Productieve luiheid?

Speel Memorize!

Engels-Nederlands vertaling voor "like"

 

"like" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-113 van 32401

like {voorzetsel}

like {vz.}

als {vz.}

Like for instance, biologists and physics tend to be almost as famous as actors.

Bijvoorbeeld, biologen en natuurkundigen zijn vaak bijna zo beroemd als acteurs.

It's like if you're a chef and you put it on your menu, you risk being attacked.

Het is alsof, wanneer je het als chefkok op je menu zet, je een aanval riskeert.

I had thought and imagined that Mrs Morgantini could speak like Mrs Napoletano.

Ik dacht dat collega Morgantini net zo zou kunnen spreken als mevrouw Napoletano.

We must solve this as good friends and not with something like a threat of war.

We moeten dit als goede vrienden oplossen en niet met een bijna oorlogsdreiging.

Like Mrs Moreau, I would also ask that this report be referred back to committee.

Ik verzoek dan ook net als mevrouw Moreau om terugverwijzing naar de commissie.

like {vz.}

zoals {vz.}

Statements like the ones you have just heard should then be a thing of the past.

Dan kunnen we opmerkingen zoals die zojuist zijn gedaan, verder gewoon negeren.

It's very interesting for us to be able to look at things like knife stabbings.

Het is heel interessant voor ons om te kunnen kijken naar dingen zoals messteken.

As you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."

Zoals je hier bovenaan kan zien, delen ze een oplopende toon: "woep, woep, woep".

And you may feel like this character, who is also just doing it for its own sake.

Je kan je voelen zoals deze persoon, die ook gewoon naar eigen bestwil handelt.

(Laughter) It's unpredictable -- (Music) (Laughter) like this odd country road.

(Gelach) Het is onvoorspelbaar - (Muziek) (Gelach) zoals deze vreemde landweg.

like {vz.}

gelijk aan {vz.}

That's like taking two Empire State Buildings and stacking them on top of one another.

Dat staat gelijk aan twee Empire State Buildings op elkaar gestapeld.

For him, immigrants are like Kleenex: you use them and when you no longer need them you throw them away.

Voor hem zijn immigranten dus gelijk aan papieren zakdoekjes: als je ze gebruikt hebt, gooi je ze weg.

But if we then fail to prohibit it, that is an invitation to firms like ACT to come to Europe if it is banned in the USA.

Als wij het klonen van embryo's evenwel niet verbieden, staat dat gelijk aan een uitnodiging aan firma's als ACT om naar Europa uit te wijken, als dit in de VS wel verboden wordt.

What we're saying here is the probability of an attack killing X number of people in a country like Iraq is equal to a constant, times the size of that attack, raised to the power of negative alpha.

Wat we hier zeggen is: de kans op een aanval die X mensen doodt in een land als Irak, is gelijk aan een constante, maal de omvang van de aanval, verheven tot de macht negatieve Alfa.

like {vz.}

lijkend op {vz.}

like {vz.}

like {vz.}

like {voegwoord}

like {vw.}

zoals {vw.}

like {vw.} (ook: as, just as, just like)

evenals {vw.}

The Palestinian area does have a preferential system, just like the Israeli area.

Het Palestijnse gebied kent immers een preferentieel systeem, evenals Israël.

Commissioner, like the questioner I too have received queries from my constituents.

Commissaris, evenals de vraagsteller heb ik vragen ontvangen van mijn kiezers.

Like goods, services and capital, persons too should be able to move around freely.

Evenals goederen, diensten en kapitalen, zo moeten ook personen vrij kunnen reizen.

Like you, we are also opposed to immediate implementation and to trade sanctions.

Wij zijn evenals u tegen onmiddellijke tenuitvoerlegging en handelssancties.

Like the Council, we say that Algeria deserves confidence and critical support.

Evenals de Raad zeggen wij: Algerije verdient vertrouwen en kritische steun.

like

like (ook: as if, like, as though)

alsof {bw.}

So it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.

Het is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.

It's like if you're a chef and you put it on your menu, you risk being attacked.

Het is alsof, wanneer je het als chefkok op je menu zet, je een aanval riskeert.

It's like after every exam, when I walk out, the teacher would say, "Hey, come.

Alsof na ieder examen, wanneer ik de klas uit liep, de leraar zei: "Hé, zeg eens.

I can hear them sing the sounds of the car alarms like they were songs of spring.

Ik hoor ze zingen; de geluiden van de auto-alarmen alsof het lenteliedjes zijn.

And she put her head back and she said, "It feels like leaping into heaven."

En ze gooide haar hoofd achterover en zei: "Het is alsof je de hemel in springt."

like {bijwoord}

like {bw.} (ook: as if, like, as though)

alsof {bw.}

like {bw.} (ook: as if)

quasi {bw.}

I should like to point out that it was more or less unanimous throughout the procedure, and was served by an excellent rapporteur.

Ik wil eraan herinneren dat zij quasi-unaniem is geweest tijdens de gehele procedure en kon rekenen op de diensten van een uitstekende rapporteur.

like {bw.} (ook: just about)

It's, sort of, like if you ask people, Well, what is a megabyte or megabit?

Het is net zo'n beetje als wanneer je iemand vraagt: wat is een megabyte of megabit eigenlijk?

No one my age had attempted anything like this, and pretty quickly, almost everything that could have gone wrong did go wrong.

Niemand van mijn leeftijd had ooit zoiets geprobeerd, en al vrij snel, ging zo'n beetje alles dat fout kon gaan fout.

Two seconds is like the present.

Twee seconden dat is zo'n beetje het heden.

And we feed them -- sterilely of course -- with what we call cell culture media -- which is like their food -- and we grow them in incubators.

We voeden ze – steriel natuurlijk - met wat we voedingsbodems voor celkweek noemen – zo'n beetje hun voedsel - en we kweken ze in couveuses.

For us it would be rather like an unsuccessful mail order company to go back to them and say you did not really mean to refuse that, did you?

Wij zouden ons zo'n beetje als een weinig succesvol postorderbedrijf gedragen wanneer wij opnieuw contact opnemen en zeggen dat zij eigenlijk niet wensten te weigeren.

like {zelfstandig naamwoord}

like {znw.} (ook: tooth, preference)

voorkeur {de}

That, I think, is what our cooperation here in this House should be like.

Het is het type samenwerking in het Parlement waar mijn voorkeur naar uitgaat.

Like her, we would always prefer a transparent tendering process.

Net als zij, geven ook wij altijd de voorkeur aan een transparant aanbestedingsproces.

The European Commission does not like European honey, it prefers Chinese honey.

De Europese Commissie houdt niet van Europese honing, zij geeft de voorkeur aan Chinese honing.

This is not the package we wanted, but there is more in it to like than dislike.

Dit is niet het pakket van onze voorkeur, maar er zijn wel meer positieve dan negatieve punten.

Therefore, this President, although he might like to reverse this decision, is not going to do so.

Daarom zal ik als Voorzitter, en ongeacht mijn persoonlijke voorkeur, ook geen debat toestaan.

like {znw.} (ook: favourite)

favoriet {de}

like {znw.} (ook: match)

evenknie {de}

So we are now able to make very sophisticated motor planning, things like that.

Dus we kunnen nu een heel verfijnde motorische planning maken, dat soort dingen.

And of course, we had the metal halide lamps and fluorescent lamps and things like that.

We hadden natuurlijk halogeenlampen en fluorescerende lampen en dat soort dingen.

In the long run they are probably the salvation of industries like this one.

Dat soort dingen zijn waarschijnlijk op den duur de redding van deze soorten industrieën.

Like looking away if you look at it too long because it gets shy, or things like that.

Zoals wegkijken wanneer je te lang kijkt, omdat het verlegen wordt. ~~~ En dat soort dingen.

It could be tomato sauce, or anything could be dispensed -- sand, powders or anything like that.

Het zou tomatensaus kunnen zijn, van alles kan eruit stromen -- zand, poeders, dat soort dingen.

like {bijvoeglijk naamwoord}

like {bn.} (ook: similar, alike)

I would like to point out, though, that we will be addressing a similar issue – that of the Fundamental Rights Agency – in a forthcoming debate in this House.

Staat u mij toe om op een debat te attenderen dat wij binnenkort in dit Parlement zullen voeren over een soortgelijk onderwerp, te weten het Bureau voor de grondrechten.

I should like to assure you that never happened, although I did give evidence in a case which involved a Member for whom a similar request was made.

Ik wil u echter verzekeren dat dat nooit is gebeurd, al heb ik getuigd in een zaak waarbij een lid van het Parlement betrokken was voor wie een soortgelijk verzoek was ingediend.

like {bn.} (ook: equal, level, alike, similar)

eender {bn.}

Just like this, students can isolate anybody and dissect any way you want to.

Op dezelfde manier kunnen studenten eender wat afzonderen en ontleden.

We have got, under our skin, a layer of fat, all over: nothing in the least like that in any other primate.

Onder onze huid hebben we een laag vet, overal. ~~~ Je vindt niets vergelijkbaars terug bij eender welke andere primaat.

like {bn.} (ook: alike, similar)

gelijkend {bn.}

So, it's very similar to some extent, and you can see some of the features on it, like the Grand Canyon on Mars, or what we call the Grand Canyon on Mars.

Tot op zekere hoogte erg gelijkend, en je kan wat van de kenmerken ervan zien, zoals de Grand Canyon op Mars, of wat wij de Grand Canyon op Mars noemen.

And actually if we even look at eight to 11-year-olds, getting into early adolescence, they still don't have quite an adult-like brain region.

En zelfs als we kijken naar acht- tot elfjarigen, in de vroege adolescentie rakend, hebben ze nog steeds niet een hersengebied gelijkend aan dat van volwassenen.

like {bn.} (ook: similar, uniform, alike)

like {bn.} (ook: alike, analogous, similar)

to like {werkwoord}

to like [liked|liked] {ww.} (ook: to have the right to, to may, to be allowed to, to appreciate)

We, too, would like it to be that way, for then everything would be clearer for us.

We hadden graag volledige duidelijkheid gehad, maar het heeft niet zo mogen zijn.

We should make sure we do not have procedures like this in plenary in future!

We zouden dit soort procedures niet meer mogen toepassen in de plenaire vergadering.

I should like to conclude by saying that we should not let the dead die in vain.

Ik sluit af met te zeggen dat de doden niet tevergeefs mogen zijn gestorven.

Walter, maybe if you'd learn to smile once in a while, then people might like you.

Als je nou eens leerde te glimlachen, dan zouden mensen je misschien mogen.

There is no reason to fear enlargement or genuine competition within a market like this.

Wij mogen niet bang zijn voor de uitbreiding en voor heuse mededinging op die markt.

to like [liked|liked] {ww.} (ook: to appreciate)

houden van {ww.}

People low on it like things that are familiar, that are safe and dependable.

Mensen die hier laag op scoren, houden van het bekende, veilige en betrouwbare.

Honey is sweet because we like it, not "we like it because honey is sweet."

Honing is zoet omdat we ervan houden, niet: "We houden van honing omdat die zoet is."

I would like to remind you of the possibility of holding public Council debates.

Mag ik u herinneren aan de mogelijkheid van het houden van openbare debatten in de Raad.

We like our suffering because it's so good when it ceases for a while."

We houden van lijden omdat het zo goed voelt als het een tijdje ophoudt.

Now all of the babies, even in Berkley, like the crackers and don't like the raw broccoli.

Alle baby's, zelfs die in Berkley, houden van de zoutjes en houden niet van de rauwe broccoli.

to like [liked|liked] {ww.} (ook: to estimate, to esteem, to rate, to appreciate)

These people like better the one they own, but they don't know they own it.

Deze mensen waarderen datgene dat ze bezitten meer, maar ze weten niet dat ze het bezitten.

But our determination is stronger than ever, and we value the solidarity of friends like you.

Onze vastberadenheid is echter groter dan ooit, en we waarderen de solidariteit van vrienden zoals u.

So one reason why you might like something is its utility.

Eén reden om iets te waarderen, is de bruikbaarheid.

There was a video there that the government did not like and they wanted to make sure it was blocked.

Er stond een video op die de regering niet kon waarderen en ze wilde er zeker van zijn dat die geblokkeerd werd.

But getting the wind knocked out of you is the only way to remind your lungs how much they like the taste of air.

Maar buiten adem geslagen worden leert je longen de smaak van lucht waarderen.

I would like to speak about the section of the report which talks about Turkey.

Ik wil het graag hebben over het gedeelte van het verslag dat over Turkije gaat.

The area that we would like to see you tackle is the question of youth unemployment.

En wij zouden graag hebben dat u begint met het probleem van de jeugdwerkloosheid.

Now I would like to turn to the new ERDF Regulation, and three points specifically.

Ik wil het nu graag hebben over de EFRO-verordening en wel over drie punten.

I should like the expression " national of a third country " to remain in the text.

Ik zou graag hebben dat de term " derdelander " in de tekst blijft staan.

I should like to focus on the EU contribution to the Global Health Fund.

Ik wil het graag hebben over de EU-bijdrage aan het Wereldgezondheidsfonds.

to like [liked|liked] {ww.} (ook: to appreciate)

That is why this report is important and essential, and I would like to highlight certain points in it.

Daarom moeten we ook grote waarde hechten aan dit verslag, waarvan ik een aantal punten naar voren wil brengen.

Commissioner, I would like to finish by saying that we attach great importance to the budgetary aspect.

Ik zou tot slot tegen de commissaris willen zeggen dat wij veel waarde hechten aan het begrotingsaspect in dezen.

I would like to highlight the importance we place on the Council of Europe's activities in the field of languages.

Ik zou willen benadrukken dat wij groot belang hechten aan wat de Raad van Europa op talengebied onderneemt.

On behalf of my group, I should like to express our approval of the Commission's planned new legislative proposals.

Namens mijn fractie wil ik stellen dat wij goedkeuring hechten aan de nieuwe wetgevingsvoorstellen van de Commissie.

In welcoming Mr Kaddoura and his delegation, I should like to highlight the importance we attach to this visit.

Nu ik de heer Kaddoura en de leden van de delegatie welkom heet, wil ik benadrukken hoeveel waarde wij hechten aan dit bezoek.

There are a few people who don't like shrimp, but shrimp, or crabs, or crayfish, are very closely related.

Er zijn een paar mensen die geen garnalen lusten, maar garnalen, of krabben, of rivierkreeften, zijn zeer nauw verwant.

It is clear that such individuals visit countries like the Philippines to carry out their vile practice.

Het is een duidelijke zaak dat bepaalde individuen landen als de Filippijnen bezoeken om hun verwerpelijke lusten bot te vieren.

I asked the pensioners who sent me here to the European Parliament to represent the Pensioners ' Party whether they would like to drink genetically modified wine.

Ik heb de gepensioneerden, die mij hier met de Partij van de Gepensioneerden naar het Europees Parlement hebben gestuurd, gevraagd of zij genetisch gemodificeerde wijn zouden lusten.

So the question is: What would the baby give her, what they liked or what she liked?

De vraag was: wat zouden de baby's haar geven, wat ze zelf lustten of wat zij lustte?
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "like":

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "like" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "like" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Mr President, I should firstly also like to express my thanks to the rapporteur.

Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen zou ook ik de rapporteur willen bedanken.

I would like to conclude by taking up Mrs Roth-Behrendt’ s point about research.

Tot slot wil ik ingaan op wat mevrouw Roth-Behrendt over onderzoek heeft gezegd.

The members of my group would like to look at the various aspects of the policy.

Leden van mijn fractie zullen op verschillende onderdelen van het beleid ingaan.

Mr President, I should like to start by offering my sincere thanks to Mr Martin.

Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik de heer Martin hartelijk bedanken.

And of course I should like to congratulate Mr Harrison for his splendid report.

Ik wil uiteraard ook de heer Harrison feliciteren met zijn schitterende verslag.

This has already been said by other speakers and I should like to add something.

Dat is ook al door andere sprekers gezegd en ik wil daar nog iets aan toevoegen.

The second point that I should like to mention quickly is the budgetary aspect.

Het tweede vraagstuk waar ik kort op wil ingaan, betreft de begrotingsaspecten.

I would like to challenge you to make three key assurances about your presidency.

Ik daag u uit om drie belangrijke toezeggingen te doen over uw voorzitterschap.

Madam President, I should like to have the reaction of the European Commission.

Mevrouw de Voorzitter, ik wilde graag de reactie van de Europese Commissie horen.

To conclude, I should like to draw your attention to a debate concerning Germany.

Tot slot zou ik de aandacht willen vestigen op een debat dat Duitsland betreft.

Finally, I would like to recommend an examination of this Green Paper on health.

Tot slot wil ik de behandeling van het Groenboek over de gezondheid aanbevelen.

I would like to start by briefly considering the evaluation of the 1996 reform.

Ik zal eerst kort aandacht besteden aan de evaluatie van de hervorming van 1996.

I would like to make a few specific recommendations to the Indonesian Government.

Een paar concrete aanbevelingen zou ik de Indonesische regering willen meegeven.

You can analyse the composition of the Commission in as much detail as you like.

Ik zou u willen vragen om dat aspect ook heel minutieus onder de loep te nemen.

This restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.

Dit restaurant lijkt een beetje op Acorn Huis -- zelfde stoelen, zelfde tafels.

And I should like to say to my German fellow MEPs that I understand their view.

En tegen de Duitse collega's zou ik willen zeggen dat ik hun standpunt begrijp.

I should like to emphasize two objectives which could be given more commitment.

Ik wil twee doelstellingen beklemtonen waaraan meer belang gehecht moet worden.

The same with students or highly creative people, writers and people like that.

Dat geldt ook voor studenten of zeer creatieve mensen, schrijvers en dergelijke.

Silk, during its self-assembly process, acts like a cocoon for biological matter.

Zijde vormt tijdens het zelfassemblageproces een cocon voor biologisch materiaal.

But, it struck me how much this dive, these deep dives, was like a space mission.

Maar het viel me op hoe veel deze duik, deze diepe duiken leken op ruimtemissies.
 

Forumresultaten

"like" vertaling - forumresultaten

 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voordragen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale spreektalige Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: omhelsd, omarmd, in overdrachtelijke zin, in overdrachtelijke zin, eindbestemming

Vergelijkbare woorden

light-red · light-years · lighter · lighthouse · lighting · lightly · lightning · lightspeed · Liguria · likable · like · likeable · likelihood · likely · likewise · lilac · liliaceae · Lilith · Lille · Lilongwe · lily

Zoek meer woorden in het Engels-Nederlands woordenboek.