Productieve luiheid?

Speel Memorize!

Engels-Nederlands vertaling voor "incapable"

 

"incapable" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-25 van 91

incapable {bijvoeglijk naamwoord}

incapable {bn.}

If it is incapable of getting the conditions in place for the Schengen area then it is incompetent.

Indien zij technisch niet in staat is om de voorwaarden voor de Schengenruimte te scheppen, dan is zij incompetent.

incapable {bn.} (ook: unable)

Secondly, once again Europe is incapable of adopting a European position.

Ten tweede, Europa is weer niet in staat een Europees standpunt in te nemen.

The European Union is itself incapable of preparing effectively for enlargement.

De Europese Unie is zelf ook niet in staat om zich goed op de uitbreiding voor te bereiden.

We are incapable of producing down-to-earth legislation with which our citizens can identify.

We zijn niet in staat concrete wetten op te stellen waarin de burger zich kan herkennen.

The Council is incapable of defining its own policy even in relation to the budget.

De Raad is niet in staat een eigen beleid op poten te zetten, zelfs niet op begrotingsgebied.

Now, to my innocent mind, dead implies incapable of communicating.

Wel, naar mijn mening, betekent dood, niet in staat om te communiceren.

capable {bijvoeglijk naamwoord}

capable {bn.} (ook: able, ably, skillful, adroit)

bekwaam {bn.}

Mrs Jeggle is a sensitive, capable and excellent Member of the European Parliament.

Mevrouw Jeggle is een tactvol, bekwaam en uitmuntend lid van het Europees Parlement.

Not at any time on this planet have women been so educated, so interesting, so capable.

Op geen enkel moment op deze planeet waren vrouwen zo geschoold, zo interessant, zo bekwaam.

Every man in arms who capable of bearing them, kneel!

Elke gewapende man, of bekwaam om er te dragen... kniel neer!

This poses a problem for those countries whose ecological standards are high, and it presupposes the existence of authorities that are genuinely capable of making distinctions.

Dat is een probleem voor landen met strenge milieunormen en veronderstelt dat de diensten in alle landen bekwaam zijn een juist oordeel uit te spreken.

capable {bn.} (ook: able)

capabel {bn.}

Leadership needs to be capable, determined and visionary in its commitment to peace.

Leiderschap moet capabel, vastberaden en vooruitziend zijn in zijn inzet voor vrede.

That is why he is such a capable man - let us say that quite plainly here!

Daardoor is hij zo'n capabel man, dat mag hier toch wel eens gezegd worden!

The important thing is that there is a leadership in the future that is able, capable and willing to go on with that.

Belangrijk is dat er een leider komt die in staat, capabel en bereid is om hiermee door te gaan.

Antonyms, healthy, strong, capable."

Antoniemen: gezond, sterk, capabel."

We are confident that the national authorities are, in the main, capable of carrying out relevant inspections.

We hebben er vertrouwen in dat de meeste nationale instanties capabel genoeg zijn om de desbetreffende inspecties uit te voeren.

capable {bn.} (ook: able, ably, happy)

kundig {bn.}

First of all, existing bodies within the EU institutions are already doing this work and are capable of doing it.

Allereerst zijn er binnen de EU-instellingen reeds organen die dit werk doen, en die ook terzake kundig zijn.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "incapable":

Synoniemen (Engels) voor "capable":

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "incapable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

It turns out to be, in principle, incapable of doing the job required of it.

Ze blijkt in principe niet instaat om datgene te doen wat men ervan verwacht.

The modern-day state is taking on too many duties that it is incapable of performing.

Vandaag de dag vervult de overheid te veel taken die zij niet kan vervullen.

What all this means is that we are in fact incapable of doing much at all.

Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat we in feite nauwelijks iets kunnen doen.

Europe is as incapable of creating jobs as the British Government is of creating jobs.

Europa is net zomin in staat werkgelegenheid te creëren als de Britse regering dat is.

It is too easy to leave what we are incapable of doing ourselves at the door of others.

Het is te gemakkelijk om anderen op te zadelen met wat je zelf niet kunt.

And the way information is structured is totally incapable of keeping up with this process.

De manier waarop informatie gestructureerd is, is niet geschikt voor dit proces.

I am just as incapable as my fellow MEPs of expressing such a positive view.

Ik kan evenmin als mijn collega's blijk geven van enige waardering.

If these conditions are incapable of being fulfilled, regulations cannot be enforced.

Voorschriften kunnen niet in werking treden indien deze voorwaarden niet kunnen worden vervuld.

It is not as if the Commission is incapable of doing anything at all.

Het is niet zo dat de Europese Commissie helemaal niets kan doen.

Why, then, are we incapable of learning the lessons of history?

Waarom lukt het toch maar niet om lering te trekken uit de geschiedenis?

He says, " I´ m sorry, sir, I´ m incapable of that function. "

Hij zegt, ' Het spijt me, meneer, Ik ben niet geschikt voor die functie. '

If a region is incapable of providing that certification, then the product cannot be exported.

Als in een gebied zo'n verklaring niet kan worden afgeven, kan het product niet worden geëxporteerd.

Afghan women have become the " living dead ' and the world seems incapable of doing anything about it.

De Afghaanse vrouwen zijn levende doden geworden en de wereld kan er blijkbaar niets aan doen.

If we cannot achieve that, it would again be apparent how incapable we are of taking effective action.

Als we dat niet bereiken, zou opnieuw blijken hoe slecht we in staat zijn om ons te manifesteren.

You see, you are incapable of doing anything except mumbling 'peace '.

Het enige dat jullie weten te doen is ' vrede? mompelen.

The central government of Bosnia is still incapable of acting.

De centrale Bosnische regering is nog niet slagvaardig.

We need very strict provisions to protect individuals who are incapable of giving their informed consent.

Wij hebben zeer strenge voorschriften nodig voor de bescherming van handelingsonbekwame personen.

It simply proves, once again, that the Commission is still incapable of grasping the political dimension.

Dit bewijst eens te meer dat de Commissie niet bij machte is noch was om de politieke dimensie te begrijpen.

Then a distinction has to be drawn between children and adults who are incapable of giving informed consent.

We moeten ook een onderscheid maken tussen kinderen en handelingsonbekwame volwassenen.

And yet this government is completely incapable of imposing the constitution and the law on the country.

Deze regering is echter totaal niet bij machte om de eerbiediging van de grondwet en de wetten af te dwingen.
 

Forumresultaten

"incapable" vertaling - forumresultaten

 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Bovendien biedt bab.la het Nederlands-Engels woordenboek voor meer vertalingen.