Zo schrijf je een brief in het Nederlands

Engels-Nederlands vertaling voor "grandfather"

 

"grandfather" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-24 van 28

grandfather {zelfstandig naamwoord}

grandfather {znw.} (ook: pa, granddad)

opa {de}

And so these days I try to learn from my grandfather's example in my own way.

Dezer dagen probeer ik te leren van het voorbeeld van mijn opa, op mijn eigen manier ~~~

So... the two men from great grandfather's stories, they really lived?

Dus, die twee mannen uit de verhalen van opa... hebben echt geleefd?

This is an old Mayan funeral chant that he got from his grandfather.

Dit is een oud begrafenislied van de Maya's dat hij van zijn opa kreeg.

You don't need to have my grandfather, though you wished you had.

Je hebt mijn opa niet meer nodig, al had je er graag zo een gehad.

I brought these books with me because they were written by my grandfather's favorite authors.

Ik heb deze boeken meegebracht omdat ze geschreven zijn door de favoriete auteurs van mijn opa.

grandfather {znw.} (ook: maternal grandfather)

When I was a little girl, my grandfather gave me his little silver pocket watch.

Toen ik een klein meisje was, gaf mijn grootvader zijn klein zilveren zakhorloge.

This is a photograph taken about 100 years ago of my grandfather and great-grandfather.

Deze foto van mijn grootvader en overgrootvader is 100 jaar geleden genomen.

Why, if my Grandfather Everglot could see this, he'd be turning in his grave.

Grootvader Everglot zou zich omkeren in z'n graf als hij dit zou zien.

Mr President, tears of nostalgia for my grandfather clouded my eyes.

Voorzitter, " een waas van heimwee naar mijn grootvader vertroebelde mijn ogen.

And I started freaking out, because I don't know what kind of crap my grandfather was into.

Ik werd goed zenuwachtig, want ik weet niet wat voor rare dingen mijn grootvader heeft gedaan.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "grandfather":

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "grandfather" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "grandfather" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Our grandfathers and grandmothers were proud of Western European integration.

Onze grootvaders en grootmoeders waren trots op de West-Europese integratie.

It included clauses on the acquired rights, the so-called 'grandfather clause '.

Het bevatte bepalingen over verworven rechten, de uitzonderingsclausule.

There is no particular merit in that; I am, after all, the grandfather of this Parliament.

Dat is geen bijzonder voorrecht, want ik ben ongetwijfeld ook de oudste in dit Parlement.

And the first murder of a mother by a son was my great-great-great-great-great-great-grandfather.

De eerste moord op een moeder door een zoon, was mijn bet-bet-bet-bet-bet-overgrootvader.

In my grandfather's day, such matters were resolved by a duel.

In mijn grootvaders tijd werd dit soort dingen met een duel opgelost.

My great grandfather was Henry Ford, and on my mother's side, my great grandfather was Harvey Firestone.

Mijn overgrootvader was Henry Ford, en mijn overgrootvader van moederskant was Harvey Firestone.

But I also had grandfathers who died in refugee camps.

Maar ik had ook grootvaders, die overleden waren in vluchtelingenkampen.

They are called Grandfather rights, but what type of rights?

Het gaat hier om de zogenaamde u201Cu201D.

Both my grandfathers were entrepreneurs.

Mijn beide grootvaders waren ondernemers.

That is why I had advocated a clause for these funds, a so-called 'grandfather ' clause, which would be unrestricted.

Dat is ook de reden dat ik voor deze fondsen een uitzonderingsclausule heb willen opnemen, de zogenaamde " grandfather " -clausule.

And that is the freedom of mobility that my great grandfather brought to people is now being threatened, just as the environment is.

Het is een heel simpel wiskundig probleem. ~~~ Er zijn op dit moment ongeveer 6,:,8 miljard mensen in de wereld.

The right of Member States to limit 'grandfather rights ' to operate aircraft of a specified minimum size serves little purpose.

Het is geen goede zaak dat de lidstaten het recht hebben om vaste rechten te beperken tot vliegtuigen die voldoen aan een bepaalde minimumomvang..

On Monday, the President told this Parliament that the First World War, a war in which both of my grandfathers defended their country, was a civil war.

Op maandag zei de Voorzitter dat de Eerste Wereldoorlog, een oorlog waarin mijn beide grootvaders hun land hebben verdedigd, een burgeroorlog was.

I also mention the ten-year grandfather clause contained in Article 26 which refers to half-annual reporting.

Ik noem ook de ontheffing van het verslagleggingsvereiste gedurende een periode van tien jaar in artikel 26, dat verwijst naar halfjaarlijkse verslagen.

A 'grandfather ' clause is also proposed, whereby existing funds should not have to comply with the new legislation for a transitional period.

Ook wordt in de zogeheten " grandfather " -clausule voorgesteld dat bestaande fondsen in een overgangsperiode niet aan de nieuwe wetgeving hoeven te voldoen.

I was also fortunate enough to be cherished and encouraged by some strong male role models as well, including my father, my brother, uncles and grandfathers.

Ik had ook het geluk dat ik gekoesterd en aangemoedigd werd door enkele sterke mannelijke rolmodellen, zoals mijn vader, mijn broer, mijn ooms en grootvaders.

Of course, the 'grandfather rights ' of the existing airlines are to be safeguarded, but only to some extent.

Hierbij dient natuurlijk, tot op zekere hoogte, rekening gehouden te worden met de historische rechten met betrekking tot de huidige intracommunautaire routes.

My great grandfather once said before he invented the Model T, "If I had asked people then what they wanted, they would have answered, 'We want faster horses.'"

M'n overgrootvader zei eens, voordat hij de T-Ford had ontworpen: "Als ik destijds had gevraagd wat mensen wilden, dan hadden ze gezegd: 'We willen snellere paarden'".

Our fathers and grandfathers worked the land from a need to survive and a love for the land, although the effort they put in was never fully repaid.

Onze vaders en grootvaders bewerkten het land om te kunnen overleven en uit liefde voor het land, ook al werden de inspanningen die zij investeerden nooit volledig terugbetaald.

But my great grandfather, Henry Ford, really believed that the mission of the Ford Motor Company was to make people's lives better and make cars affordable so that everyone could have them.

Maar mijn overgrootvader, Henry Ford, geloofde heilig in de missie van Ford Motor Company: het leven van mensen beter maken en betaalbare auto's maken zodat iedereen er zich een kon aanschaffen.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het bab.la Engels-Nederlands woordenboek.