Ontmoet bab.la's mascotte Joppe op Facebook

Engels-Nederlands vertaling voor "post office"

 

"post office" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-21 van 44

post office {zelfstandig naamwoord}

post office {znw.}

For us in Finland, a sparsely populated country, a visit to the post office is a social event.

In ons dunbevolkte land Finland is het bezoek aan het postkantoor een sociaal gebeuren.

As you know, in our country, each village has its own local post office or at least a post box, with a collection every day.

U weet dat in Frankrijk ieder dorp een eigen postkantoor heeft, of tenminste zijn eigen brievenbus die iedere dag wordt geleegd.

The postal service and the post office are a vital feature of life in rural communities throughout Europe and not least in Scotland.

Plattelandsgemeenschappen in heel Europa zijn afhankelijk van de posterijen en het postkantoor, en in Schotland des te meer.

In most Member States, the post office is no longer a branch of the government, but a commercial enterprise operating under commercial law.

In de meeste lidstaten is het postkantoor geen overheidsdienst meer, maar een commerciële onderneming die valt onder het handelsrecht.

Such communities rely for their survival on having local facilities, such as a school, a post office and a shop.

Die dorpen en gehuchten zijn voor hun voortbestaan aangewezen op plaatselijke voorzieningen, zoals een school, een postkantoor of een winkel.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "post office":

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "post office" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "post office" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

As an integrated public company the post office also creates many stable jobs.

De post, een geïntegreerd staatsbedrijf, levert een groot aantal vaste banen op.

The post office is close to people, to consumers and to employees alike.

De posterijen staan dicht bij de mensen, of het nu om consumenten of werknemers gaat.

Democratic investments have to be made to preserve a democratic post office.

Er moeten democratische investeringen worden gedaan om de democratische post te behouden.

There are hundreds of thousands of people who earn their living at the Post Office.

Er zijn honderdduizenden mensen die hun brood verdienen bij de post.

Liberalisation is not the only potential threat to post office services.

Liberalisering is niet de enige potentiële bedreiging voor de dienstverlening van de posterijen.

The main tasks of the post office should be regulated by law.

De hoofdtaken van de postdienst dienen bij wet te worden vastgelegd.

The same will soon be true of France, with the electronic purse sold by the Post Office.

Ook in Frankrijk, waar de post de elektronische portemonnee verkoopt, zal dat weldra het geval zijn.

Do not take the short-sighted easy option of allowing the rural post office system to die.

Neemt u vooral niet het kortzichtige besluit tot afschaffing van het systeem van plattelandspostkantoren.

The post office and, more generally, all public services must, on the other hand, recruit additional staff.

De posterijen en meer algemeen de openbare diensten moeten daarentegen meer personeel aannemen.

The post office, for example, looks out for a bomb, if one is suspected.

Als men bij de posterijen vermoedt dat er ergens een bom is verstopt, gaat men daar immers ook naar op zoek.

Private distributors, electronic mail and faxes are increasingly replacing the old, overworked post offices.

Particuliere distributeurs, elektronische post en telefax vervangen de oude postinstellingen steeds meer.

In Sweden the Post Office went from profit to loss.

In Zweden is de postdienst van een winst- in een verliessituatie terechtgekomen.

The Post Office should reach everyone everywhere.

Postdiensten moeten iedereen kunnen bereiken, overal en altijd.

Mr President, the post office question is urgent!

Mijnheer de Voorzitter, er is van alles aan de hand bij de postdiensten!

Why could not the sub-post office in a remote village also be put out to this sort of negative tender?

Waarom kan een postagentschap in een afgelegen dorp niet via een dergelijke negatieve aanbesteding worden toegewezen?

The institutions cannot respond to enlargement by just adding an extra post here or an office there.

De instellingen kunnen de uitbreiding niet opvangen door simpelweg een extra baan of wat meer kantoorruimte te creëren.

Germany has decided to extend the post office monopoly because everything has ground to a halt in Europe.

In Duitsland wordt zelfs besloten om het monopolie van de post te verlengen omdat de zaken op Europees niveau stagneren.

Because there's no market for post office trucks.

Omdat er geen markt is voor postauto's.

It looks like a post office truck.

Hij ziet eruit als een postauto.

Whether one looked at telecoms, post office services, water supplies and so on, there was this idea of universality.

Het principe van universaliteit was algemeen, of het nu over telecommunicatie ging, de posterijen, de watervoorziening of wat dan ook.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer in het Engels-Nederlands woordenboek.