlevens diep.

The Iraqi Government must comply with UN resolutions and must let weapons inspectors back in unconditionally.

De Irakese regering moet aan de VN-resoluties voldoen en de wapeninspecteurs onvoorwaardelijk toelaten.

One question which remains is: should you cancel debts unconditionally?

Ik ben het daar niet eens met collega Miranda en ik ben het ook niet eens met andere collega's die dat vinden.

Cooperation cannot continue unconditionally if human rights are being violated on a huge scale.

Samenwerking kan niet onvoorwaardelijk worden voortgezet als mensenrechten op grote schaal geschonden blijven.

Member States must honour the commitments of the stability and convergence programmes unconditionally.

De lidstaten moeten zich beslist houden aan de verplichtingen van de stabiliteits- en convergentieprogramma's.

My group supports the compromise unconditionally.

Mijn fractie steunt dat compromis onvoorwaardelijk.

That is why we will unconditionally support the position of the Committee on Agriculture and Rural Development.

Wij zullen dan ook vastberaden het standpunt van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling steunen.

Let there be no doubt about the fact that Iraq must unconditionally comply with all the requirements made of it.

Het lijdt geen twijfel dat Irak onvoorwaardelijk aan alle verplichtingen moet voldoen.

A clause for the protection of civil liberties and human rights must be applied unconditionally.

Een clausule voor de bescherming van openbare vrijheden en mensenrechten moet onvoorwaardelijk van toepassing zijn.

That we are demanding unconditionally from Indonesia.

Dat eisen we onvoorwaardelijk van Indonesië.

This is technically feasible even today, and not unconditionally dependent on lowering the sulphur content in petrol.

Dit is technisch vandaag al haalbaar en niet noodzakelijk afhankelijk van de verlaging van het zwavelgehalte van benzine.

Some vets think that the use of antibiotics as a growth stimulant must be unconditionally prohibited.

Een deel van de dierenartsen is van mening dat het gebruik van antibiotica als groeistimulator beslist verboden moet worden.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voordragen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale spreektalige Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: onderbroekenlol, mensport, patatkraam, wede, scharlei

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het bab.la Engels-Nederlands woordenboek.