Stageplekken in het buitenland voor Nederlandse moedertaalsprekers

Engels-Nederlands vertaling voor "motivation"

 

"motivation" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-24 van 83

motivation {zelfstandig naamwoord}

motivation {znw.}

motivatie {de}

But we don't have a good motivation for putting it in there at this point, OK.

Maar we hebben geen goede motivatie om dat toe te voegen op dit moment, oké.

But of course it's not only about motivation and giving them a lot of physical energy.

Maar natuurlijk gaat het niet alleen om motivatie en ze veel fysieke energie geven.

One is to deliver extrinsic motivation, that education has a payoff.

Eén bestaat erin extrinsieke motivatie te geven. ~~~ Onderwijs loont.

Allow me to quote from Mrs Hoff's report, "... motivation is at a low ebb in GD Ia '.

In het verslag van mevrouw Hoff staat dat het met de motivatie in DG I A droevig gesteld is.

The other problem you're going to run into is a lack of motivation.

Het andere probleem dat je gaat tegenkomen, is een gebrek aan motivatie.

motivation {znw.}

What is missing is the consumer motivation to buy these products.

Wat ontbreekt is de motivering van de consument om de producten ook te kopen.

Positive motivation, then, is extremely important to a successful asylum policy.

Een positieve motivering draagt dus in buitengewoon hoge mate bij aan het slagen van een asielbeleid.

Second point: I must emphasise the motivation for these strategic guidelines.

Als tweede punt ben ik zo vrij de nadruk te leggen op de motivering van deze strategische richtsnoeren.

There are of course obstacles to the acceptance of the latest group of rebels, for which we are calling, for what real motivation is there to accept them?

Opneming van de laatste rebellengroep, waar wij voor pleiten, is natuurlijk een obstakel, want wat is de echte motivering?

We must adopt new approaches to the way in which work is organized, with the aim of improving the employability, productivity and motivation of older workers.

Wij moeten met een nieuwe benadering van de arbeidsorganisatie komen die gericht is op het verhogen van de inzetbaarheid, van de productiviteit en van de motivering van de oudere werknemer.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "motivation":

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "motivation" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "motivation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

The motivation behind my question is the gap between rhetoric and reality.

Het motief voor mijn vraag is de kloof tussen retoriek en werkelijkheid.

It's based on furniture typologies, but that's not the end motivation.

Het is gebaseerd op meubeltypologieën, maar dat is niet de eindmotivatie.

This motivation is needed in order to prevent excessive bureaucracy.

Deze zinsnede is noodzakelijk om buitensporige bureaucratie te vermijden.

The motivation behind Parliament's demands is carbon dioxide emissions.

De reden voor de eisen van het Parlement is de kooldioxide-uitstoot.

It turned out that it wasn't, that it really is a system of motivation, a system of wanting.

Dat bleek fout te zijn, het is in feite een motivatiesysteem, een systeem om iets te willen.

Currently only the section covering motivation is available in Swedish, nothing else.

Vandaag blijkt alleen het motiveringsdeel er in het Zweeds te zijn.

I am convinced that this was also the Commission's motivation.

Ik ben ervan overtuigd dat dat ook de impuls van de Commissie geweest is.

With regard to a possible analysis of the motivation for this, I am sure the reasons are manifold.

Het gedrag van Noord-Korea kan op vele wijzen worden verklaard.

Quite often it is a price paid to criminal gangs, there to exploit the motivation of these people.

Vaak gaan ze daarom in zee met criminele bendes die zich verrijken aan hun onwrikbare wil.

I fully understand and appreciate the motivation and concerns that have been expressed.

Ik heb alle begrip en respect voor de motieven en de zorg waaraan in dit verband uiting is gegeven.

Let me just cite one example of this motivation and support.

Ik wil er slechts één aspect uitlichten om dit te motiveren en te ondersteunen.

Mr President, I will try not to read any sinister political motivation into that.

Mijnheer de Voorzitter, ik doe mijn best om daar geen sinistere politieke motieven achter te zoeken.

The motivation is clear: it is to create a European demos which at the moment simply does not exist.

Het motief is duidelijk: het creëren van een Europese die momenteel eenvoudig niet bestaat.

Let us give them the sort of opportunities and motivation that will make them want to stay in Europe.

We moeten deze mensen zodanige kansen bieden en hen zo motiveren, dat ze in Europa blijven.

They learn to adopt a consumer lifestyle in which the only goal or motivation to act is economic gain.

Ze leren consumeren, een levensstijl waarin alles ondergeschikt is gemaakt aan geld en bezit.

Nor is there any motivation for introducing a patent on life and its components.

Er bestaat dan ook geen enkele reden om octrooien op levende organismen en delen ervan mogelijk te maken.

I hope that the honourable Member understands our motivation in that.

Ik hoop dat mevrouw McKenna deze redenering begrijpt.

Enlargement is far too important to be allowed to stagnate because of the lack of motivation shown at the IGC.

De uitbreiding is tè belangrijk om die te laten stagneren omwille van de onwil rond de IGC.

What happens, though, is people say to me, "I don't need any motivation."

Vaak denken mensen dat ik dat doe, verre van dat.

Lies have been disseminated as to her motivation.

Er zijn leugens verspreid omtrent haar motieven.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Zoek meer woorden in het Engels-Nederlands woordenboek.