Ontmoet bab.la's mascotte Joppe op Facebook

Engels-Nederlands vertaling voor "given name"

 

"given name" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-26 van 48

given name {zelfstandig naamwoord}

given name {znw.} (ook: first name, Christian name)

voornaam {de}

given name {znw.}

roepnaam {de}

given {bijvoeglijk naamwoord}

given {bn.}

gegeven {bn.}

I would like to thank the Commissioner for the most obliging answer he has given.

Ik dank de commissaris voor het zeer welwillende antwoord dat hij heeft gegeven.

It is therefore important that the requisite publicity be given to the mission.

Het is daarom belangrijk dat de nodige bekendheid wordt gegeven aan de missie.

What follow-up will be given to this communication on the pharmaceutical industry?

Welk gevolg zal aan de mededeling voor de farmaceutische industrie worden gegeven?

And gamers are willing to work hard all the time, if they're given the right work.

En gamers zijn bereid altijd hard te werken, als ze het juiste werk gegeven wordt.

However, it should also be said that they have given much to the EU in return.

Maar wij moeten ook zeggen dat ze de EU in ruil daarvoor veel hebben gegeven.

given {werkwoord}

given {volt.deelw.} (ook: stated)

opgegeven (vermelden) {volt.deelw.}

She has given up her nuclear weapons, which was an enormous contribution.

Het heeft zijn kernwapens opgegeven en dat was zonder meer een enorme bijdrage.

Many appear already to have given up the fight for a drugs-free Europe.

Velen lijken de strijd voor een drugsvrij Europa al te hebben opgegeven.

Many politicians appear to have given up on the so-called soft drugs.

Vele politici lijken de strijd tegen de soft drugs te hebben opgegeven.

Also, I could not agree more with the reason given in this respect.

Ik ben het ook geheel eens met de reden die daarvoor wordt opgegeven.

Mr Davies thinks so too, but more and more EU countries appear to have given up.

Dit is ook de mening van Chris Davies en vele EU-lidstaten lijken de strijd te hebben opgegeven.

given {volt.deelw.} (ook: provided, handed)

verstrekt {volt.deelw.}

As a humanitarian, I look with pride at the humanitarian aid we have given.

Als mensenvriend kijk ik met trots naar de humanitaire hulp die we hebben verstrekt.

Emergency aid must be given when and where it is needed, without any conditions.

Noodhulp moet onvoorwaardelijk en waar en wanneer ook verstrekt worden.

Everything must be implemented; we have given you the resources for this.

Alles moet worden gebruikt, wij hebben u daartoe de middelen verstrekt.

It is of course precisely in order to affect votes that such gifts are given.

Maar het beïnvloeden van stemgedrag is nu juist de reden dat deze giften worden verstrekt.

Investment is a different matter, but no operational aid can be given.

Investeringen zijn iets anders, maar er mag geen bedrijfssteun worden verstrekt.

given {volt.deelw.} (ook: handed)

uitgereikt {volt.deelw.}

Only this week, I have given them six pages of recommendations on precisely that subject.

Deze week nog heb ik ze een tekst van zes pagina's uitgereikt met aanbevelingen inzake dit specifieke thema.

For this so-called "battle," 20 Congressional Medals of Honor for Valor were given to the 7th Cavalry.

Voor deze zogenaamde strijd werden 20 Congresmedailles voor eer en dapperheid aan de 7e Cavalerie uitgereikt.

I am sorry that this Parliament could not have given the Sakharov prize to a woman who has fought against the employment of child soldiers.

Ik betreur het dat dit Parlement de Sacharov-prijs niet heeft uitgereikt aan een vrouw die tegen het inzetten van kindsoldaten heeft gevochten.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "given name":

Synoniemen (Engels) voor "given":

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "given name" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "given name" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

I think that if core labour standards are not given a name, we will forget them, and they will cease to exist.

Ik denk dat als de fundamentele arbeidsnormen niet worden genoemd en worden vergeten, ze ook niet bestaan.

May we also be given the names of the participants and access to the documents and minutes from the meetings?

Kunnen we ook de namen van de deelnemers, en toegang tot de documenten en de verslagen van de vergaderingen krijgen?

Though it pained me, I felt obliged to accept the reason given, namely that of safety.

Ik vind dat heel jammer voor deze mensen, maar ik kan de motivering van dat besluit - - veiligheid - - wel begrijpen.

In the book 1984 by George Orwell, the state ministries were given names which represented the exact opposite of their functions.

In het boek 1984 van George Orwell kregen de ministeries namen die volkomen tegengesteld waren aan hun werkelijke functies.

It was even given other names; variable geometry or differentiated rates of integration were suggested.

De benaming veranderde ook af en toe: zo vroeg men zich af of men van variabele geometrie of gedifferentieerde integratie kon spreken.

Commissioner, I have used an expression, highly prized by feminists, who said that things that are not given a name do not exist.

Mevrouw de commissaris, ik ben uitgegaan van de onder feministen zeer populaire stelling dat hetgeen niet wordt genoemd ook niet bestaat.

For me, what is essential is not the name eventually given to the text that grows out of the work of the Convention and the Intergovernmental Conference.

Welnu, voor mij is de essentie niet de naam van de tekst die de vrucht zal zijn van de conventie en de intergouvernementele conferentie.

A journalist stood up and said to me that it had just been announced that three names had been given for the death warrants for May.

Een journalist stond toen op en zei: " We hebben zojuist in een officiële mededeling te horen gekregen dat drie ter dood veroordeelden in mei zullen worden terechtgesteld.

This debate, which has been given the name 'Wider Europe - New neighbours ', was basically inaugurated last year with interventions and contributions from the Member States.

Dit denkproces heeft de naam ' Het Grote Europa - nieuwe buurlanden? gekregen en werd in feite vorig jaar met de bijdragen en interventies van de lidstaten ingeluid.

I have recently put questions to the Commission about Bulgarian feta cheese that can no longer be exported now that the name feta is given only to Greek products.

Recentelijk heb ik aan de Commissie vragen gesteld over Bulgaarse feta-kaas die niet meer geëxporteerd kan worden nu de naam feta alleen wordt toegekend aan Griekse producten.

As I set out in my explanatory statement, the programme would also benefit from being given a name that would help raise its profile among students, universities and the general public.

Zoals ik in mijn toelichting al uiteen heb gezet, zou het programma ook gebaat zijn bij een naamgeving die studenten, universiteiten en de algemene publieke opinie erg aanspreekt.

Our little portion of oneness is given a name, is told all kinds of things about itself, and these details, opinions and ideas become facts, which go towards building ourselves, our identity.

Onze kleine portie eenheid krijgt een naam, leert een hoop dingen over zichzelf. ~~~ Deze details, meningen en ideeën worden feiten, waarmee wij aan onszelf bouwen, aan onze identiteit.

As a rule, it acts illegitimately, I repeat, illegitimately, in the name of a given civilisation in the aim of setting this on a collision course with our own.

Het nieuwe terrorisme handelt doorgaans op voltrekt illegale wijze - ik herhaal: op illegale wijze - in naam van een beschaving, en de bedoeling is dan om die beschaving tegenover de onze te stellen.

Madam President, whenever amendments are tabled, the name of the author is given.

Mevrouw de Voorzitter, bij de indiening van amendementen wordt altijd de naam genoemd van de indieners.

Given the time constraints, I shall only mention one example, namely the Commission's reform process.

Ik zal gezien de tijd nog maar één voorbeeld noemen en dat betreft het hervormingsproces van de Commissie.

It turns out that, in fact, the world was given this gift in 1738 by a Dutch polymath named Daniel Bernoulli.

Het blijkt dat de wereld al voorzien is van deze gave in 1738 door de Nederlandse wis- en natuurkundige Daniel Bernoulli.

Nathan Algren, I would like you to meet Mr. Omura, from Japan. and his associate, his name I've given up try to pronounce.

Omura uit Japan. en zijn medewerker van welke ik niet meer zal proberen zijn naam uit te spreken

Dusty is the name that we've given to this cat.

Wij hebben deze kat Dusty genoemd.

These three names perhaps best reflect the European aid given, aid that will certainly not be lacking in the future.

Deze drie namen geven de aard van de Europese hulp, die in de toekomst natuurlijk niet zal ontbreken, waarschijnlijk het beste weer.

Roman lawyers had already given this type of reversed proof the name " diabolical proof ', since it is so difficult to establish.

Juristen in het oude Rome noemden dit soort omgekeerde bewijslast al " het bewijs van de duivel ", zo moeilijk kan dit geleverd worden.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voordragen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale spreektalige Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: zelfinzicht, op dezelfde golflengte, op dezelfde golflengte, de moeite waard, lonend, verrijkend, vruchtbaar

Vergelijkbare woorden

giraffe · girder · girdle · girl · girlfriend · Gironde · girth · gist · give-and-take · given · given-name · Giza · gizmo · gizzard · glacial · glaciation · glacier · glacis · glad · gladiator · gladiolus

Zoek meer woorden in het Engels-Nederlands woordenboek.