Search for the most beautiful word
dark matter
housekeeping

VOTE NOW

Engels-Nederlands vertaling voor "procurement"

 

"procurement" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-24 van 244

procurement {zelfstandig naamwoord}

procurement {znw.} (ook: purchase, acquisition)

inkoop {de}

We do not even trade with each other, intra-EU trade being only 4 % or 5 % of procurement.

Zelfs de intracommunautaire handel stelt niet veel voor, en neemt slechts 4 % of 5 % van de totale inkoop voor zijn rekening.

On procurement, we must move towards a European armament agency, bringing together OCCAR and WEAG in a loose arrangement, if necessary.

Wat inkoop betreft moeten we kijken of we een Europees bewapeningsbureau zouden kunnen oprichten waarin de OCCAR en de WEAG in los verband zouden kunnen worden ondergebracht.

I have voted against this report because I do not believe that the option of local and regional purchasing and procurement for local needs is sufficiently provided for.

Ik heb tegen dit verslag gestemd, daar ik van mening ben dat in onvoldoende mate is voorzien in de mogelijkheden voor plaatselijke en regionale aankopen en inkoop voor plaatselijke behoeften.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "procurement":

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "procurement" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

The establishment of a working group on public procurement is definitely important.

Van belang is zeker de oprichting van een werkgroep voor openbare aanbesteding.

These are places where official information can be obtained on procurement.

Dat zijn plekken waar officiële informatie kan worden opgevraagd over aanbestedingen.

Public procurement has proved beyond the reach of small and medium-sized businesses.

Overheidsopdrachten zijn in de Unie buiten het bereik van het MKB gebleven.

We are also introducing payment periods into public procurement contracts.

Wij zijn ook bezig betalingstermijnen voor overheidsaankoopcontracten in te voeren.

New ways of capital procurement are currently a top priority for the SME sector.

Nieuwe wegen naar kapitaalsverwerving zijn precies in de MKB-sector een top-prioriteit.

However, this must not be an excuse for not applying the EU procurement rules.

Dat mag echter geen excuus zijn om de aanbestedingsregels van de EU niet toe te passen.

This also has repercussions in terms of competition and public procurement.

Dat geldt speciaal in verband met het concurrentievraagstuk en de overheidsfinanciering.

Can we realise political ambitions via the public procurement procedures?

Kunnen we politieke idealen verwezenlijken via de procedures voor openbare aanbestedingen?

The final point: the Advisory Committee on Procurements and Contracts.

Het laatste punt: de Raadgevende Commissie voor aankopen en overeenkomsten.

Furthermore, they must select and use a number of public procurement requirements.

Daarnaast moeten zij een aantal vereisten voor overheidsopdrachten selecteren en gebruiken.

Point two: greater emphasis is needed on public procurement contracts.

Punt twee: men moet sterker de nadruk leggen op overheidsopdrachten.

My last point concerns public tendering and centralised procurement.

Mijn laatste punt betreft de openbare aanbesteding en het centrale inkoopbeleid.

Public procurement has for a long time been considered a universal remedy.

Openbare aanbestedingen zijn lange tijd gezien als een wondermiddel.

We need a directive on energy efficiency standards in public procurement.

Er moet een richtlijn komen over standaardvoorschriften in het kader van overheidsopdrachten.

The resolutions of the Uruguay Round on government procurement must be applied.

Men moet de besluiten van de Uruguay-ronde ten aanzien van openbare aanbestedingen toepassen.

Competing for public procurement is also absurd from the point of view of staff.

Het laten concurreren van overheidsopdrachten is ook verkeerd ten opzichte van het personeel.

The administration of procurement will be considerably simplified.

De administratie voor aanbestedingen wordt aanzienlijk vereenvoudigd.

That is the most important part of public procurement for the benefit of the citizens.

Dat is het belangrijkste aspect van de overheidsopdracht dat in het voordeel van de burgers is.

Mr President, the principle of European cooperation in defence procurement is well established.

Mijnheer de Voorzitter, op het gebied van defensieaankopen werken Europese landen goed samen.

We need environmental and social criteria for public procurement.

Bij overheidsopdrachten dienen milieuaspecten en sociale aspecten een belangrijke rol te spelen.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voordragen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale spreektalige Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: onderbroekenlol, mensport, patatkraam, wede, scharlei

Vergelijkbare woorden

Bovendien biedt bab.la het Engels-Nederlands woordenboek voor meer vertalingen.