Search for the most beautiful word
solidity
abdicated

VOTE NOW

Engels-Nederlands vertaling voor "to elicit"

 

"to elicit" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-23 van 23

to elicit {werkwoord}

to elicit [elicited|elicited] {ww.} (ook: to pull out, to give utterance to, to drive out, to express)

It is certainly not my intention to elicit from you the combination that would work best and whether it should be a European or transatlantic stock exchange.

Het gaat er mij dus absoluut niet om u uitspraken te ontlokken, welke combinatie nu het beste is en of het een Europese beurs dan wel een transatlantische moet zijn.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "elicit":

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "to elicit" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Furthermore, specific enquiries made to large European companies elicited no reaction.

Ook bij gericht navragen bij grotere Europese ondernemingen kwamen er geen reacties.

We are grateful for the responses our activity elicits from policymakers.

Wij zijn dankbaar voor de respons van de kant van de politiek op onze activiteiten.

Our hearings helped to elicit further understanding of this matter.

Onze hoorzittingen hebben geholpen om nader inzicht in deze kwestie te krijgen.

That fatal incident elicited an overreaction, which led to the First World War.

Die moord riep een overreactie op van het Habsburgse rijk die leidde tot de Eerste Wereldoorlog.

Two out of four problems unsolved elicited a pitiless " unsatisfactory " from him.

Als twee van de vier opdrachten niet waren opgelost, was dat voor hem onverbiddelijk onvoldoende.

The question elicits the truth, and the way in which the question is asked determines the quality of that truth.

De vraag creëert de realiteit, en de aard van de vraag bepaalt de kwaliteit van de realiteit. "

It takes the codes of behavior and the codes of dress, and it makes it unexpected, and that's what elicits a laugh.

Het neemt de gedragsregels en de kledingvoorschriften en maakt ze verrassend, en daar komt een lach uit voort.

Those Western reactions to Mugabe's disputable re-election which I have noted to date elicit this expectation.

De Westerse reacties op Mugabe´s aanvechtbare herverkiezing die ik tot nu toe onder ogen heb gehad, wekken deze verwachting.

In the process of discussions between the groups we elicited the facts, which even they had to agree.

Tijdens de discussies tussen de fracties hebben we de feiten naar boven gehaald, die zelfs niet door hen konden worden ontkend.

For years the Court has been drawing attention to these defects, and at last its observations appear to have elicited some response.

De Rekenkamer wijst al jaren op deze gebreken en haar opmerkingen schijnen eindelijk weerklank te vinden.

Did the question of the Kyoto Protocol elicit a favourable American response and, if so, what form did this take?

Was er sprake van een positieve tegemoetkoming van Amerikaanse zijde inzake het probleem rond het protocol van Kyoto en zo ja, in welke zin?

This initiative of Parliament's will surely not fail to elicit requests for the same consideration from Member States and national bureaucracies.

De lidstaten en de nationale bureaucratieën zullen nu ook een dergelijke aandacht gaan eisen.

GMOs elicit in me the reserve and caution which are second nature to those whose concern is the common good.

Uit bezorgdheid om het gemeenschappelijk welzijn plaats ik dan ook een vraagteken bij die stelling en geef ik blijk van een zekere terughoudendheid.

The chapter of the White Paper devoted to the establishment of a European food authority is clearly designed to elicit views and comments.

Het hoofdstuk in het Witboek over het op te richten Europees levensmiddelenbureau is in de eerste plaats bedoeld om reacties en meningen uit te lokken.

I trust that these proposals will elicit a positive response from the Commission so that we can protect our forests more efficiently.

Ik hoop dat mijn voorstellen in vruchtbare aarde zullen vallen bij de Commissie en dat wij in staat zullen zijn onze bossen op efficiëntere wijze te beschermen.

The very important question I put to the Commission asking how that ECU 5 million is to be used elicited what amounts to a very general answer from Commissioner Flynn.

Ik heb de Commissie schriftelijk gevraagd hoe ze deze 5 miljoen ecu denkt te besteden, maar commissaris Flynn heeft hier een zeer vaag antwoord op gegeven.

That is why I am also looking forward to hearing what the Commission has elicited from its visit to the different countries in terms of establishing definite time frames.

Daarom wil ik graag vernemen wat de bezoeken van de Commissie aan de verschillende landen haar op het punt van zeer concrete tijdskaders hebben opgeleverd.

And an early test which argument elicited cooperative behavior from the people below -- about a hundred to one decided that this was the argument that worked best on us.

In een vroegere test, welk betoog coöperatief gedrag opriep van de mensen beneden -- beslisten zo'n honderd tegen één dat dit het betoog was dat het beste op ons inwerkte.

Our task is to elicit the truth and to demand accountability on our citizens’ behalf, not to conceal the truth from them.

Het is onze taak om de waarheid aan het licht te brengen en te eisen dat er verantwoording wordt afgelegd ten bate van onze burgers, en niet om de waarheid voor hen te verbergen.

We have seen their people denied their intrinsic human rights, and yet this oppression and destruction has elicited little response from their neighbours.

We hebben gezien hoe, terwijl de bevolking haar intrinsieke mensenrechten werden ontzegd, de buurlanden nauwelijks een hand hebben uitgestoken om deze onderdrukking en knechting tegen te gaan.
 

Forumresultaten

"to elicit" vertaling - forumresultaten

 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

elements · elephant · elephant's · elephantine · elevation · elevator · eleven · eleventh · elf · Elgar · elicit · eligibility · eligible · Elijah · eliminated · elimination · elision · elite · elitist · elk · ell

Meer vertalingen in het bab.la Engels-Nederlands woordenboek.