Professionele vertalers één klik verwijderd

Engels-Nederlands vertaling voor "like"

 

"like" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-104 van 31932

like {voorzetsel}

like {vz.}

als {vz.}

Like Mrs Moreau, I would also ask that this report be referred back to committee.

Ik verzoek dan ook net als mevrouw Moreau om terugverwijzing naar de commissie.

I had thought and imagined that Mrs Morgantini could speak like Mrs Napoletano.

Ik dacht dat collega Morgantini net zo zou kunnen spreken als mevrouw Napoletano.

But if you consider the green part of the brain stem, nothing like that happens.

Als je naar het groene deel van de hersenstam kijkt, gebeurt dat helemaal niet.

What he showed -- he sat on a stage like this, and he demonstrated this system.

Wat hij liet zien - hij zat op een podium als dit en hij liet dit systeem zien.

I would like a committee of inquiry on these issues like a 'hole in the head '!

Een commissie die onderzoek doet naar dergelijke zaken kan ik missen als kiespijn!

like {vz.}

zoals {vz.}

It's very interesting for us to be able to look at things like knife stabbings.

Het is heel interessant voor ons om te kunnen kijken naar dingen zoals messteken.

As you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."

Zoals je hier bovenaan kan zien, delen ze een oplopende toon: "woep, woep, woep".

(Laughter) It's unpredictable -- (Music) (Laughter) like this odd country road.

(Gelach) Het is onvoorspelbaar - (Muziek) (Gelach) zoals deze vreemde landweg.

In a question like climate change, the European Union justifies its existence.

In zaken zoals klimaatverandering rechtvaardigt de Europese Unie haar bestaan.

Up till now, peat has not been classed as a renewable energy source, like wood.

Turf wordt tot nu toe niet zoals hout als hernieuwbare energiebron aangemerkt.

like {vz.}

gelijk aan {vz.}

That's like taking two Empire State Buildings and stacking them on top of one another.

Dat staat gelijk aan twee Empire State Buildings op elkaar gestapeld.

For him, immigrants are like Kleenex: you use them and when you no longer need them you throw them away.

Voor hem zijn immigranten dus gelijk aan papieren zakdoekjes: als je ze gebruikt hebt, gooi je ze weg.

But if we then fail to prohibit it, that is an invitation to firms like ACT to come to Europe if it is banned in the USA.

Als wij het klonen van embryo's evenwel niet verbieden, staat dat gelijk aan een uitnodiging aan firma's als ACT om naar Europa uit te wijken, als dit in de VS wel verboden wordt.

What we're saying here is the probability of an attack killing X number of people in a country like Iraq is equal to a constant, times the size of that attack, raised to the power of negative alpha.

Wat we hier zeggen is: de kans op een aanval die X mensen doodt in een land als Irak, is gelijk aan een constante, maal de omvang van de aanval, verheven tot de macht negatieve Alfa.

like {vz.}

lijkend op {vz.}

like {vz.}

like {vz.}

like {voegwoord}

like {vw.}

zoals {vw.}

like {vw.} (ook: as, just as, just like)

evenals {vw.}

Like goods, services and capital, persons too should be able to move around freely.

Evenals goederen, diensten en kapitalen, zo moeten ook personen vrij kunnen reizen.

Commissioner, like the questioner I too have received queries from my constituents.

Commissaris, evenals de vraagsteller heb ik vragen ontvangen van mijn kiezers.

Like you, we are also opposed to immediate implementation and to trade sanctions.

Wij zijn evenals u tegen onmiddellijke tenuitvoerlegging en handelssancties.

Like the Council, we say that Algeria deserves confidence and critical support.

Evenals de Raad zeggen wij: Algerije verdient vertrouwen en kritische steun.

I would also like to congratulate the team of negotiators and indeed our rapporteurs.

Verder wil ik ons team van onderhandelaars feliciteren, evenals onze rapporteurs.

like {zelfstandig naamwoord}

like {znw.} (ook: tooth, preference, preeminence)

voorkeur {de}

That, I think, is what our cooperation here in this House should be like.

Het is het type samenwerking in het Parlement waar mijn voorkeur naar uitgaat.

Like her, we would always prefer a transparent tendering process.

Net als zij, geven ook wij altijd de voorkeur aan een transparant aanbestedingsproces.

The European Commission does not like European honey, it prefers Chinese honey.

De Europese Commissie houdt niet van Europese honing, zij geeft de voorkeur aan Chinese honing.

This is not the package we wanted, but there is more in it to like than dislike.

Dit is niet het pakket van onze voorkeur, maar er zijn wel meer positieve dan negatieve punten.

Therefore, this President, although he might like to reverse this decision, is not going to do so.

Daarom zal ik als Voorzitter, en ongeacht mijn persoonlijke voorkeur, ook geen debat toestaan.

like {znw.} (ook: favourite)

favoriet {de}

like {znw.} (ook: match)

evenknie {de}

like {bijwoord}

like {bw.} (ook: as if, as though)

alsof {bw.}

So it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.

Het is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.

It's like after every exam, when I walk out, the teacher would say, "Hey, come.

Alsof na ieder examen, wanneer ik de klas uit liep, de leraar zei: "Hé, zeg eens.

I can hear them sing the sounds of the car alarms like they were songs of spring.

Ik hoor ze zingen; de geluiden van de auto-alarmen alsof het lenteliedjes zijn.

And she put her head back and she said, "It feels like leaping into heaven."

En ze gooide haar hoofd achterover en zei: "Het is alsof je de hemel in springt."

And with a million people there a day, it just felt like offering some public space.

Met een miljoen bezoekers per dag was het net alsof we openbare ruimte aanboden.

like {bw.} (ook: as if)

quasi {bw.}

I should like to point out that it was more or less unanimous throughout the procedure, and was served by an excellent rapporteur.

Ik wil eraan herinneren dat zij quasi-unaniem is geweest tijdens de gehele procedure en kon rekenen op de diensten van een uitstekende rapporteur.

like {bw.} (ook: just about)

It's, sort of, like if you ask people, Well, what is a megabyte or megabit?

Het is net zo'n beetje als wanneer je iemand vraagt: wat is een megabyte of megabit eigenlijk?

No one my age had attempted anything like this, and pretty quickly, almost everything that could have gone wrong did go wrong.

Niemand van mijn leeftijd had ooit zoiets geprobeerd, en al vrij snel, ging zo'n beetje alles dat fout kon gaan fout.

Two seconds is like the present.

Twee seconden dat is zo'n beetje het heden.

And we feed them -- sterilely of course -- with what we call cell culture media -- which is like their food -- and we grow them in incubators.

We voeden ze – steriel natuurlijk - met wat we voedingsbodems voor celkweek noemen – zo'n beetje hun voedsel - en we kweken ze in couveuses.

He did a five-volume biography of Thomas Jefferson, spent virtually his whole life with Thomas Jefferson, and by the way, at one point I asked him, "Would you like to have met him?"

Hij schreef een biografie over Thomas Jefferson in vijf delen, bracht zo'n beetje zijn hele leven door met Thomas Jefferson, en op een gegeven moment vroeg ik hem: "Zou je hem ontmoet willen hebben?"

like {bijvoeglijk naamwoord}

like {bn.} (ook: similar, alike, congeneric)

I would like to point out, though, that we will be addressing a similar issue – that of the Fundamental Rights Agency – in a forthcoming debate in this House.

Staat u mij toe om op een debat te attenderen dat wij binnenkort in dit Parlement zullen voeren over een soortgelijk onderwerp, te weten het Bureau voor de grondrechten.

I should like to assure you that never happened, although I did give evidence in a case which involved a Member for whom a similar request was made.

Ik wil u echter verzekeren dat dat nooit is gebeurd, al heb ik getuigd in een zaak waarbij een lid van het Parlement betrokken was voor wie een soortgelijk verzoek was ingediend.

like {bn.} (ook: equal, level, alike, similar)

eender {bn.}

Just like this, students can isolate anybody and dissect any way you want to.

Op dezelfde manier kunnen studenten eender wat afzonderen en ontleden.

We have got, under our skin, a layer of fat, all over: nothing in the least like that in any other primate.

Onder onze huid hebben we een laag vet, overal. ~~~ Je vindt niets vergelijkbaars terug bij eender welke andere primaat.

like {bn.} (ook: alike, similar)

gelijkend {bn.}

So, it's very similar to some extent, and you can see some of the features on it, like the Grand Canyon on Mars, or what we call the Grand Canyon on Mars.

Tot op zekere hoogte erg gelijkend, en je kan wat van de kenmerken ervan zien, zoals de Grand Canyon op Mars, of wat wij de Grand Canyon op Mars noemen.

And actually if we even look at eight to 11-year-olds, getting into early adolescence, they still don't have quite an adult-like brain region.

En zelfs als we kijken naar acht- tot elfjarigen, in de vroege adolescentie rakend, hebben ze nog steeds niet een hersengebied gelijkend aan dat van volwassenen.

like {bn.} (ook: alike, analogous, similar, congeneric)

like {bn.} (ook: similar, uniform, alike)

to like {werkwoord}

to like [liked|liked] {ww.} (ook: to have the right to, to may, to be allowed to, to appreciate)

We should make sure we do not have procedures like this in plenary in future!

We zouden dit soort procedures niet meer mogen toepassen in de plenaire vergadering.

I should like to conclude by saying that we should not let the dead die in vain.

Ik sluit af met te zeggen dat de doden niet tevergeefs mogen zijn gestorven.

Walter, maybe if you'd learn to smile once in a while, then people might like you.

Als je nou eens leerde te glimlachen, dan zouden mensen je misschien mogen.

We really need more from the Commission when we get incidents like this.

Bij dit soort incidenten mogen we toch echt veel meer verwachten van de Commissie.

We would like to know for how long these two types of data will be kept.

We willen voor elk van deze twee typen gegevens weten hoe lang ze mogen worden bewaard.

to like [liked|liked] {ww.} (ook: to appreciate)

houden van {ww.}

People low on it like things that are familiar, that are safe and dependable.

Mensen die hier laag op scoren, houden van het bekende, veilige en betrouwbare.

Honey is sweet because we like it, not "we like it because honey is sweet."

Honing is zoet omdat we ervan houden, niet: "We houden van honing omdat die zoet is."

I would like to remind you of the possibility of holding public Council debates.

Mag ik u herinneren aan de mogelijkheid van het houden van openbare debatten in de Raad.

We like our suffering because it's so good when it ceases for a while."

We houden van lijden omdat het zo goed voelt als het een tijdje ophoudt.

Now all of the babies, even in Berkley, like the crackers and don't like the raw broccoli.

Alle baby's, zelfs die in Berkley, houden van de zoutjes en houden niet van de rauwe broccoli.

to like [liked|liked] {ww.} (ook: to estimate, to esteem, to rate, to appreciate)

These people like better the one they own, but they don't know they own it.

Deze mensen waarderen datgene dat ze bezitten meer, maar ze weten niet dat ze het bezitten.

But our determination is stronger than ever, and we value the solidarity of friends like you.

Onze vastberadenheid is echter groter dan ooit, en we waarderen de solidariteit van vrienden zoals u.

So one reason why you might like something is its utility.

Eén reden om iets te waarderen, is de bruikbaarheid.

There was a video there that the government did not like and they wanted to make sure it was blocked.

Er stond een video op die de regering niet kon waarderen en ze wilde er zeker van zijn dat die geblokkeerd werd.

But getting the wind knocked out of you is the only way to remind your lungs how much they like the taste of air.

Maar buiten adem geslagen worden leert je longen de smaak van lucht waarderen.

I would like to speak about the section of the report which talks about Turkey.

Ik wil het graag hebben over het gedeelte van het verslag dat over Turkije gaat.

The area that we would like to see you tackle is the question of youth unemployment.

En wij zouden graag hebben dat u begint met het probleem van de jeugdwerkloosheid.

Now I would like to turn to the new ERDF Regulation, and three points specifically.

Ik wil het nu graag hebben over de EFRO-verordening en wel over drie punten.

I should like the expression " national of a third country " to remain in the text.

Ik zou graag hebben dat de term " derdelander " in de tekst blijft staan.

I should like to focus on the EU contribution to the Global Health Fund.

Ik wil het graag hebben over de EU-bijdrage aan het Wereldgezondheidsfonds.

to like [liked|liked] {ww.} (ook: to appreciate)

That is why this report is important and essential, and I would like to highlight certain points in it.

Daarom moeten we ook grote waarde hechten aan dit verslag, waarvan ik een aantal punten naar voren wil brengen.

Commissioner, I would like to finish by saying that we attach great importance to the budgetary aspect.

Ik zou tot slot tegen de commissaris willen zeggen dat wij veel waarde hechten aan het begrotingsaspect in dezen.

I would like to highlight the importance we place on the Council of Europe's activities in the field of languages.

Ik zou willen benadrukken dat wij groot belang hechten aan wat de Raad van Europa op talengebied onderneemt.

On behalf of my group, I should like to express our approval of the Commission's planned new legislative proposals.

Namens mijn fractie wil ik stellen dat wij goedkeuring hechten aan de nieuwe wetgevingsvoorstellen van de Commissie.

In welcoming Mr Kaddoura and his delegation, I should like to highlight the importance we attach to this visit.

Nu ik de heer Kaddoura en de leden van de delegatie welkom heet, wil ik benadrukken hoeveel waarde wij hechten aan dit bezoek.

There are a few people who don't like shrimp, but shrimp, or crabs, or crayfish, are very closely related.

Er zijn een paar mensen die geen garnalen lusten, maar garnalen, of krabben, of rivierkreeften, zijn zeer nauw verwant.

It is clear that such individuals visit countries like the Philippines to carry out their vile practice.

Het is een duidelijke zaak dat bepaalde individuen landen als de Filippijnen bezoeken om hun verwerpelijke lusten bot te vieren.

I asked the pensioners who sent me here to the European Parliament to represent the Pensioners ' Party whether they would like to drink genetically modified wine.

Ik heb de gepensioneerden, die mij hier met de Partij van de Gepensioneerden naar het Europees Parlement hebben gestuurd, gevraagd of zij genetisch gemodificeerde wijn zouden lusten.

So the question is: What would the baby give her, what they liked or what she liked?

De vraag was: wat zouden de baby's haar geven, wat ze zelf lustten of wat zij lustte?

Whether we like it or not, nuclear energy provides a solution for both problems.

Kernenergie, of we dat nu leuk vinden of niet, biedt voor beide problemen uitkomst.

It's written around 1834, so, even though it's old, I hope you like it. ~~~ (Music)

Het is geschreven rond 1834, dus, ook al is het oud, hoop ik dat jullie het leuk vinden.

These are the true choices we are facing, whether we like them or not.

Dat is de werkelijke keuze waar we voor staan, collega's, of wij het nu leuk vinden of niet.

The fact of the matter, whether we like it or not, is that he is an elected President!

De president is nu eenmaal gekozen, of we dat leuk vinden of niet.

Time will show us which issues we need to return to, whether we like it or not.

De ervaring zal leren op welke problemen we moeten terugkomen, of we dat nu leuk vinden of niet.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "like":

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "like" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "like" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

The members of my group would like to look at the various aspects of the policy.

Leden van mijn fractie zullen op verschillende onderdelen van het beleid ingaan.

Mr President, I should like to start by offering my sincere thanks to Mr Martin.

Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik de heer Martin hartelijk bedanken.

I would like to start by briefly considering the evaluation of the 1996 reform.

Ik zal eerst kort aandacht besteden aan de evaluatie van de hervorming van 1996.

I would like to make a few specific recommendations to the Indonesian Government.

Een paar concrete aanbevelingen zou ik de Indonesische regering willen meegeven.

You can analyse the composition of the Commission in as much detail as you like.

Ik zou u willen vragen om dat aspect ook heel minutieus onder de loep te nemen.

To conclude, I should like to draw your attention to a debate concerning Germany.

Tot slot zou ik de aandacht willen vestigen op een debat dat Duitsland betreft.

This restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.

Dit restaurant lijkt een beetje op Acorn Huis -- zelfde stoelen, zelfde tafels.

And I should like to say to my German fellow MEPs that I understand their view.

En tegen de Duitse collega's zou ik willen zeggen dat ik hun standpunt begrijp.

I should like to stress three points in this report that I believe are essential.

Ik zou drie punten uit dit verslag willen toelichten die mij essentieel lijken.

The new Member States would like to join the Schengen area as soon as possible.

- De nieuwe lidstaten willen zo snel mogelijk toetreden tot het Schengengebied.

I would like to ask whether the network will cover the whole of Europe this year?

Ik zou graag willen weten of het netwerk dit jaar al heel Europa zal bestrijken?

I should like to emphasize two objectives which could be given more commitment.

Ik wil twee doelstellingen beklemtonen waaraan meer belang gehecht moet worden.

Mr President, I would like to thank you all for this long but stimulating debate.

- Mijnheer de Voorzitter, ik dank u allen voor dit lange maar stimulerende debat.

In advance of this debate, however, I should like to raise two specific issues.

Sta mij echter toe te anticiperen op zo'n debat door twee thema's aan te snijden.

The same with students or highly creative people, writers and people like that.

Dat geldt ook voor studenten of zeer creatieve mensen, schrijvers en dergelijke.

But, it struck me how much this dive, these deep dives, was like a space mission.

Maar het viel me op hoe veel deze duik, deze diepe duiken leken op ruimtemissies.

And there'd also be an extinction event -- like fossils would suddenly disappear.

Er zou ook een uitstervingsincident zijn -- fossielen zouden ineens verdwijnen.

I would like to thank the Commissioner for the most obliging answer he has given.

Ik dank de commissaris voor het zeer welwillende antwoord dat hij heeft gegeven.

Today, however, I should like to comment on the case of women and young people.

Ik wil vandaag echter vooral iets zeggen over vrouwelijke sporters en de jeugd.

I would like to comment on a few points or questions from your report, Mr Färm.

Ik zal nader ingaan op een aantal punten en vragen in uw verslag, mijnheer Färm.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Zoek meer woorden in het Engels-Nederlands woordenboek.