Stageplekken in verschillende landen

Engels-Nederlands vertaling voor "lunch"

 

"lunch" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-38 van 79

lunch {zelfstandig naamwoord}

lunch {znw.} (ook: snack)

lunch {de}

But if you come, you have to buy lunch for everybody who comes to the seminar."

Maar als je komt, moet je lunch betalen voor iedereen die naar het seminar komt."

We were using it at lunch today in the sunlight, and the more sunlight the better.

We gebruikten hem vandaag tijdens de lunch in de zon, en hoe meer zon hoe beter.

These reports were adopted before lunch today by the European Commission.

Dit verslag is vandaag vóór de lunch goedgekeurd door de Europese Commissie.

The nuns make lunch on Sundays, but only for those that come to mass

De nonnen bereiden de lunch op zondag, maar alleen voor mensen die naar de mis komen.

At my insistence, we devoted a lot of time to this over lunch at Monday's Council meeting.

Op mijn verzoek hebben wij daarover maandag in de Raad tijdens de lunch uitvoerig gesproken.

lunch {znw.} (ook: dinner, midday meal)

middageten {het}

lunch {znw.}

to lunch {werkwoord}

A couple of weeks ago, I took a Conservative Tea Party woman to lunch.

Een paar weken geleden ging ik lunchen met een vrouw van de conservatieve Tea Party.

So, these two came to lunch, and we got thrown out of the restaurant.

Dus deze twee komen lunchen, en we werden het restaurant uit gezet.

I was having lunch with him in a high-security prison in Italy.

Ik was met hem aan het lunchen in een zwaar beveiligde gevangenis in Italië.

The first time I left was to meet a friend for lunch.

De eerste keer dat ik buitenkwam, was om met een vriendin te lunchen.

If we know there are no roll-call votes we can all go out now and have lunch!

Als we weten dat er geen hoofdelijke stemmingen zijn, kunnen we nu met z'n allen de zaal verlaten en gaan lunchen.
middageten {onov.ww.}

lunch {zelfstandig naamwoord}

lunch {znw.}

lunch {de} (ook: twaalfuurtje, middageten)

But if you come, you have to buy lunch for everybody who comes to the seminar."

Maar als je komt, moet je lunch betalen voor iedereen die naar het seminar komt."

We were using it at lunch today in the sunlight, and the more sunlight the better.

We gebruikten hem vandaag tijdens de lunch in de zon, en hoe meer zon hoe beter.

These reports were adopted before lunch today by the European Commission.

Dit verslag is vandaag vóór de lunch goedgekeurd door de Europese Commissie.

The nuns make lunch on Sundays, but only for those that come to mass

De nonnen bereiden de lunch op zondag, maar alleen voor mensen die naar de mis komen.

At my insistence, we devoted a lot of time to this over lunch at Monday's Council meeting.

Op mijn verzoek hebben wij daarover maandag in de Raad tijdens de lunch uitvoerig gesproken.

snack {znw.}

lunch {de} (ook: snack)

lunchen {werkwoord}

lunchen [lunchte|geluncht] {onov.ww.} (ook: het middagmaal gebruiken, middageten)

I lunch (Present)

ik lunch (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you have lunched (Present perfect)

jij/u (je) lunch (gebiedende wijs)

you have lunched (Present perfect)

jullie lunch (gebiedende wijs)

you had lunched (Past perfect)

jij/u (je) lunch (gebiedende wijs)

you had lunched (Past perfect)

jullie lunch (gebiedende wijs)
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "lunch":

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "lunch" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "lunch" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

But it was one of the first times that I didn't have to cook lunch myself.

Maar het was een van de eerste keren dat ik niet voor mezelf hoefde te koken.

You just forgot to tell me you were beating up black men on your lunch.

Je was alleen vergeten te zeggen dat je tussen de middag zwarten aftuigt.

They took him for lunch to a sandwich place in Pasadena. ~~~ It may still exist; I don't know.

Ze namen hem -- ik denk voor zijn verjaardag -- mee uit eten naar een broodjeszaak in Pasadena.

I can quote an example of a public house in my constituency which served lunches.

Ik kan als voorbeeld een café in mijn kiesdistrict aanhalen waar ook lunches werden geserveerd.

The lunch ladies, the lunch cooks of America -- I offer myself as their ambassador.

De kantinewerksters, de middagmaal-koks van Amerika.. ~~~ Ik bied mezelf aan als hun ambassadeur.

This package will be presented formally during the working lunch with Iraqi Prime Minister Allawi.

Dit pakket zal officieel worden gepresenteerd tijdens een werklunch met de Iraakse premier Allawi.

Your kids will be having milk at school, breakfast and lunch.

Jullie kinderen zullen melk krijgen op school, ontbijt en middagmaal.

My thing with school lunch is, it's a social justice issue.

Ik vind schoollunch een kwestie van sociale rechtvaardigheid.

In recent months we have repeatedly seen voting time extending far into the lunch break.

In de afgelopen maanden is het iedere keer opnieuw zo dat stemmingen tot ver in de middagpauze duren.

And I've got to tell you, this was one seriously quiet lunch.

Ik moet het toegeven, het was een serieus stille maaltijd.

Mr President, this explanation of vote has fallen at exactly the right moment, lunch time.

Mijnheer de Voorzitter, deze stemverklaring komt precies op het juiste moment, vlak voor de lunchpauze.

Shortly before lunch Mr Tomlinson raised a question about the resolution on Ethiopia.

Even voor de lunchpauze stelde de heer Tomlinson een vraag met betrekking tot de resolutie over Ethiopië.

I'm calling my initiative, "Take the Other to Lunch."

Ik noem mijn initiatief, "Neem de Ander mee uit eten."

At a working lunch in Lahti, the serious situation in Sudan and Darfur will also be addressed.

Tijdens een werklunch in Lahti zal ook de ernstige situatie in Darfoer, Soedan, ter sprake worden gebracht.

In conclusion, I would also like to thank the interpreters for having sacrificed some of their lunch hour.

Tot slot wil ik de tolken nog bedanken voor het feit dat zij een deel van hun lunchpauze hebben opgeofferd.

We must remember what has happened in Eastern Europe, where it was thought that there were 'free lunches '.

Wij herinneren ons wat er in OostEuropa is gebeurd, waar men dacht dat er " gratis maaltijden " bestonden.

But we all read it slightly differently before lunch.

Maar wij hebben vroeger wel eens wat anders gelezen.

Maybe it is because it is lunch time that the next topic is also food-related.

Misschien komt het doordat de lunchpauze nadert; ook bij mijn volgende interventie kom ik hier weer op terug.

But Harry's wife is confused, because she said, "You know, Harry had been packing his own lunch for 20 years."

Maar Harry's vrouw is verward, omdat ze zei, "Weet je, Harry heeft zijn lunchbox 20 jaar lang zelf klaargemaakt."

You can take it up with Mr Santini over lunch.

U kunt dit tijdens de lunchpauze met de heer Santini bespreken.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

luminosity · luminous · lump · lumpen · lumpsucker · lumpy · lunacy · lunar · lunatic · lunation · lunch · lunchbar · lunchbox · lunchtime · Lund · lung · lungfish · lungwort · lunkhead · lupine · Lupus

Meer vertalingen in het bab.la Engels-Nederlands woordenboek.