Zo schrijf je een CV in het Nederlands

Engels-Nederlands vertaling voor "to endorse"

 

"to endorse" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-32 van 1378

to endorse {werkwoord}

to endorse [endorsed|endorsed] {ww.} (ook: to say yes, to acknowledge, to fasten, to make fast)

Thank you, Mrs Diamantopoulou, I can only endorse what you have just said.

Dank u wel mevrouw Diamantopoulou, ik kan het alleen maar bevestigen.

On the European arrest warrant I would endorse what Mr MacCormick has said.

Wat betreft het Europees arrestatiebevel wil ik bevestigen wat de heer MacCormick heeft gezegd.

All of us, Commissioners, Ministers, and parliamentarians want to be able to endorse those words.

Of we nu commissarissen, ministers of afgevaardigden zijn - we kunnen deze woorden bevestigen.

Mr President, ladies and gentlemen, I could not fail to endorse Mr von Wogau's last sentence.

Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, mijnheer von Wogau, ik kan uw laatste zin alleen maar bevestigen.

For me, enlargement is not a question of whether to endorse the entry of certain countries into Europe.

Voor mij komt het uitbreidingsdebat niet neer op het al dan niet bevestigen dat bepaalde landen tot Europa behoren.

to endorse [endorsed|endorsed] {ww.} (ook: to turn around, to turn round, to turn, to indorse)

to endorse [endorsed|endorsed] {ww.} (ook: to recommend, to commend, to prescribe)

But I also strongly endorse the call made in paragraph 19 for openness and transparency in connection with legislation on the environment.

Ook de eis in paragraaf 19 betreffende openheid en doorzichtigheid in de milieuwetgeving kan ik ten zeerste aanbevelen.

To this end, the Union has repeatedly expressed its support for the peace plan drawn up by Mr Sahnoun, which has also been endorsed by the United Nations Security Council.

De Unie heeft hiertoe herhaaldelijk steun uitgesproken aan het vredesplan van Sahnoun dat ook door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is geëndosseerd.

to endorse [endorsed|endorsed] {ww.} (ook: to indorse)

to endorse [endorsed|endorsed] {ww.} (ook: to sign, to underwrite, to indorse)

Madam President, I would like to endorse the point made by Mrs Lynne.

Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag het punt van mevrouw Lynne onderschrijven.

I wholeheartedly endorse the appeal for an accessible health care system.

De oproep voor een toegankelijk systeem van gezondheidszorg kan ik van harte onderschrijven.

Mr President, I would endorse the remarks of the previous speaker.

Mijnheer de Voorzitter, ik wil de opmerkingen van de vorige spreker onderschrijven.

Unlike many of my colleagues I cannot endorse these positions.

Anders dan veel van mijn collega's kan ik deze standpunten niet onderschrijven.

Mr President, I would like to endorse what Mr Vecchi has said.

Mijnheer de Voorzitter, ik wil de woorden van de heer Vecchi onderschrijven.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "endorse":

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "to endorse" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Mr President, I too should like to endorse previous speakers ' words of thanks.

Mijnheer de Voorzitter, ook ik zou mij willen aansluiten bij de dankbetuigingen.

We are able to endorse this amendment subject to the following phrase being added:

Wij kunnen met dat amendement akkoord gaan als er een toevoeging komt die luidt:

I would ask my fellow MEPs for their support, but I do endorse the compromise.

Ik vraag de steun van mijn collega's hiervoor, maar ik steun wel het compromis.

Nevertheless, we have a doctrine and rules which all of us here have endorsed.

Wij hebben regels waaraan wij allen hier aanwezig onze goedkeuring hebben gehecht.

We endorse the departure of the entire Commission as something which is inevitable.

Wij steunen het heengaan van de hele Commissie als iets wat onontkoombaar is.

The Liberal Group unanimously endorses the call for such a court to be set up.

De liberale fractie staat unaniem achter de eis voor een dergelijk tribunaal.

With regard to enlargement, the strategy proposed by the Commission was endorsed.

Wat de uitbreiding betreft, de strategie die de Commissie voorstelde is goedgekeurd.

If this had been the case, I would have voted in favour of endorsing the new treaty.

Als dit het geval was geweest, had ik mijn steun aan het nieuwe Verdrag gegeven.

The Commission would endorse the following six amendments: Nos 1, 2, 6, 8, 9 and 10.

De Commissie zal de volgende zes amendementen steunen: 1, 2, 6, 8, 9 en 10.

The rapporteur and the committee endorse the Commission's proposal in that respect.

De rapporteur en de commissie stemmen met het voorstel van de Commissie in.

We endorse your report, but we intend to reject the legislative resolution.

Wij keuren het verslag goed maar zullen tegen de ontwerpwetgevingsresolutie stemmen.

So we will endorse the motion for a resolution subject to the appropriate amendments.

Wij zullen dus met de desbetreffende wijzigingen in deze ontwerpresolutie instemmen.

We also endorse the criticisms which the rapporteur has just expressed in the debate.

Wij zijn het ook eens met de kritiek die zij hier zopas heeft geformuleerd.

Madam President, I should like to endorse what Mr Wijsenbeek has just said.

Mevrouw de Voorzitter, ik schaar mij achter hetgeen de heer Wijsenbeek zojuist zei.

As if that were not enough, you even want to endorse their split from Serbia.

Alsof dat nog niet genoeg is, wilt u zelfs nog hun afsplitsing van Servië goedkeuren.

We cannot endorse any call for actual investigative powers to be assigned to Europol.

Wij kunnen niet instemmen met de eis om Europol opsporingsbevoegdheden te geven.

These are the positions endorsed by my group, at least by a large majority.

Dat zijn de standpunten van de grote meerderheid van de leden van mijn fractie.

Mr President, I can certainly endorse what Mr Vidal-Quadras Roca has said.

Mijnheer de Voorzitter, ik ben het eigenlijk eens met de heer Vidal-Quadras Roca.

Well, as a fellow ‘ Scott’, Mr Martin, I should like to endorse everything you said.

Mijnheer Martin, ik ben ook een Schot en ik kan dus volledig instemmen met uw woorden.

Mr President, I wish to endorse Mr Jarzembowski's remarks for another reason.

Mijnheer de Voorzitter, ik steun collega Jarzembowski om een andere reden.
 

Forumresultaten

"to endorse" vertaling - forumresultaten

 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer in het Engels-Nederlands woordenboek.