Zo schrijf je een brief in het Nederlands

Engels-Nederlands vertaling voor "out of the blue"

 

"out of the blue" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-22 van 23

out of the blue {bijwoord}

out of the blue {bw.} (ook: for no reason)

zomaar {bw.}

   – Mr President, Mr President of the Commission, your Commission was not formed out of the blue.

-- Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de Commissievoorzitter, uw Commissie is er niet zomaar gekomen.

The modern humanist approach to employment relations did not come out of the blue, however.

De moderne, humanistische benadering van arbeidsverhoudingen is echter niet uit het niets ontstaan.

In fact the problem in Darfur did not come out of the blue, it was a result of the problems in Sudan.

Bovendien is het conflict in Darfur niet uit het niets ontstaan: het was een gevolg van de problemen in Soedan.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "out of the blue" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "out of the blue" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

They might wish to join the EU earlier, completely out of the blue.

Geheel onvoorzien zouden zij mogelijk eerder lid van de Unie willen worden.

The terrorist attack in Bali, coming as it did out of the blue, has shown that no one is immune.

De onverwachte aanslag op Bali toont aan dat geen enkel land veilig is.

Recycling and reuse cannot be announced out of the blue from the capital or from Brussels.

Recycling en hergebruik kun je niet in één keer vanuit de hoofdstad of vanuit Brussel afkondigen.

For that matter, Selim's expulsion does not come completely out of the blue.

Het royement van Selim komt overigens niet onverwacht.

Mr President, I am very sorry but we did announce this action six weeks ago - it has not exactly appeared out of the blue.

Voorzitter, het spijt me heel erg maar we hebben deze actie zes weken van tevoren aangekondigd, dus het is geen spontane actie.

However, we oppose the GUE's strategy, which submitted a proposal out of the blue in the Committee on Budgets yesterday, to reject the budget.

Wij zijn tegenstander van de strategie van de NGL­fractie, die gisteren in de Begrotingscommissie tot onze verrassing voorstelde de begroting te verwerpen.

One day I was grabbed by some of my classmates, and taken in the bushes -- I was stripped; I was attacked; I was abused; and this came out of the blue.

Op een dag werd ik vastgegrepen door een paar van mijn klasgenoten, en werd ik de bosjes in getrokken -- ik werd uitgekleed; aangevallen; ik werd misbruikt.

JE: When you got this call out of the blue -- Tony's really shy, and it took a lot of convincing to get somebody as modest as Tony to allow us to bring Luke.

JE: Als je plots deze oproep kreeg -- Tony is echt verlegen -- en er was heel wat gepalaber nodig om iemand zo bescheiden als Tony zover te krijgen om Luke naar hier te halen.

So I applaud the amendments, except those on the blue flag which are out of place here.

Ik juich dan ook de amendementen toe, behalve deze betreffende de blauwe wimpel, die hier niet op hun plaats zijn.

Well, move the blue one out of the way.

Wel, laten we de blauwe uit de weg doen.

So watching all of this show from outer space, you think we get it, we understand that the most precious resource on the blue planet is our consciousness.

Terwijl je hier allemaal naar kijkt vanuit de ruimte, denk je: we begrijpen het, we snappen dat de kostbaarste bron op de blauwe planeet ons bewustzijn is.

You're somewhere out there...... on the deep blue, goddamn sea...... and I'm writing this on a box of two semi-down pillows...... that I secretly bought for us at Penney's.

Jij bent nu ergens op die vervloekte blauwe zee...... en ik zit te schrijven op een doos met kussens...... die ik stiekem gekocht heb.

The most striking of these was the demand for the phasing-out of the domestic aid believed to cause the most distortion, namely the blue and amber boxes.

Ik denk dan in de eerste plaats aan de eis tot geleidelijke opheffing van de interne steun, die als bijzonder concurrentieverstorend wordt aangemerkt, namelijk de blauwe en de gele box.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Ottoman · Ouagadougou · ouch · oughta · ounce · our · ours · ourselves · ousted · out · out-of-the-blue · outage · outbound · outbreak · outbuilding · outburst · outcast · outcome · outcrop · outcrossing · outcry

Zoek meer woorden in het Nederlands-Engels woordenboek.