Tijd over?

Probeer Galgje

Engels-Nederlands vertaling voor "delivered"

 

"delivered" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-31 van 319

delivered {werkwoord}

delivered {volt.deelw.}

geleverd {volt.deelw.}

Mr President, I conclude by saying that both rapporteurs have delivered excellent work.

Voorzitter, ik sluit af: beide rapporteurs hebben uitstekend werk geleverd.

We are assuming that they will also be delivered as quickly as possible.

Wij gaan er dus van uit dat ze zo snel mogelijk worden geleverd.

He has delivered excellent work under pressure both from his colleagues and from the car industry.

Hij heeft onder druk van zijn collega's, maar ook druk vanuit de auto-industrie goed werk geleverd.

Once the product is delivered, it's your problem.

Zodra het product geleverd is, is het jouw probleem.

Thanks to the Internet, we believe we can get anything we want whenever we want it, delivered to our own doorstep.

Dankzij het internet geloven we dat we alles kunnen krijgen wanneer we het ook willen, geleverd aan onze voordeur.

delivered {volt.deelw.} (ook: provided)

afgeleverd {volt.deelw.}

I believe that the European Parliament has delivered what my own parliament in Westminster would not.

Het Europees Parlement heeft een document afgeleverd waar mijn eigen parlement in Westminster zich niet aan heeft willen wagen.

Mr Packwood, along with three colleagues, delivered a privately-owned boat from the UK to Morocco back in 1997.

De heer Packwood heeft, samen met drie collega's, in 1997 een privé-vaartuig uit het Verenigd Koninkrijk afgeleverd in Marokko.

The Governor has demanded that the food be delivered to him first so that he can arrange for it to be distributed.

De gouverneur eist dat de levensmiddelen eerst bij hem worden afgeleverd, waarna hij zelf de distributie ter hand wenst te nemen.

And you really can't decide where you hit very much, because they pretend you can steer, but you're being delivered.

En je hebt niet bijzonder veel invloed op waar je zult landen, want ze doen wel net alsof je kunt sturen, maar je wordt afgeleverd.

delivered {volt.deelw.}

aangeleverd {volt.deelw.}

And the next morning, supplies of vitamin B12 are delivered to the camp, and the prisoners begin to recover.

De volgende ochtend wordt vitamine B12 aangeleverd in het kamp en de gevangenen beginnen te herstellen.

Even this small step forward will cost one billion euros per year, a cost which will be ultimately borne by the consumers buying the goods which are delivered by ship.

Zelfs deze kleine stap vooruit gaat jaarlijks één miljard euro kosten, een prijs die uiteindelijk wordt betaald door de consument die de goederen koopt die per schip worden aangeleverd.

More money must be freed up, procedures must be less complicated, more local people must be involved and materials and equipment must be delivered faster.

Er moet meer geld worden vrijgemaakt, er moet minder met ingewikkelde procedures worden gewerkt, er moeten meer lokale mensen worden ingezet en er moet sneller materiaal aangeleverd worden.

to deliver {werkwoord}

to deliver [delivered|delivered] {ww.} (ook: to furnish, to supply, to consign, to purvey)

I delivered (Simple past)

ik leverde (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you delivered (Simple past)

jij/u (je) leverde (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it delivered (Simple past)

hij/zij/het leverde (onvoltooid verleden tijd (ovt))

we delivered (Simple past)

wij (we) leverden (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you delivered (Simple past)

jullie leverden (onvoltooid verleden tijd (ovt))

they delivered (Simple past)

zij (ze) leverden (onvoltooid verleden tijd (ovt))

delivered (Past participle)

geleverd (voltooid deelwoord)

to deliver [delivered|delivered] {ww.} (ook: to reserve, to order, to supply, to book)

I delivered (Simple past)

ik bestelde (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you delivered (Simple past)

jij/u (je) bestelde (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it delivered (Simple past)

hij/zij/het bestelde (onvoltooid verleden tijd (ovt))

we delivered (Simple past)

wij (we) bestelden (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you delivered (Simple past)

jullie bestelden (onvoltooid verleden tijd (ovt))

they delivered (Simple past)

zij (ze) bestelden (onvoltooid verleden tijd (ovt))

delivered (Past participle)

besteld (voltooid deelwoord)

to deliver [delivered|delivered] {ww.} (ook: to furnish, to supply)

I delivered (Simple past)

ik leverde af (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you delivered (Simple past)

jij/u (je) leverde af (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it delivered (Simple past)

hij/zij/het leverde af (onvoltooid verleden tijd (ovt))

we delivered (Simple past)

wij (we) leverden af (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you delivered (Simple past)

jullie leverden af (onvoltooid verleden tijd (ovt))

they delivered (Simple past)

zij (ze) leverden af (onvoltooid verleden tijd (ovt))

delivered (Past participle)

afgeleverd (voltooid deelwoord)

I delivered (Simple past)

ik leverde aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you delivered (Simple past)

jij/u (je) leverde aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it delivered (Simple past)

hij/zij/het leverde aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

we delivered (Simple past)

wij (we) leverden aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you delivered (Simple past)

jullie leverden aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

they delivered (Simple past)

zij (ze) leverden aan (onvoltooid verleden tijd (ovt))

delivered (Past participle)

aangeleverd (voltooid deelwoord)

to deliver [delivered|delivered] {ww.} (ook: to convey, to bring, to furnish, to supply)

toevoeren {ww.}

I delivered (Simple past)

ik voerde toe (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you delivered (Simple past)

jij/u (je) voerde toe (onvoltooid verleden tijd (ovt))

he/she/it delivered (Simple past)

hij/zij/het voerde toe (onvoltooid verleden tijd (ovt))

we delivered (Simple past)

wij (we) voerden toe (onvoltooid verleden tijd (ovt))

you delivered (Simple past)

jullie voerden toe (onvoltooid verleden tijd (ovt))

they delivered (Simple past)

zij (ze) voerden toe (onvoltooid verleden tijd (ovt))

delivered (Past participle)

toegevoerd (voltooid deelwoord)
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "deliver":

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "delivered" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

30 years of rose garden diplomacy have not delivered us peace in this conflict.

30 jaar van rozentuindiplomatie hebben ons geen vrede in dit conflict gebracht.

In our report, we have delivered an opinion on the Green Paper of December 1997.

Wij hebben in ons verslag onze mening gegeven over het Groenboek van december 1997.

I deplore the weakness of the political message delivered by Parliament's report.

Ik betreur de zwakke politieke boodschap van het verslag van het Europees Parlement.

Over 3000 detailed reports of the public debates have been delivered by post.

Er zijn meer dan 3000 gedetailleerde overzichten van de debatten per post verspreid.

I believe all that is delivered in this report and I give it my full support.

Ik meen dat dit verslag voor dit alles zorgt en zal het dan ook goedkeuren.

It has delivered peace and prosperity for half the continent for half the century.

Zij heeft gedurende een halve eeuw vrede en welvaart gebracht aan het halve continent.

The judgment was delivered in open session in Luxembourg on 2 October 2001.

Het arrest is tijdens de openbare zitting van 2 oktober 2001 in Luxemburg uitgevaardigd.

Results of the study are due to be delivered to the Commission early in 2004.

De Commissie zal begin 2004 van de uitkomsten van de studie op de hoogte worden gesteld.

In every instance so far, the European Parliament has delivered on time.

Tot nu toe heeft het Europees Parlement zijn werk iedere keer op tijd afgerond.

As a result, I really believe that specific measures will be delivered.

Ik denk ook werkelijk dat daar specifieke maatregelen uit zullen voortvloeien.

What exactly has ten years of the internal market delivered for the consumer?

Tien jaar interne markt, wat heeft dat de consument precies opgeleverd?

My second question relates to the financial aid delivered by the European Union.

Een tweede vraag ten aanzien van de middelen die wij als Unie uitgeven.

You have not delivered on your promises and will not be able to do so without more staff.

U bent uw belofte niet nagekomen, en dat zult u ook niet kunnen zonder meer medewerkers.

This month, the Commission delivered its communication on better regulation.

Deze maand publiceerde de Commissie haar mededeling inzake verbetering van de regelgeving.

This Opinion was delivered at the request of the European Parliament.

Het advies is tot stand gekomen op verzoek van het Europees Parlement.

It is a good idea in theory but it has not yet delivered in practice.

In theorie is het een goed idee, maar in de praktijk heeft het nog niets opgeleverd.

Mr President, unquestionably you have delivered an important speech.

Mijnheer de Voorzitter, u heeft ongetwijfeld een belangrijke speech gehouden.

Formal adoption will be possible when Parliament has delivered its opinion.

Het zal formeel goedgekeurd kunnen worden zodra het Parlement zijn advies heeft uitgebracht.

Very recently Agence Europe reported that only 80 % of letters were delivered on time.

Zeer recent stond in de Agence Europe dat slechts 80 % van de brieven op tijd bezorgd wordt.

The first five years of the Lisbon Strategy have not delivered the desired results.

De eerste vijf jaar van de Lissabon-strategie hebben niet de gewenste resultaten opgeleverd.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

delict · delight · delighted · delightful · delineation · delinquent · delinquents · delirious · delirium · delis · delivered · deliverer  · delivery · Delphi · delphinium · Delphinus · Delta · Deluge · delusion · delusive · deluxe

Kijk eens naar het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.