Stageplekken in het buitenland voor Nederlandse moedertaalsprekers

Engels-Nederlands vertaling voor "employed"

 

"employed" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-32 van 438

employed {werkwoord}

employed {volt.deelw.} (ook: deployed, used)

ingezet {volt.deelw.}

The OSCE affords a preventative instrument that can be employed where there is the potential for crisis.

De OVSE biedt een preventief instrument dat bij mogelijke crisishaarden kan worden ingezet.

A panel of experts was also employed to advise the European Union on these various tax matters.

Er is ook een groep deskundigen ingezet die de Europese Unie moet adviseren over de verschillende belastingzaken.

In particular, I would like pensioners to be employed in the activities of waste electrical and electronic equipment collection.

Met name zou ik ervoor willen pleiten dat gepensioneerden worden ingezet voor het inzamelen van elektrische en elektronische apparatuur.

The Irish referendum should provide everyone with reason for reflection, bearing in mind the substantial resources employed on the 'yes'side compared with the few employed on the 'no'side.

Het Ierse referendum zou iedereen stof tot nadenken moeten geven, als je erbij stilstaat hoe veel middelen er aan de ja-kant zijn ingezet en hoe weinig er aan de nee-kant beschikbaar was.

It supports the calls on FIFA and the sporting goods companies to make sure that no children are employed in the production of FIFA licensed sportswear and footballs.

Ze steunt het verzoek aan de FIFA en de sportartikelenfabrikanten ervoor te zorgen dat er geen kinderen worden ingezet voor de vervaardiging van sportkleding en voetballen onder licentie van de FIFA.

employed {volt.deelw.} (ook: in the employ of, on the payroll)

A driver's degree of tiredness does not depend on whether he is self-employed or on a salary.

De vermoeidheid van een chauffeur staat los van de vraag of hij een eigen rijder is dan wel in loondienst is.

Lastly, the rules must apply to self-employed hauliers as well as to salaried drivers.

Tot slot moeten zelfstandige chauffeurs net als chauffeurs in loondienst aan deze regelgeving worden onderworpen.

In other words, risks caused by the self-employed worker which they are not protected from.

Het gaat hier dus om door de zelfstandigen veroorzaakte risico's waartegen de werknemers in loondienst niet beschermd zijn.

On the positive side, I would like to point out that the proposed Directive is to apply not only to employed but also to independent drivers.

Een positief punt is dat de voorgestelde richtlijn niet alleen voor bestuurders in loondienst, maar ook voor zelfstandige bestuurders zal gelden.

SMEs currently account for two-thirds of all workers - the majority of all workers employed in the European Union.

Kleine en middelgrote ondernemingen nemen momenteel tweederde van alle werknemers voor hun rekening - de meerderheid van alle werknemers die in de Europese Unie in loondienst zijn.

employed {bijvoeglijk naamwoord}

employed {bn.} (ook: appointed)

aangesteld {bn.}

That is a function for the inspectors employed by the Member States themselves.

Dat is de taak van de inspecteurs, die door de lidstaten zelf zijn aangesteld.

You have employed new architects to build on exactly the same foundations of integration, over-regulation and empirical ambition.

U hebt nieuwe architecten aangesteld om op precies dezelfde fundamenten van integratie, overregulering en empirische ambitie voort te bouwen.

to employ {werkwoord}

to employ [employed|employed] {ww.} (ook: to make use of, to apply)

I employed (Simple past)

ik gebruikte (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you employed (Simple past)

jij/u (je) gebruikte (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it employed (Simple past)

hij/zij/het gebruikte (onvoltooid verleden tijd (ovt))

we employed (Simple past)

wij (we) gebruikten (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you employed (Simple past)

jullie gebruikten (onvoltooid verleden tijd (ovt))

they employed (Simple past)

zij (ze) gebruikten (onvoltooid verleden tijd (ovt))

employed (Past participle)

gebruikt (voltooid deelwoord)

to employ [employed|employed] {ww.} (ook: to take in, to take, to presume, to affiliate)

I employed (Simple past)

ik nam aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you employed (Simple past)

jij/u (je) nam aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it employed (Simple past)

hij/zij/het nam aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

we employed (Simple past)

wij (we) namen aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you employed (Simple past)

jullie namen aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

they employed (Simple past)

zij (ze) namen aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

employed (Past participle)

aangenomen (voltooid deelwoord)

to employ [employed|employed] {ww.} (ook: to make use of, to turn to good account, to utilize, to make use)

I employed (Simple past)

ik benutte (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you employed (Simple past)

jij/u (je) benutte (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it employed (Simple past)

hij/zij/het benutte (onvoltooid verleden tijd (ovt))

we employed (Simple past)

wij (we) benutten (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you employed (Simple past)

jullie benutten (onvoltooid verleden tijd (ovt))

they employed (Simple past)

zij (ze) benutten (onvoltooid verleden tijd (ovt))

employed (Past participle)

benut (voltooid deelwoord)

to employ [employed|employed] {ww.} (ook: to rent, to hire, to charter, to tenant)

I employed (Simple past)

ik huurde (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you employed (Simple past)

jij/u (je) huurde (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it employed (Simple past)

hij/zij/het huurde (onvoltooid verleden tijd (ovt))

we employed (Simple past)

wij (we) huurden (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you employed (Simple past)

jullie huurden (onvoltooid verleden tijd (ovt))

they employed (Simple past)

zij (ze) huurden (onvoltooid verleden tijd (ovt))

employed (Past participle)

gehuurd (voltooid deelwoord)

to employ [employed|employed] {ww.} (ook: to practice, to apply, to make use of)

I employed (Simple past)

ik wendde aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you employed (Simple past)

jij/u (je) wendde aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it employed (Simple past)

hij/zij/het wendde aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

we employed (Simple past)

wij (we) wendden aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you employed (Simple past)

jullie wendden aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

they employed (Simple past)

zij (ze) wendden aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

employed (Past participle)

aangewend (voltooid deelwoord)

I employed (Simple past)

ik hield bezig (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you employed (Simple past)

jij/u (je) hield bezig (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it employed (Simple past)

hij/zij/het hield bezig (onvoltooid verleden tijd (ovt))

we employed (Simple past)

wij (we) hielden bezig (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you employed (Simple past)

jullie hielden bezig (onvoltooid verleden tijd (ovt))

they employed (Simple past)

zij (ze) hielden bezig (onvoltooid verleden tijd (ovt))

employed (Past participle)

beziggehouden (voltooid deelwoord)

to employ [employed|employed] {ww.} (ook: to recruit, to hire)

I employed (Simple past)

ik wierf aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you employed (Simple past)

jij/u (je) wierf aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it employed (Simple past)

hij/zij/het wierf aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

we employed (Simple past)

wij (we) wierven aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you employed (Simple past)

jullie wierven aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

they employed (Simple past)

zij (ze) wierven aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

employed (Past participle)

aangeworven (voltooid deelwoord)

to employ [employed|employed] {ww.} (ook: to hire)

I employed (Simple past)

ik stelde tewerk (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you employed (Simple past)

jij/u (je) stelde tewerk (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it employed (Simple past)

hij/zij/het stelde tewerk (onvoltooid verleden tijd (ovt))

we employed (Simple past)

wij (we) stelden tewerk (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you employed (Simple past)

jullie stelden tewerk (onvoltooid verleden tijd (ovt))

they employed (Simple past)

zij (ze) stelden tewerk (onvoltooid verleden tijd (ovt))

employed (Past participle)

tewerkgesteld (voltooid deelwoord)

to employ [employed|employed] {ww.} (ook: to hire)

 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "employ":

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "employed" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "employed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

About 2 million people are currently employed in the European textile industry.

Op dit moment werken er ongeveer 2 miljoen mensen in de Europese textielindustrie.

That also - and perhaps mainly - applies to the position of the self-employed.

Dat geldt ook en misschien zelfs vooral voor de positie van de zelfstandigen.

The gap between those actively employed and pensioners is becoming ever greater.

De kloof tussen de actieve beroepsbevolking en gepensioneerden wordt steeds groter.

Two thirds of Europe's workforce are already employed in the service sector.

Nu al is twee derde van de Europese beroepsbevolking werkzaam in de dienstensector.

My pension entitlement would be greater if I had been employed in the public sector.

Ik zou ook een hoger pensioen krijgen als ik in de openbare sector had gewerkt.

In Scotland and Ireland we have about 6 000 people employed in aquaculture.

In Schotland en Ierland zijn ongeveer 6000 mensen werkzaam in de aquicultuur.

Throughout the EU, approximately 50 % of all those employed in agriculture are women.

In de EU zijn ongeveer de helft van alle mensen die in de landbouw werken vrouwen.

This applies particularly in the case of assisting spouses of self-employed people.

Dit is in het bijzonder het geval voor de medewerkende echtgenoten van zelfstandigen.

In conclusion, the key element is that of the inclusion of the self-employed.

Tot slot wens ik te onderstrepen dat de opname van zelfstandigen het centrale punt is.

The most important point - as already mentioned - is to include self-employed drivers.

Het belangrijkste punt - en dat is al gezegd - is de opneming van de eigen rijders.

Today, three years later, the company has employed another thousand women.

Vandaag de dag, drie jaar later, heeft het bedrijf nog eens duizend vrouwen in dienst.

Furthermore, there are six basic aspects which worry us because of the method employed.

Verder zijn er zes inhoudelijke punten die ons om methodologische redenen zorgen baren.

Is this symbolism, employed by Europe, misleading and, therefore, dangerous?

Bedrieglijke en derhalve gevaarlijke symboolpolitiek van Europese zijde?

This protection should include both employees and self-employed people.

Deze bescherming moet zowel voor werknemers als voor zelfstandigen gelden.

But the transport sector also consists of many small, self-employed drivers.

Maar in de transportsector zijn ook vele kleine eigen rijders werkzaam.

It is also important to tighten up the definition of " self-employed ".

Het is ook belangrijk dat de definitie van " zelfstandige " wordt verscherpt.

Mills that once employed thousands now employ in the very low hundreds.

Fabrieken met duizenden werknemers bieden nu slechts enkele honderdtallen werk.

And, although self-employed drivers are excluded, it is a step forward.

Hoewel de eigen rijders dus niet zijn opgenomen, betekent het toch een stap vooruit.

He also insists that all self-employed drivers must have a tachograph.

Ook eist hij dat alle eigen rijders een tachograaf in hun voertuigen installeren.

In line with your comments I agree that there are different types of self-employed people.

Ik ben het met u eens dat er verschillende soorten zelfstandige werknemers zijn.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het bab.la Engels-Nederlands woordenboek.