Zo schrijf je een CV in het Nederlands

Engels-Nederlands vertaling voor "to endorse"

 

"to endorse" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-30 van 1520

to endorse {werkwoord}

to endorse [endorsed|endorsed] {ww.} (ook: to say yes, to acknowledge, to fasten, to make fast)

Thank you, Mrs Diamantopoulou, I can only endorse what you have just said.

Dank u wel mevrouw Diamantopoulou, ik kan het alleen maar bevestigen.

On the European arrest warrant I would endorse what Mr MacCormick has said.

Wat betreft het Europees arrestatiebevel wil ik bevestigen wat de heer MacCormick heeft gezegd.

All of us, Commissioners, Ministers, and parliamentarians want to be able to endorse those words.

Of we nu commissarissen, ministers of afgevaardigden zijn - we kunnen deze woorden bevestigen.

Mr President, ladies and gentlemen, I could not fail to endorse Mr von Wogau's last sentence.

Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, mijnheer von Wogau, ik kan uw laatste zin alleen maar bevestigen.

For me, enlargement is not a question of whether to endorse the entry of certain countries into Europe.

Voor mij komt het uitbreidingsdebat niet neer op het al dan niet bevestigen dat bepaalde landen tot Europa behoren.

to endorse [endorsed|endorsed] {ww.} (ook: to recommend, to commend)

But I also strongly endorse the call made in paragraph 19 for openness and transparency in connection with legislation on the environment.

Ook de eis in paragraaf 19 betreffende openheid en doorzichtigheid in de milieuwetgeving kan ik ten zeerste aanbevelen.

to endorse [endorsed|endorsed] {ww.} (ook: to turn around, to turn round, to turn, to indorse)

to endorse [endorsed|endorsed] {ww.} (ook: to indorse)

To this end, the Union has repeatedly expressed its support for the peace plan drawn up by Mr Sahnoun, which has also been endorsed by the United Nations Security Council.

De Unie heeft hiertoe herhaaldelijk steun uitgesproken aan het vredesplan van Sahnoun dat ook door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is geëndosseerd.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "endorse":

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "to endorse" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Mr President, I too should like to endorse previous speakers ' words of thanks.

Mijnheer de Voorzitter, ook ik zou mij willen aansluiten bij de dankbetuigingen.

I would like to emphasise here that I fully endorse the provisions of this clause.

Ik zeg u met nadruk dat ik de bepalingen van deze clausule volledig onderschrijf.

I would ask my fellow MEPs for their support, but I do endorse the compromise.

Ik vraag de steun van mijn collega's hiervoor, maar ik steun wel het compromis.

That is certainly the opinion of Commissioner Bjerregaard, so I endorse the idea.

Dat is zeker de mening van Commissaris Bjerregaard, en ik onderschrijf die aanpak.

We are able to endorse this amendment subject to the following phrase being added:

Wij kunnen met dat amendement akkoord gaan als er een toevoeging komt die luidt:

Nevertheless, we have a doctrine and rules which all of us here have endorsed.

Wij hebben regels waaraan wij allen hier aanwezig onze goedkeuring hebben gehecht.

We endorse the departure of the entire Commission as something which is inevitable.

Wij steunen het heengaan van de hele Commissie als iets wat onontkoombaar is.

The Liberal Group unanimously endorses the call for such a court to be set up.

De liberale fractie staat unaniem achter de eis voor een dergelijk tribunaal.

I endorse their views and I accept what they said in relation to this issue.

Ik onderschrijf hun standpunt en beaam wat zij in dit verband hebben gezegd.

In short, with the exception of a few minor changes, we can endorse this resolution.

Kortom, met een paar kleine wijzigingen kunnen wij instemmen met deze resolutie.

With regard to enlargement, the strategy proposed by the Commission was endorsed.

Wat de uitbreiding betreft, de strategie die de Commissie voorstelde is goedgekeurd.

If this had been the case, I would have voted in favour of endorsing the new treaty.

Als dit het geval was geweest, had ik mijn steun aan het nieuwe Verdrag gegeven.

We endorse your report, but we intend to reject the legislative resolution.

Wij keuren het verslag goed maar zullen tegen de ontwerpwetgevingsresolutie stemmen.

The rapporteur and the committee endorse the Commission's proposal in that respect.

De rapporteur en de commissie stemmen met het voorstel van de Commissie in.

The Commission would endorse the following six amendments: Nos 1, 2, 6, 8, 9 and 10.

De Commissie zal de volgende zes amendementen steunen: 1, 2, 6, 8, 9 en 10.

We also endorse the criticisms which the rapporteur has just expressed in the debate.

Wij zijn het ook eens met de kritiek die zij hier zopas heeft geformuleerd.

So we will endorse the motion for a resolution subject to the appropriate amendments.

Wij zullen dus met de desbetreffende wijzigingen in deze ontwerpresolutie instemmen.

As if that were not enough, you even want to endorse their split from Serbia.

Alsof dat nog niet genoeg is, wilt u zelfs nog hun afsplitsing van Servië goedkeuren.

Madam President, I should like to endorse what Mr Wijsenbeek has just said.

Mevrouw de Voorzitter, ik schaar mij achter hetgeen de heer Wijsenbeek zojuist zei.

We cannot endorse any call for actual investigative powers to be assigned to Europol.

Wij kunnen niet instemmen met de eis om Europol opsporingsbevoegdheden te geven.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voordragen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale spreektalige Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: de moeite waard, lonend, verrijkend, vruchtbaar, eer of voldoening gevend,, zeilvis, 1.dwarsbalk 2. latje tussen ruiten

Vergelijkbare woorden

Meer in het Engels-Nederlands woordenboek.