Tijd over?

Probeer ons Galgje-spel

Engels-Nederlands vertaling voor "out of the blue"

 

"out of the blue" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-30 van 30

out of the blue {bijwoord}

out of the blue {bw.} (ook: for no reason)

zomaar {bw.}

   – Mr President, Mr President of the Commission, your Commission was not formed out of the blue.

-- Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de Commissievoorzitter, uw Commissie is er niet zomaar gekomen.

The modern humanist approach to employment relations did not come out of the blue, however.

De moderne, humanistische benadering van arbeidsverhoudingen is echter niet uit het niets ontstaan.

In fact the problem in Darfur did not come out of the blue, it was a result of the problems in Sudan.

Bovendien is het conflict in Darfur niet uit het niets ontstaan: het was een gevolg van de problemen in Soedan.

out {bijwoord}

out {bw.} (ook: abroad, outside of, outside, forth)

buiten {bw.}

My sister was going to smuggle out... a sample of the virus they were developing.

Mijn zuster zou een monster... naar buiten smokkelen, dat ze hier ontwikkelden.

I just backed out of that, you know, and I just kind of kept the fists from flying.

Ik bleef daar buiten en zorgde alleen dat ze elkaar niet de hersens insloegen.

He threw his cigarette out as he got on the front, and I climbed in the back.

Hij gooide zijn sigaret naar buiten toen hij voorin zat, en ik klom achterin.

In theory, therefore, the nuclear power stations could have been taken out of use.

In theorie hadden de kerncentrales dus buiten gebruik gesteld kunnen worden.

I believe that the Commission has sent out clear signals with its messages.

Ik geloof dat de Commissie naar buiten toe duidelijke signalen heeft laten uitgaan.

out {bw.} (ook: outside, outward)

eruit {bw.}

I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it.

Ik geloof dit met passie: we groeien niet in de creativiteit, we groeien eruit.

and so you have to have heavy stuff ~~~ to push out the liquid and make it hard.

dus moest je zware dingen hebben om de vloeistof eruit te persen tot het hard werd.

And by seven minutes and 30 seconds they had to pull my body out and bring me back.

Tegen 7 minuten en 30 seconden moesten ze me eruit halen en weer bijbrengen.

We're able to knock out on the order of 100 genes out of the 500 or so that are here.

We kunnen in de orde van honderd genen eruit gooien van de 500 of zo, die er zijn.

You thought you were king of the swamp... until I ripped out your heart, motherfucker!

Je dacht dat je koning van het moeras was...... tot ik je hart eruit rukte, klootzak!

out {bw.} (ook: outward, outside)

My sister was going to smuggle out... a sample of the virus they were developing.

Mijn zuster zou een monster... naar buiten smokkelen, dat ze hier ontwikkelden.

He threw his cigarette out as he got on the front, and I climbed in the back.

Hij gooide zijn sigaret naar buiten toen hij voorin zat, en ik klom achterin.

I believe that the Commission has sent out clear signals with its messages.

Ik geloof dat de Commissie naar buiten toe duidelijke signalen heeft laten uitgaan.

We were told by someone who was sent out that we had all been made redundant.

Er werd iemand naar buiten gestuurd die ons vertelde dat we allemaal ontslagen waren.

You order your men to row out to the Dauntless, they do what they do best.

Jij beveelt je mannen naar buiten te roeien om te doen wat ze het beste kunnen...

out {bw.} (ook: abroad, outside, externally)

uiterlijk {bw.}

That is, the Commission has to carry out this revision by 31 December 2000 at the latest.

De Commissie moet die herziening namelijk uiterlijk op 31 december van het jaar 2000 hebben voltooid.

An inventory should be established of environmentally-damaging subsidies, and these must be phased out by 2010 at the latest.

De subsidies die schadelijk zijn voor het milieu moeten in kaart worden gebracht en moeten uiterlijk in 2010 zijn verdwenen.

I noted with interest that single hulls are to be phased out in Russia by 1 May 2005 at the latest.

Met belangstelling heb ik nota genomen van het feit dat Rusland zijn enkelwandige tankers uiterlijk 1 mei 2005 uit de vaart moet hebben genomen.

This means that those sites have planned investments with the aim of fully complying with the standards set out in the text by that date at the latest.

Dat betekent dat deze installaties investeringen gepland hebben om uiterlijk op 1 juli 2000 volledig de normen van deze richtlijn te kunnen naleven.

In concrete terms this means that the British rebate must have been phased out gradually by the time of the accession of the first new Member State at the latest.

In de praktijk betekent dit dat de Britse rebate geleidelijk moet worden afgebouwd en uiterlijk bij toetreding van de nieuwe lidstaten afgeschaft moet zijn.

out {bw.} (ook: abroad, outside)

daarbuiten {bw.}

Is anybody listening – here, in this Chamber, or out there, in the real world?

Luistert er wel iemand -- hier, in deze vergaderzaal, of daarbuiten, in de echte wereld?

And in this movie, we see what we think is out there: flying saucers and aliens.

En in deze film zien we wat wij denken dat daarbuiten zit: vliegende schotels en aliens.

When I think of all that's out there...... trees and flowers...... and those sea gulls....

Als ik aan alles daarbuiten denk, de bomen, de bloemen, de meeuwen...

What if, out there, others are asking and answering similar questions?

Wat als er, ergens daarbuiten, anderen zijn die vergelijkbare vragen stellen en beantwoorden?

You yourself have carried out the work of a pioneer, both externally and in the EU itself.

U hebt pionierswerk verricht voor de Unie zelf en daarbuiten.

out {bw.}

Next time when we have a formal opportunity, we should bring out the champagne.

Bij de volgende officiële gelegenheid zouden we de champagne tevoorschijn moeten halen.

So I go into my business room, I pull out a three-inch stack of business cards.

Ik ga ernaar toe en trek een dikke stapel visitekaartjes tevoorschijn.

And it’s one of those things that came out of the silence, the listening to each other.

Dat is een van die dingen die uit de stilte tevoorschijn kwamen, het naar elkaar luisteren.

And he whipped out his cellphone, dialed the number, and a voice said, "I'm up here."

Hij toverde zijn mobieltje tevoorschijn, koos een nummer en een stem zei: "Ik ben hierboven."

It has been like a Kinder Easter Egg: you never know what surprise will pop out this week.

Hij is als een Kinder-paasei; je weet nooit welke verrassing er deze week uit tevoorschijn komt.

out {bw.} (ook: outward, outside)

out {bw.} (ook: outward, outside)

uitwaarts {bw.}

out {bijvoeglijk naamwoord}

out {bn.}

uit- {bn.}

Can I assure her that our attitude is not guided by any motivation to farm out.

Ik kan haar verzekeren dat wij er niet op uit zijn bepaalde taken af te stoten.

The players slowly explore the environment, and begin again to test things out.

De spelers gaan langzaam de omgeving verkennen, en proberen opnieuw dingen uit.

It's like after every exam, when I walk out, the teacher would say, "Hey, come.

Alsof na ieder examen, wanneer ik de klas uit liep, de leraar zei: "Hé, zeg eens.

Of course, we all wish for these, and this is why we are carrying out enlargement.

Dat zijn immers zaken die wij allen willen, en daarom breiden wij de Unie ook uit.

So, as I pointed out, the Union's Mediterranean policy is supposed to be global.

Zoals ik zojuist benadrukt heb, gaat de Unie uit van een globaal regionaal beleid.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "out of the blue" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "out of the blue" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

They might wish to join the EU earlier, completely out of the blue.

Geheel onvoorzien zouden zij mogelijk eerder lid van de Unie willen worden.

The terrorist attack in Bali, coming as it did out of the blue, has shown that no one is immune.

De onverwachte aanslag op Bali toont aan dat geen enkel land veilig is.

Recycling and reuse cannot be announced out of the blue from the capital or from Brussels.

Recycling en hergebruik kun je niet in één keer vanuit de hoofdstad of vanuit Brussel afkondigen.

For that matter, Selim's expulsion does not come completely out of the blue.

Het royement van Selim komt overigens niet onverwacht.

Mr President, I am very sorry but we did announce this action six weeks ago - it has not exactly appeared out of the blue.

Voorzitter, het spijt me heel erg maar we hebben deze actie zes weken van tevoren aangekondigd, dus het is geen spontane actie.

However, we oppose the GUE's strategy, which submitted a proposal out of the blue in the Committee on Budgets yesterday, to reject the budget.

Wij zijn tegenstander van de strategie van de NGL­fractie, die gisteren in de Begrotingscommissie tot onze verrassing voorstelde de begroting te verwerpen.

One day I was grabbed by some of my classmates, and taken in the bushes -- I was stripped; I was attacked; I was abused; and this came out of the blue.

Op een dag werd ik vastgegrepen door een paar van mijn klasgenoten, en werd ik de bosjes in getrokken -- ik werd uitgekleed; aangevallen; ik werd misbruikt.

JE: When you got this call out of the blue -- Tony's really shy, and it took a lot of convincing to get somebody as modest as Tony to allow us to bring Luke.

JE: Als je plots deze oproep kreeg -- Tony is echt verlegen -- en er was heel wat gepalaber nodig om iemand zo bescheiden als Tony zover te krijgen om Luke naar hier te halen.

So I applaud the amendments, except those on the blue flag which are out of place here.

Ik juich dan ook de amendementen toe, behalve deze betreffende de blauwe wimpel, die hier niet op hun plaats zijn.

So watching all of this show from outer space, you think we get it, we understand that the most precious resource on the blue planet is our consciousness.

Terwijl je hier allemaal naar kijkt vanuit de ruimte, denk je: we begrijpen het, we snappen dat de kostbaarste bron op de blauwe planeet ons bewustzijn is.

You're somewhere out there...... on the deep blue, goddamn sea...... and I'm writing this on a box of two semi-down pillows...... that I secretly bought for us at Penney's.

Jij bent nu ergens op die vervloekte blauwe zee...... en ik zit te schrijven op een doos met kussens...... die ik stiekem gekocht heb.

The most striking of these was the demand for the phasing-out of the domestic aid believed to cause the most distortion, namely the blue and amber boxes.

Ik denk dan in de eerste plaats aan de eis tot geleidelijke opheffing van de interne steun, die als bijzonder concurrentieverstorend wordt aangemerkt, namelijk de blauwe en de gele box.
 

Forumresultaten

"out of the blue" vertaling - forumresultaten

 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voordragen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale spreektalige Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: zelfinzicht, op dezelfde golflengte, op dezelfde golflengte, de moeite waard, lonend, verrijkend, vruchtbaar

Vergelijkbare woorden

otter · Ottoman · Ouagadougou · ouch · ounce · our · ours · ourselves · ousted · out · out-of-the-blue · outbound · outbreak · outbuilding · outburst · outcome · outcrop · outcry · outdated · outdone · outdoor

Zoek meer woorden in het Nederlands-Engels woordenboek.