Productieve luiheid?

Speel Memorize!

Engels-Nederlands vertaling voor "market research"

 

"market research" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-21 van 31

market research {zelfstandig naamwoord}

That particular headline comes to me from a market research firm.

Juist die kop heb ik gekregen van een bedrijf voor marktonderzoek.

Research and development is an important area, not just product research but also market research.

Onderzoek en ontwikkeling zijn eveneens belangrijk, niet alleen het productgericht, maar ook het marktonderzoek.

We must see to it that the most up-to-date statistical methods are used, such as random sampling, market research and opinion surveys.

Verder moeten wij de modernste statistische methoden toepassen, zoals steekproeven, marktonderzoek en opiniepeiling.

Such market research will be very important for us in future if we are to see where our innovation policy needs to be focused.

Dat marktonderzoek is voor ons in de toekomst zeer belangrijk, omdat het laat zien welke klemtonen wij in het innovatiebeleid moeten leggen.

The fact is, when we do our market research around the world, we see that there's nearly a universal aspiration on the part of people to own an automobile.

Feit is, dat uit ons marktonderzoek over heel de wereld blijkt dat het bijna een universele wens van mensen is om een auto te bezitten.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "market research":

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "market research" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "market research" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Market-oriented research support for SMEs should be encouraged through special funding.

Marktgericht onderzoek dat het MKB ten goede komt, moet vooral met geld worden gesteund.

The creation of a single market in researchers would be a goal worth supporting.

De verwezenlijking van een interne markt voor onderzoekers is een doel dat wij moeten steunen.

Some people will say it's for avant-garde marketing research.

Sommige mensen zullen zeggen dat het voor avant-garde marketingonderzoek is.

It does not, in any case, help put an end to the gender-divided labour market in the research world.

Het draagt in elk geval niet bij aan het opheffen van de genderverschillen op de wetenschappelijke arbeidsmarkt.

You have a vision for the use of research, market uptake and support schemes.

U geeft blijk van een visie waar het gaat om het gebruik van onderzoek, het op de markt brengen en steunregelingen.

The Internet is not a product of the market, but the result of research financed by the American army.

Het Internet is geen product van de markt, maar het resultaat van door het Amerikaanse leger gefinancierd onderzoek.

Someone also pointed out how few medicines have been coming onto the market from research recently.

Iemand heeft ook gezegd dat het onderzoek slechts weinig geneesmiddelen oplevert die uiteindelijk ook op de markt komen.

The research market changes very quickly and the results of research must also be put to use very quickly.

De onderzoeksmarkten veranderen immers zeer snel en men moet dan ook snel van de onderzoeksresultaten kunnen profiteren.

He adds that when there is a failure of the market public research should be encouraged.

Hij voegt hieraan toe dat onderzoek in de overheidssector moet worden aangemoedigd wanneer de markt gebrekkig functioneert.

There is no genetically modified vine propagating material available on the market as yet; however, research is ongoing.

Er is nog geen genetisch gemodificeerd teeltmateriaal voor wijnstokken op de markt, maar er wordt al wel onderzoek verricht.

It does not just confine itself to market research and to gathering statistics and does not therefore only juggle with figures.

De Waarnemingspost telt - zoals reeds is gezegd - 34 Europese landen, en anticipeert daarmee als het ware op de komende uitbreiding.

A Swedish market research bureau came to the conclusion that the effectiveness of the structural policy is clearly not up to the mark.

Een Zweeds onderzoeksbureau kwam tot de conclusie dat de effectiviteit van het structuurbeleid ver beneden de maat is.

SMEs need access to capital markets, research and development, and this is something the Commission must address in the SME programme it presents.

Het MKB moet toegang krijgen tot de kapitaalmarkten, tot onderzoek en ontwikkeling, en de Commissie moet daarvoor een MKB-programma voorleggen.

Or we could even give such enterprises access to a powerful network for market research and for passing on the information gleaned from these markets.

Men zou het MKB ook een efficiënt netwerk ter beschikking kunnen stellen om de markt te verkennen en de verzamelde informatie te verspreiden.

We in the Commission can contribute to this with a range of instruments in areas such as public procurement, the internal market, research and competition.

De Commissie kan zo'n klimaat met allerlei middelen bevorderen, onder meer via openbare aanbestedingen, de interne markt, onderzoek en mededingingsbeleid.

If a market research institute were to ask people if they thought the European Union had its own personality, I think that the majority would say yes.

Indien bij een opiniepeiling gevraagd zou worden of de Europese Unie een eigen persoonlijkheid bezit, zouden de meeste mensen waarschijnlijk met ja antwoorden.

The 10-year-rule gives a signal to pharmaceutical companies to intensify research and market truly innovative products.

De regeling van tien jaar is een signaal voor de farmaceutische bedrijven om het onderzoek te intensiveren en daadwerkelijke innovaties op de markt te brengen.

The proposals presented on economic matters concentrated on the Lisbon strategy, on completion of the single market, on research and on trans-European networks.

De voorstellen op economisch gebied betreffen de strategie van Lissabon, de voltooiing van de interne markt, het onderzoek en de trans-Europese netwerken.

We want to make sure that EU research initiatives complement market-driven research, thereby avoiding conflict or duplication.

We willen er zeker van zijn dat de onderzoeksinitiatieven van de EU een aanvulling vormen op het marktgericht onderzoek, om conflicten en dubbelwerk te voorkomen.

Possible methods include sampling, market research, opinion research; I believe it pays to consider how we can obtain statistics more quickly and more efficiently.

Steekproeven, markt- en opinieonderzoek - ik denk dat het loont dat we ons afvragen hoe we sneller en efficiënter aan onze statistieken kunnen komen.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

maristatus · marital · maritime · mark · mark-up · marked · marker · market · market-leading · market-oriented · market-research · marketing · marketplace · marking · marks · markup · marl · marmelade · marmot · Maroni · maroon

Meer in het Engels-Nederlands woordenboek.