Stageplekken in het buitenland voor Nederlandse moedertaalsprekers

Engels-Nederlands vertaling voor "to pursue"

 

"to pursue" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-32 van 1536

to pursue {werkwoord}

to pursue [pursued|pursued] {ww.} (ook: to aspire, to aspire to, to hunt for, to hunt after)

nastreven {ww.}

We can continue to pursue that balance between flexibility and security.

Daarbij kunnen wij dat evenwicht tussen flexibiliteit en bescherming blijven nastreven.

I believe that the systems we should pursue in Europe should be based on two principles.

Ik geloof dat de stelsels die wij in Europa moeten nastreven op twee benen moeten rusten.

This is what we can discuss and pursue with the Government of Nigeria.

Die kunnen we met de regering van Nigeria bespreken en bij haar nastreven.

That is the European goal which we must pursue with great efficiency.

Dat is het Europese doel dat wij met grote efficiëntie moeten nastreven.

The Union will continue to pursue these objectives through all channels.

De Unie zal deze doelstellingen blijven nastreven via alle kanalen.

to pursue [pursued|pursued] {ww.} (ook: to persecute, to prosecute, to proceed with, to haunt)

Croatia is on the right road and is determined to pursue that road single-mindedly.

Kroatië is op de goede weg en is bereid die weg consequent te vervolgen.

The Vatican has neither a global police force nor a global court to pursue these matters.

Het Vaticaan heeft noch een wereldpolitie, noch een wereldrechtbank om deze dingen te vervolgen.

They must be helped to go about their lives, to pursue an education and to make a fresh start.

Die moeten worden geholpen om hun leven te vervolgen, onderwijs te volgen en een nieuwe start te maken.

They must also show determination to restore law and order and pursue the perpetrators.

Ze moeten ook vastberaden zijn om de rechtsorde en de veiligheid te herstellen en schuldigen te vervolgen.

This encouraging trend should spur us on to pursue the road we have embarked on with determination.

Deze bemoedigende ontwikkeling moet voor ons een stimulans zijn om de ingeslagen weg consequent te vervolgen.

to pursue [pursued|pursued] {ww.} (ook: to persecute, to prosecute, to chase, to dog)

With new horizons to pursue - Every moment, red-letter

Met nieuwe horizonten om te achtervolgen.

He also controls the debt companies that pursue victims once they have been duped into signing.

Hij beheert ook incassobedrijven die slachtoffers achtervolgen zodra zij het formulier eenmaal hebben ondertekend en zijn beetgenomen.

Felipe de Jesurín and Immelda Lopez de Sandoval were pursued by cars and threatened with death.

Felipe de Jesurín en Immelda Lopez de Sandoval worden door auto's achtervolgd en met de dood bedreigd.

Older children are at risk of being continuously pursued on the net and of being recognised for ever and a day.

Kinderen die niet meer zo klein zijn, lopen het gevaar steeds achtervolgd te worden op Internet en eeuwig herkend te worden.

Ask yourself exactly why Diana, Princess of Wales, was pursued everywhere she went: to make money for others.

Ga maar eens bij uzelf te rade waarom Diana, prinses van Wales, achtervolgd werd in haar hele doen en laten: om geld te verdienen voor anderen.

to pursue [pursued|pursued] {ww.} (ook: to pay attention to, to further examine)

ingaan op {ww.}

I would like to pursue this matter of the supply of arms to the Hutus.

Ik zou nader willen ingaan op het probleem van de wapenleveranties aan de Hutu's.

to pursue sth

dieper ingaan op

Mr President, I should first of all like to pursue in greater depth the news to which Mrs Boogerd-Quaak has already referred.

Voorzitter, ik wil allereerst uitgebreider ingaan op een nieuwsfeit dat mevrouw Boogerd-Quaak ook al heeft genoemd.

While we want to pursue our paragraph in the guidelines, there is the question of the annuality of the budget procedure.

Als we dan dieper ingaan op onze paragraaf in de richtsnoeren, dan hebben we daar de kwestie van de jaarperiodiciteit van de begrotingsprocedure.

It is for the Irish authorities to pursue any extradition request with the Colombian Government if that is what they choose to do, but it is essentially a matter for the Irish authorities.

De Ierse autoriteiten kunnen ingaan op een uitleveringsverzoek van de Colombiaanse regering, maar zij moeten uiteindelijk zelf een beslissing daarover nemen.

to pursue [pursued|pursued] {ww.} (ook: to persecute, to prosecute, to hunt after, to chase)

najagen {ww.}
nastreven (doel) {ww.}
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "pursue":

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "to pursue" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "to pursue" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

We can be quite satisfied with the policy against acidification pursued hitherto.

Over het beleid tegen de verzuring tot nu toe kunnen we behoorlijk tevreden zijn.

I think that it is important for that to be pursued by the European Parliament.

Ik denk dat dat belangrijk is dat te kunnen volgen vanuit het Europees Parlement.

We now believe that we have the right way forward to pursue the Members ' Statute.

Wij zijn ons inziens nu op de goede weg om tot een statuut van de leden te komen.

There is no indication whatsoever that such a policy is in fact being pursued.

Niets wijst er echter op dat een dergelijk beleid daadwerkelijk wordt nagestreefd.

The European Commission will become overburdened if it pursues its current policy.

De Europese Commissie raakt overbelast bij voortzetting van het huidige beleid.

Europe must play a role in this context, through all the policies that it pursues.

Op dit terrein moet Europa een rol spelen, in alle beleidsvormen die wij aannemen.

I believe that we owe it to the generations to come to pursue this endeavour.

Mijns inziens zijn wij de toekomstige generaties deze inspanningen verschuldigd.

Furthermore, it is necessary to pursue investment in trans-European networks.

Daarnaast moeten de investeringen in de transeuropese netwerken worden voortgezet.

I hope that the Minister will take some time to pursue that particular issue.

Ik hoop dat de minister aan de oplossing van dit probleem aandacht wil besteden.

That is the vitally important and utterly fundamental strategy that we must pursue.

Dat is een belangrijk gegeven en tevens de basisstrategie die wij zullen aanhouden.

Naturally all countries must make every effort to pursue sound economic policies.

Vanzelfsprekend moeten alle landen naar een gezond economisch beleid streven.

This is, however, a discussion which should be pursued outside this Parliament.

Het gaat hier echter om een discussie die buiten dit Parlement moet worden gevoerd.

So, I did what any person seriously pursuing scientific advancement would do.

Dus deed ik wat iedereen zou doen die wetenschappelijke vooruitgang nastreeft.

We must continue to pursue the eradication of FMD on an international level.

Wij moeten op internationaal niveau blijven werken aan de uitroeiing van MKZ.

Other countries may be inclined to pursue the goal of nuclear weaponization.

Andere landen kunnen nu geneigd zijn om ook naar nucleaire bewapening te streven.

It is important, in my opinion, that we pursue this through the Agenda 2000 package.

Ik vind het belangrijk dat wij met Agenda 2000 op deze weg kunnen voortgaan.

To pursue the voting as a block vote today would, to my mind, be unfortunate.

Het zou naar mijn mening niet goed zijn hier morgen en bloc over te stemmen.

Croatia, in our opinion, is pursuing a prudent economic and monetary policy.

Kroatië volgt naar onze mening een verstandig economisch en monetair beleid.

France pursues a very independent policy where the French language is concerned.

Voorziet u een soortgelijke tendens ook voor het Duits, het Spaans of het Portugees?

This, in any case, is the line which the Commission pursues in its proposals.

Dat is in ieder geval het beleid dat de Commissie in haar voorstellen volgt.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

purposefully · purposeless · purposely · purposes · purposive · purpure · purr · purse · purser · purslane · pursue · pursued · pursuit · purveyor · purview · pus · push · Push-axe · push-bike · push-button · pushchair

Nog meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.