Engels-Nederlands vertaling voor "to pursue"

EN to pursue Nederlands vertaling

to pursue {ww.}

EN to pursue
play_circle_outline
[pursued|pursued] {werkwoord}

to pursue (ook: to aspire to, to chase, to hope for, to aspire)
The Union will continue to pursue these objectives through all channels.
De Unie zal deze doelstellingen blijven nastreven via alle kanalen.
This is what we can discuss and pursue with the Government of Nigeria.
Die kunnen we met de regering van Nigeria bespreken en bij haar nastreven.
We can continue to pursue that balance between flexibility and security.
Daarbij kunnen wij dat evenwicht tussen flexibiliteit en bescherming blijven nastreven.
to pursue (ook: to chase, to continue, to go on, to haunt)
Croatia is on the right road and is determined to pursue that road single-mindedly.
Kroatië is op de goede weg en is bereid die weg consequent te vervolgen.
The Vatican has neither a global police force nor a global court to pursue these matters.
Het Vaticaan heeft noch een wereldpolitie, noch een wereldrechtbank om deze dingen te vervolgen.
They must also show determination to restore law and order and pursue the perpetrators.
Ze moeten ook vastberaden zijn om de rechtsorde en de veiligheid te herstellen en schuldigen te vervolgen.
to pursue (ook: to aspire to, to chase, to hope for, to persecute)
to pursue (ook: to pay attention to, to further examine)
I would like to pursue this matter of the supply of arms to the Hutus.
Ik zou nader willen ingaan op het probleem van de wapenleveranties aan de Hutu's.
Mr President, I should first of all like to pursue in greater depth the news to which Mrs Boogerd-Quaak has already referred.
Voorzitter, ik wil allereerst uitgebreider ingaan op een nieuwsfeit dat mevrouw Boogerd-Quaak ook al heeft genoemd.
While we want to pursue our paragraph in the guidelines, there is the question of the annuality of the budget procedure.
Als we dan dieper ingaan op onze paragraaf in de richtsnoeren, dan hebben we daar de kwestie van de jaarperiodiciteit van de begrotingsprocedure.
to pursue (ook: to chase, to dog, to hunt down, to persecute)
With new horizons to pursue - Every moment, red-letter
He also controls the debt companies that pursue victims once they have been duped into signing.
Hij beheert ook incassobedrijven die slachtoffers achtervolgen zodra zij het formulier eenmaal hebben ondertekend en zijn beetgenomen.
to pursue
The Union will continue to pursue these objectives through all channels.
De Unie zal deze doelstellingen blijven nastreven via alle kanalen.
This is what we can discuss and pursue with the Government of Nigeria.
Die kunnen we met de regering van Nigeria bespreken en bij haar nastreven.
We can continue to pursue that balance between flexibility and security.
Daarbij kunnen wij dat evenwicht tussen flexibiliteit en bescherming blijven nastreven.

Voorbeeldzinnen voor "to pursue" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI believe that we owe it to the generations to come to pursue this endeavour.
Mijns inziens zijn wij de toekomstige generaties deze inspanningen verschuldigd.
EnglishI hope that the Minister will take some time to pursue that particular issue.
Ik hoop dat de minister aan de oplossing van dit probleem aandacht wil besteden.
EnglishWe now believe that we have the right way forward to pursue the Members ' Statute.
Wij zijn ons inziens nu op de goede weg om tot een statuut van de leden te komen.
EnglishNaturally all countries must make every effort to pursue sound economic policies.
Vanzelfsprekend moeten alle landen naar een gezond economisch beleid streven.
EnglishOther countries may be inclined to pursue the goal of nuclear weaponization.
Andere landen kunnen nu geneigd zijn om ook naar nucleaire bewapening te streven.
EnglishFurthermore, it is necessary to pursue investment in trans-European networks.
Daarnaast moeten de investeringen in de transeuropese netwerken worden voortgezet.
EnglishI believe nevertheless that we should pursue our efforts in two directions.
En toch geloof ik dat we onze inspanningen in twee richtingen moeten voortzetten.
EnglishI will obviously pursue it with the Commission to find out what exactly happened.
Uiteraard zal ik van de Commissie trachten te weten te komen wat er juist is gebeurd.
EnglishThat is the vitally important and utterly fundamental strategy that we must pursue.
Dat is een belangrijk gegeven en tevens de basisstrategie die wij zullen aanhouden.
EnglishWe must continue to pursue the eradication of FMD on an international level.
Wij moeten op internationaal niveau blijven werken aan de uitroeiing van MKZ.
EnglishTo pursue the voting as a block vote today would, to my mind, be unfortunate.
Het zou naar mijn mening niet goed zijn hier morgen en bloc over te stemmen.
EnglishThese countries cannot pursue policies in secret, while sending out misleading signals.
Zij moeten kleur bekennen en ophouden met het afgeven van misleidende signalen.
EnglishWhat now matters is that we pursue a policy of stability, for things are changing.
Nu is het zaak een strak monetair beleid te voeren, want de omstandigheden veranderen.
EnglishWhat strategy should the European Union pursue in relations with these regimes?
Welke strategie moet de Europese Unie volgen in de betrekkingen met dergelijke regimes?
EnglishIt is important, in my opinion, that we pursue this through the Agenda 2000 package.
Ik vind het belangrijk dat wij met Agenda 2000 op deze weg kunnen voortgaan.
EnglishWho exactly should pursue truly ecological policies in Europe, if not us?
Wie moet er in Europa eigenlijk serieus milieubeleid voeren als wij dat niet doen?
EnglishWe would all consider it impossible to pursue environmental policy without them.
Volgens ons kunnen wij zonder hun medewerking geen milieubeleid voeren.
EnglishWe should make it clear who really can actively pursue employment policy in Europe.
Wij moeten duidelijk maken wie in Europa een actief werkgelegenheidsbeleid kan voeren.
EnglishTogether with the rapporteur, we shall find suitable ways to pursue that approach.
Samen met de rapporteur zullen we daarvoor de juiste vorm zien te vinden.