Zo schrijf je een CV in het Nederlands

Engels-Nederlands vertaling voor "affiliation"

 

"affiliation" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-28 van 36

affiliation {zelfstandig naamwoord}

affiliation {znw.} (ook: affiliate, branch)

depot {het}

affiliation {znw.} (ook: affiliate, branch)

filiaal {het}

affiliation {znw.} (ook: affinity, blood-relationship, relatedness)

National identity plays an important role in the life of individuals, because it is the means for their self-identification and affiliation with a certain group.

De nationale identiteit speelt een belangrijke rol in het leven van individuen, aangezien het een middel is om zich te identificeren met en verwantschap te voelen met een bepaalde groep.

affiliation {znw.} (ook: relationship, affinity, blood-relationship)

Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "affiliation":

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "affiliation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

For the European Union, the United Nations is more than a political affiliation.

Voor de Europese Unie zijn de Verenigde Naties meer dan een politieke partner.

The Council has no locus to question the political affiliation of nominees.

Het is niet aan de Raad om vraagtekens te zetten bij de politieke overtuiging van kandidaten.

The general interpretation is, in fact, that ethnic affiliation embraces nationality.

Ik zal tegen dit amendement stemmen, omdat het indruist tegen de opvatting die ik juist acht.

The equal value of human beings, irrespective of their religious affiliation, is emphasised.

De gelijkheid van de mens ongeacht de godsdienst wordt beklemtoond.

This requires firm government action against all agitators, irrespective of their religious affiliations.

Dit impliceert een krachtig overheidsoptreden tegen álle onruststokers ongeacht hun religieuze affiliatie.

His political position on the basis of his religious affiliation, in other words.

Het betrof dus een politieke stellingname van de heer Sichrovsky voortkomende uit zijn religieuze overtuiging.

The decisive factor here must be a candidate's personal qualities, not his political affiliations.

Daarbij dienen de persoonlijke kwaliteiten en niet de politieke voorkeuren van een kandidaat bepalend te zijn.

I am well aware of where your political affiliation lies.

Ik ben op de hoogte van uw politieke opvattingen.

I say this simply because of my own liberal affiliations and because, from time to time, it is worth repeating.

Ik zeg dit alleen omdat ik liberaal ben en omdat het goed is dingen af en toe in herinnering te roepen.

(Laughter) I'm going to, if I can have my first slide up here, and you'll see the title of my talk and my two affiliations.

(Gelach) Als ik mijn eerste dia krijg, zie je de titel van mijn lezing en de twee bedrijven waaraan ik verbonden ben.

The Mugabe regime has already been accused in the past of making the provision of food aid conditional upon political affiliation.

Het regime van president Mugabe werd er eerder al van beschuldigd voedselhulp afhankelijk te maken van politieke aanhorigheid.

Are we really going to ask the staff to tick a political affiliation box before they are appointed to a new job?

Gaan we het personeel nu echt vragen een kruisje te zetten voor hun politieke voorkeur voordat ze in een nieuwe functie worden benoemd?

I have two affiliations.

Ik ben verbonden aan twee bedrijven.

In fact she said a mere affiliation with a US exchange does not subject a non-US exchange to US law.

Om precies te zijn zei ze dat aansluiting bij een Amerikaanse beurs nog niet betekent dat een niet-Amerikaanse beurs onder de Amerikaanse wet valt.

The scheme also makes provision, according to a person's age and service affiliation, for 60-70 % of their salary to be counted as early retirement money.

Voorts bepaalt de regeling dat naargelang van de leeftijd en de diensttijd 60 tot 70% van het salaris wordt uitgekeerd als vervroegd pensioen.

For the first time in the history of Spanish democracy, the three are presided over by persons of known political affiliation.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Spaanse democratie staat aan het hoofd van elk van de drie organen iemand van wie het partijlidmaatschap bekend is.

The EU's Ministers for the Environment must therefore stand by their affiliation to the OSPAR Convention, which now already defines what is hazardous to the environment.

De Europese ministers van Milieu moeten het OSPAR-verdrag steunen, omdat dit nu reeds definieert wat gevaarlijk is voor het milieu.

People who are not suspected of crimes may be registered, and sensitive personal data about political views, religious affiliation and sexual orientation may be recorded.

Mensen die nergens van verdacht worden, kunnen geregistreerd worden evenals gevoelige persoonsgegevens over politieke voorkeur, religie en seksuele geaardheid.

The challenge now is to implement this reform on the ground without giving the impression that the restructuring is being done on the basis of party affiliation.

Het komt er nu op aan op het terrein deze hervorming ook door te voeren zonder de indruk te wekken dat de herstructurering zich voltrekt op basis van partijaangehorigheid.

The result that we wish to see forces us to make a sincere appeal that is not tainted by any party-political affiliations with the parties involved in the conflict in Cabinda.

Ongeacht onze politieke strekking doen wij dan ook een welgemeende oproep aan alle bij het conflict in Cabinda betrokken partijen.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek.